De private barnehagene i Fredrikstad gikk på et nytt nederlag i retten. Bildet er fra da tingretten behandlet saken.
De private barnehagene i Fredrikstad gikk på et nytt nederlag i retten. Bildet er fra da tingretten behandlet saken.

Barnehagene i Fredrikstad tapte mot kommunen – igjen

Med et krav om at Fredrikstad kommunes tilskuddsberegninger for 2014 og 2015 skulle kjennes ugyldige, gikk 20 private barnehager til sak mot kommunen. De tapte i tingretten, og nå har også Borgarting lagmannsrett konkludert med at kommunen ikke har gjort noe galt.

Publisert

Hovedspørsmålet i saken var om de kommunale tilskuddene for 2014 og 2015 var fastsatt i henhold til barnehageloven og forskriften.

Da saken ble behandlet i tingretten, tapte de private barnehagene på alle punkt. Men barnehagene var ikke enig i rettens konklusjon, og anket saken.

Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet saken, og igjen kan Fredrikstad kommune konkludere med at en domstol er enig i deres vurdering av lovverket.

LES OGSÅ: Saksøkte kommunen: - Dette er en kjedelig, men nødvendig sak

Behandlingen

Retten har blant annet vurdert om kommunen hadde adgang til å telle med samtlige barn ved til sammen fire spesialavdelinger ved tre kommunale barnehager, samtidig som det meste av lønnsutgifter ved disse avdelingene ble holdt utenfor ved beregningen av kostnader.  

Hvis barnetallet er beregnet for høyt, samtidig som lønnsutgifter holdes utenfor, vil det få negative konsekvenser for tilskuddene til de private barnehagene. Spørsmålet her var om det var riktig av Fredrikstad kommune regnet med samtlige barn i kommunens fire spesialavdelinger – samtidig som en del av lønnskostnadene ble holdt utenfor.

Advokat Einar Brunes fra PBL representerte barnehagene i lagmannsretten.
Advokat Einar Brunes fra PBL representerte barnehagene i lagmannsretten.

Lagmannsretten skriver i dommen at de mener at forskriften sier at samtlige heltidsplasser skal medregnes.

- Forskriften inneholder ikke bestemmelser som åpner for å ta ut enkelte barn, eller for eksempel enkelte avdelinger, fra beregningen, skriver retten, og konkluderer med at kommunen har fastsatt barnetallene i samsvar med lovverket. 

Samtidig konkluderte lagmannsretten med at lønnskostnader skulle holdes utenfor beregningen.

- Det er nærliggende å anse lønnsutgifter til personell med spesialkompetanse myntet på barn med særlige behov som noe annet enn kostnader til den ordinære driften, selv om disse ansatte også i noen utstrekning deltar i den ordinære driften på linje med de øvrige ansatte, heter det i dommen.

Advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort representerte kommunen.
Advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort representerte kommunen.

Likebehandling?

Et annet spørsmål var om tilskuddsberegningen i var i strid med lovens krav om økonomisk likebehandling. Ifølge barnehageloven skal private barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd, og forskriften sier at kommunen skal sørge for at regelen overholdes og at det blir dokumentert.  

- Lagmannsretten er enig med de ankende partene (barnehagene, journ.anm.) i at det skaper en viss skjevhet i grunnlaget for tilskuddsberegningen at spesialavdelingene ved de tre aktuelle kommunale barnehagene i det alt vesentlige ble bemannet med personale der lønnsutgiftene etter forskriften ikke er å regne som kostnader til ordinær drift, heter det i dommen.

Men etter en samlet vurdering konkluderte lagmannsretten med at kommunens vedtak ikke var i strid med kravet om likebehandling.

Du kan lese hele dommen her:

 

 

For ordens skyld: PBL fører saken for de private barnehagene i retten. Barnehage.no eies av PBL.

Powered by Labrador CMS