Torsdag møtte statsrådene Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Guri Melby (V) og statsminister Erna Solberg i Eilert Sundts barnehage i Oslo for å legge frem sin nye barnehagestrategi.
Torsdag møtte statsrådene Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Guri Melby (V) og statsminister Erna Solberg i Eilert Sundts barnehage i Oslo for å legge frem sin nye barnehagestrategi.

Regjeringen lanserer barnehagestrategi: 50 prosent barnehagelærere innen 2025

Torsdag lanserte regjeringen sin nye barnehagestrategi. Her er hovedmomentene.

Publisert Sist oppdatert

– I dag går 270 000 barn over hele landet i barnehagen. Foreldre skal være trygge på at barna deres får en god start i livet. Derfor må vi sørge for at tilbudet er godt for alle barn uansett hvor de bor. Nøkkelen til å lykkes ligger i de ansattes kompetanse. De vet hva som trengs for å gi barna gode erfaringer og støtte. Derfor har vi laget denne strategien som vil gi alle ansatte i barnehagen et viktig kompetanseløft, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Formålet med strategien er å peke ut regjeringens ambisjoner for barnehagesektoren i årene frem mot 2030 og starte arbeidet med å videreutvikle barnehagekvaliteten sammen med sektoren.

De viktigste målene i den nye barnehagestrategien, er ifølge en pressemelding fra regjeringen:

 • Innen 2025 skal 50 prosent av de ansatte i barnehagen være barnehagelærere. I dag er det 43 prosent barnehagelærere.
 • Frem mot 2030 skal andelen barnehagelærere og styrere med mastergradsutdanning øke. Kompetanse på mastergradsnivå vil styrke barnehagenes arbeid med ledelse og kvalitetsutvikling.
 • Det skal bli flere fagarbeidere i barnehagen frem mot 2030. I dag har 22 prosent av de ansatte i barnehagene fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere.
 • For resten av de ansatte skal det foreligge en plan for hvordan formell relevant kompetanse kan opparbeides.
 • Alle ansatte skal få mulighet til å delta i etter- og videreutdanning
 • Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole.

Innspill

Den nye strategien bygger på over 700 skriftlige innspill, i tillegg til dialog med en rekke aktører i sektoren. For å følge opp strategien vil regjeringen etablere et nasjonalt forum for barnehagekvalitet. I tillegg vil de bidra til mer forskning om barnehagekvalitet, støtte og videreutvikle tilsynet med barnehagene og bidra til støttemateriell og verktøy til barnehagenes arbeid med kvalitetsutvikling.

– Denne strategien skal legge grunnlag for at aktørene i sektoren sammen kan utvikle barnehagekvaliteten frem mot 2030. Vi har fått mange nyttige innspill fra ulike aktører og enkeltpersoner til denne strategien, og ønsker å fortsette dialogen i årene som kommer. Hvordan kan vi skape bedre sammenheng og samordning for å styrke kvaliteten i sektoren? Hvordan kan vi sørge for både kontinuitet og fornyelse? skriver regjeringen i strategien.

– Vi har rundt 80 000 ansatte i barnehagene som gjør en utrolig viktig og solid jobb hver eneste dag. Mange ansatte ønsker seg faglig påfyll. Innen 2025 skal 50 prosent av alle ansatte i barnehagen være barnehagelærere. Det skal også bli flere ansatte med masterutdanning og fagarbeiderutdanning, og alle ansatte skal få mulighet til etter- og videreutdanning, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hele strategien kan leses her (Ekstern lenke)

Nevner ikke bemanningsnormen

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har en rekke av innspillene trukket fram økt bemanning som et viktig tiltak. Imidlertid nevnes ikke dette med ett ord i strategien. Regjeringen peker imidlertid på manglende utdanning blant de ansatte som en utfordring.

– Det er en utfordring at nær en tredjedel av de ansatte ikke har relevant utdanning. Mange fagarbeidere melder om at deres kompetanse ikke brukes godt nok. Flere rapporter viser at barnehagestyrere bruker mye tid på administrative oppgaver, og at pedagogisk ledelse ofte overlates til pedagogiske ledere og andre barnehagelærere. Så lenge barnehagelærerne er i mindretall blant personalet, kan det være utfordrende å utvikle gode profesjonsfellesskap i barnehagen, skriver regjeringen.

– Dere har ikke noen ambisjon om å styrke bemanningsnormen i denne omgang?

– Nei. Bemanningsnormen ble vedtatt i 2018, og den har ført til flere ansatte i barnehagene. 99 prosent av barnehagene oppfyller nå denne normen. Det vi har sett er at sammenlignet med veldig mange land, så ligger Norge på toppen når det gjelder bemanningstetthet, men vi ligger ganske lavt når det gjelder kompetanse blant de ansatte. Det er også mye forskning som peker på at kompetanse er det viktigste for å løfte kvaliteten videre. Det er dette vi har prioritert i denne strategien, sier Guri Melby til barnehage.no.

– Mener dere det er for dyrt å innføre en bemanningsnorm som skal gjelde gjennom hele dagen?

– Det er selvsagt et økonomisk spørsmål. Det er også et spørsmål om hvor mange vi har som kan gå inn og jobbe i barnehage. Jeg skjønner godt at det for den enkelte barnehage vil være lettere å gjennomføre alle oppgavene man har hvis man har flere ansatte. Noen steder kan det også være nødvendig å øke tettheten av ansatte. Den nasjonale normen er bare en minstenorm, så det er fullt mulig å ha flere ansatte enn det normen sier, svarer Melby.

Vil at flere skal ta mastergrad

Regjeringen ønsker at andelen barnehagelærere og styrere med mastergradsutdanning skal øke frem mot 2030.

Universitets- og høgskolerådet skrev i sitt innspill til strategiarbeidet at mer uttelling for kompetanse på masternivå er nødvendig for å styrke rekrutteringen til disse studiene.

– Dere ønsker at flere skal ta mastergrad. Vil det da følge med for eksempel høyere lønn og tilrettelegging for ulike karriereveier i barnehagen?

– Jeg mener at dette definitivt er en av de tingene vi bør se på. Nå har vi satt ned et utvalg som skal se på etter- og videreutdanning for både barnehagelærere og lærere i skolen. Nettopp det med karriereveier er et av oppdragene de har fått å vurdere. Det kan gi mulighet for høyere lønn og kanskje også at flere blir værende i barnehagesektoren lenger, sier Melby, som er spent på hva utvalget finner frem til.

– Jeg tror vi vil ha godt av å ha en barnehage der flere er spesialister på et område, legger hun til.

Tiltak

I strategien fra regjeringen, har de listet opp følgende punkter for tiltak de ønsker å gjøre fremover:

Regjeringen vil:

 • jobbe for å øke andelen barnehagelærere til 50 prosent innen 2025
 • jobbe for å øke andelen barnehagelærere med mastergrad i barnehagene
 • jobbe for å øke andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene
 • jobbe for at styrere skal ha styrerutdanning og at andelen styrere med mastergrad øker
 • jobbe for at det skal foreligge en plan for hvordan alle øvrige ansatte kan opparbeide seg formell relevant kompetanse
 • støtte opp om utviklingsprosjekter i sektoren for blant annet å få erfaring med ulike måter å organisere barnehagedagen og personalgruppen på
 • utvikle støttemateriell, verktøy og/ eller kompetansepakker til barnehagesektoren for å støtte arbeidet med rammeplanen
 • sette ned et utvalg som skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole
 • støtte forskningen om og for barnehager gjennom Forskningsrådet
 • etablere et nasjonalt forum for barnehagekvalitet med deltakere fra sentrale aktører i sektoren for å følge opp strategien
 • revidere og videreutvikle de nasjonale virkemidlene for å støtte systematisk arbeid med kvalitetsutvikling
 • videreutvikle støtte til kommunen som barnehagemyndighet i tilsynet etter barnehageloven med forskrifter
 • innhente mer kunnskap om hvordan tilsynet fungerer for å vurdere hvordan vi bør utvikle tilsynet på sikt
 • bidra til et oppdatert og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om barnehagekvalitet
Powered by Labrador CMS