Helse- og omsorgsminister Bent Høie og resten av regjeringen får ikke vedtatt ny forskrift på denne siden av sommeren.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og resten av regjeringen får ikke vedtatt ny forskrift på denne siden av sommeren.

Nok en forsinkelse for sovevakt-veileder og ny forskrift

Snart to år etter at forskriften var på høring, er det klart at arbeidet med både forskriften og veilederen forsinkes ytterligere. Fremdeles er det pandemien som får skylden.

Publisert

Forslaget om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordning ble sendt på høring høsten 2019. Høringsfristen gikk ut 30.12.2019, og etter det har det vært stille.

Da barnehage.no var i kontakt med departementet i februar, pekte de på pandemien som årsak til forsinkelse. Men at de da hadde et mål om at både forskrift og veileder skulle være på plass og gjeldende fra 1. juli. Nå er det klart at det ikke skjer.

– Dette er et viktig arbeid, men på grunn av pandemien har det dessverre blitt forsinket. Det legges opp til at forskriften skal tre i kraft 01. januar 2022, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til barnehage.no.

De henviser til Helsedirektoratet for å få svar på spørsmål om veilederen.

Der får barnehage.no opplyst at fagavdelingen i direktoratet jobber med revisjonen av veiledningen til den nye forskriften, inkludert veiledning om sikkerhet ved sovesituasjoner i barnehager.

– Veiledning vil være klar samtidig som ny forskrift trer i kraft, og Helsedirektoratet tar foreløpig sikte på ferdigstillelse 1. januar 2022, opplyser direktoratet.

Høring

Det var for nærmere to år siden at regjeringen sendte ut forslaget om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger på høring.

I høringsnotatet skrev departementet:

«Departementet vil påpeke at virksomheten som en del av det å sikre helsemessig tilfredsstillende drift også må ta hensyn til at det er nødvendig med en bemanning som sikrer at barn og elever har tilstrekkelig tilsyn for å ivareta et godt barnehage- og skolemiljø. Dette vil gjelde både ute og inne, ved aktivitet og hvile, og departementet vil særlig nevne viktigheten av tilstrekkelig tilsyn ved soving i barnehager.

Det siste året har det vært fokus på sikkerhet i barnehager både i media og befolkningen, blant annet etter at en ett år gammel gutt døde etter å ha falt ut av barnevognen under soving i en barnehage i Bergen i januar. For å bidra til å forebygge tragiske hendelser som dette dødsfallet, foreslår departementet at det i veileder til ny forskrift gis nærmere veiledning om rutiner for tilsyn under soving i tilknytning til forskriftskravet om utforming og helsemessig tilfredsstillende virksomhet.»

Presiserer

Men det er ikke bare soving som departementet trekker fram i sitt høringsforslag.

Blant annet ønsker departementet å utvide kravet om at virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Utvidelsen og presiseringen skal sørge for at det er tydelig at også «overgrep og andre alvorlige hendelser» skal forebygges.

«Dette vil være med på å sikre at virksomhetenes lokaler og uteområder er utformet på en slik måte at overgrep og andre alvorlige hendelser kan forebygges og unngås.», heter det i forslaget.

Du kan lese hele regjeringens høringsnotat her. (Ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS