I 2019 sendte helse- og omsorgsminister Bent Høie på høring et forslag om en ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.
I 2019 sendte helse- og omsorgsminister Bent Høie på høring et forslag om en ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Ville få på plass veileder for sovevakt-rutiner – så kom det en pandemi

Koronapandemien har ført til at arbeidet er forsinket, men Helse- og omsorgsdepartementet satser på å bli ferdig til sommeren.

Publisert

Høsten 2019 sendte regjeringen ut forslag om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

I høringsnotatet skrev departementet:

« Departementet vil påpeke at virksomheten som en del av det å sikre helsemessig tilfredsstillende drift også må ta hensyn til at det er nødvendig med en bemanning som sikrer at barn og elever har tilstrekkelig tilsyn for å ivareta et godt barnehage- og skolemiljø. Dette vil gjelde både ute og inne, ved aktivitet og hvile, og departementet vil særlig nevne viktigheten av tilstrekkelig tilsyn ved soving i barnehager.

Det siste året har det vært fokus på sikkerhet i barnehager både i media og befolkningen, blant annet etter at en ett år gammel gutt døde etter å ha falt ut av barnevognen under soving i en barnehage i Bergen i januar. For å bidra til å forebygge tragiske hendelser som dette dødsfallet, foreslår departementet at det i veileder til ny forskrift gis nærmere veiledning om rutiner for tilsyn under soving i tilknytning til forskriftskravet om utforming og helsemessig tilfredsstillende virksomhet.»

Høringsfristen gikk ut 30.12.2019, og etter det har det vært stille.

Jobber

– Det arbeides i både i Helse- og omsorgsdepartementet og i Helsedirektoratet med oppfølgingen av høringen og forslag til ny forskrift og veileder til denne. Oppfølgingen har dessverre blitt forsinket grunnet arbeidet med håndteringen av pandemien, får barnehage.no opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet har som mål at de skal bli ferdig med veilederen og at forskriften skal kunne tre i kraft fra 1. juli 2021.

– Dette er planen for prosess mot ferdigstillelse og ikrafttredelse, men departementet må ta forbehold da fremdriften i arbeidet påvirkes av økt arbeidsmengde som følge av det pågående koronautbruddet.

Presiserer

Men det er ikke bare soving som departementet trekker fram i sitt høringsforslag.

Blant annet ønsker departementet å utvide kravet om at virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Utvidelsen og presiseringen skal sørge for at det er tydelig at også «overgrep og andre alvorlige hendelser» skal forebygges.

«Dette vil være med på å sikre at virksomhetenes lokaler og uteområder er utformet på en slik måte at overgrep og andre alvorlige hendelser kan forebygges og unngås.», heter det i forslaget.

Du kan lese hele regjeringens høringsnotat her. (Ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS