Kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen har vedtatt kutt i pensjons- og kapitaltilskudd for private barnehager.
Kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen har vedtatt kutt i pensjons- og kapitaltilskudd for private barnehager.

Forskriftsendring på plass: Kutter i pensjons- og kapitaltilskudd

Fredag vedtok regjeringen endringer i forskriften som sier noe om tilskudd til private barnehager. Dermed er det varslede kuttet i pensjonspåslaget en realitet, men det er fremdeles en mulighet for at det ikke blir gjennomført.

Publisert Sist oppdatert

Fredag fastsatte regjeringen nye nasjonale satser for driftstilskudd til private barnehager. Satsene skal brukes av kommunene når de som ikke har egne kommunale barnehager som kan gi grunnlag for å beregne tilskuddssatser til private barnehager.

Som barnehage.no tidligere har skrevet, var det ventet en nedjustering av dette tilskuddet. Slik ble det også:

- Det er ingen reell endring av kapitaltilskuddet, og det er dermed heller ingen innsparing for staten. Departementet har som normalt foretatt en teknisk justering av kapitaltilskuddet. Disse satsene justeres hvert år basert på forventet rentenivå og forventet prisvekst i 2021. Fordi rentenivået er lavt og anslått prisvekst for 2021 er unormalt lav som følge av koronautbruddet, er satsene for kapitaltilskudd til private barnehager noe redusert, melder Kunnskapsdepartementet.

Dette er sastsene for kapitaltilskudd i private ordinære barnehager for 2021:

Byggeår                              Tilskuddssats (kr. per plass)
Til og med 2012                 8.000
2013-2015                           14.500
2016-2018                           17.300
2019-2021                           18.100

Pensjonspåslag

Regjeringen benyttet også muligheten til å få på plass reduseringen i pensjonspåslaget i forskriften, fra 13 til 11 prosent.

For regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått å redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private barnehager fra dagens 13 prosent til 11 prosent. Dette gir en samlet innsparing på 215 millioner kroner i 2021. Bakgrunnen for reduksjonen er at de aller fleste barnehagene, nærmere bestemt 94 prosent, har fått mer penger i pensjonstilskudd enn de har i pensjonsutgifter.

- Kommunene har plikt til å fatte vedtak om tilskudd til private barnehager innen 31. oktober. Derfor fastsetter regjeringen forskriftsendringene nå. På den måten kan kommunene ta hensyn til de nye pensjonssatsene når de fatter sine vedtak, opplyser departementet.

Når det gjelder kuttet i pensjonspåslaget, tar regjeringen et forbehold om at de får gjennomslag for kuttet når Stortinget skal behandle statsbudsjettet.

Dette sier forskriften om pensjonspåslag

  • Kommunen skal gi et påslag for pensjonsutgifter på elleve prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget.
  • For tilskuddsåret 2021 skal kommunen gi enkeltstående private ordinære barnehager et påslag for pensjonsutgifter på tretten prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsavgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsavgiften. Kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget.
  • For tilskuddsåret 2022 skal kommunen gi enkeltstående private ordinære barnehager et påslag for pensjonsutgifter på tolv prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsavgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsavgiften. Kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget.
  • Med enkeltstående privat ordinær barnehage i andre og tredje ledd menes i denne sammenhengen en barnehage som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager.
  • Kommunen skal gi påslag for pensjonsutgifter til familiebarnehager på seks prosent av lønnsutgifter i kommunale familiebarnehager, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Kommunen skal legge på arbeidsgiveravgift på summen av påslaget.
  • Kommunen skal gi påslag for pensjonsutgifter til åpne barnehager på seks prosent av lønnsutgifter i kommunale åpne barnehager, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Kommunen skal legge på arbeidsgiveravgift på summen av påslaget.
  • Har den private barnehagen pensjonsavtale inngått før 1. januar 2019 og høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, har den private barnehagen etter søknad til kommunen krav på å få dekket sine pensjonsutgifter. Den private barnehagens pensjonsutgifter fremgår av barnehagens to år gamle regnskap. Kommunens plikt til å dekke barnehagens pensjonsutgifter er begrenset oppad til kommunens pensjonsutgift per heltidsstilling i egne tilsvarende barnehager.
  • I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 16 007 per heltidsplass i 2021 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager, for private ordinære barnehager med pensjonspåslag på 13 prosent. Tilsvarende tall for private ordinære barnehager som har et pensjonspåslag på 11 prosent er kroner 13 544. Pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager er kroner 78 218 i år 2021.

Kilde: Lovdata.no

Powered by Labrador CMS