Statssekretær Rikke Sjøberg Høistad i Kunnskapsdepartementet sier Oslo kommune, her ved seksjonssjef for barnehager Hege Sevatdal i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, må forholde seg til reglene når det kommer til dispensasjoner. Foto: Marte Garmann/Mariell Tverrå Løkås
Statssekretær Rikke Sjøberg Høistad i Kunnskapsdepartementet sier Oslo kommune, her ved seksjonssjef for barnehager Hege Sevatdal i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, må forholde seg til reglene når det kommer til dispensasjoner. Foto: Marte Garmann/Mariell Tverrå Løkås

Mangler 500 pedagoger: – Forventer at Oslo holder seg til reglene

Oslo kommune mangler rundt 500 pedagoger for å oppfylle kravene i den skjerpede pedagognormen. Beskjeden fra Kunnskapsdepartementet er klar: – Vi forutsetter at de jobber for å oppfylle pedagognormen og vil forholde seg til regelverket dersom det blir behov for å søke dispensasjon.

Publisert

Den skjerpede pedagognormen ble vedtatt i Kunnskapsdepartementet i januar, og gjelder fra 1. august. Men det viser seg at den ikke er like lett å innfri i alle kommuner. 

I en sak publisert på våre nettsider i forrige uke, kommer det fram at Oslo kommune mangler rundt 500 barnehagelærere bare i de kommunale barnehagene for å oppfylle den skjerpede pedagognormen. Når den trer i kraft 1. august, skal 43 prosent av de ansatte være barnehagelærere. 

Klarer ikke å innfri

– De er godt i gang med å rekruttere barnehagelærere for å på sikt oppnå 50 prosent pedagoger, som er målet i kommunens grunnbemanningsavtale for barnehagene fra 2017. Men tilgangen på pedagoger er ikke tilstrekkelig til at vi vil kunne oppfylle normen fra 1. august, uttalte seksjonssjef for barnehager Hege Sevatdal i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i den forbindelse. 

På spørsmål om hvordan Oslo kommune vil forholde seg til dispensasjonssøknader etter at ny norm er innført, svarte hun dette: 

– Bydelene vil gi dispensasjon fra pedagognormen hvis det ikke er ledige stillingshjemler for barnehagelærere. Dispensasjon vil bortfalle hvis det i dispensasjonsperioden slutter en ansatt som ikke oppfyller utdanningskravet, og barnehagen må da erstatte den som slutter med en barnehagelærer. Søknader om dispensasjon fra pedagognormen vil avslås når barnehagen har ledige stillingshjemler, og da må barnehagen eventuelt i stedet søke om dispensasjon fra utdanningskravet hvis man ikke får ansatt en barnehagelærer.

Noe som i praksis betyr at kommunen - som både barnehageeier og tilsynsmyndighet - ikke har til hensikt å si opp assistenter og fagarbeidere for å oppfylle de skjerpete kravene i pedagognormen. 

– Har fått penger

– Hvordan stiller Kunnskapsdepartementet seg til at Oslo kommune er så klare på at de vil gi dispensasjon til de som ikke oppfyller pedagognormen, og hvilke virkemidler vil dere ta i bruk for å sikre at den skjerpete normen faktisk blir innført?

FAKTA 
Dette sier forskriften om dispensasjon

§ 2.Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Merknad: Eier kan søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning til kommunen. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis. For å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad om dispensasjon fra pedagognormen. Når kommunen vurderer om den skal innvilge dispensasjon, må den foreta en konkret vurdering av barnegruppenes sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø (ute- og innearealer), barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse. Kommunen kan stille vilkår ved innvilgelse av dispensasjon.

§ 3.Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det og stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Merknad: Barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og til pedagogisk leder. Det ligger til kommunen som barnehagemyndighet å vurdere om en søknad skal innvilges. Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og hvordan kommunen vil sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan for eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon, mottar veiledning fra barnehagelærer. 

Ved behandling av søknader om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder i barnehage, skal de reelle kvalifikasjonene til den det søkes for vurderes av kommunen. Andre relevante momenter som kan tillegges vekt er for eksempel hvor lenge vedkommende har utført relevant arbeid i barnehage og hvor sannsynlig det er at barnehagen innen rimelig tid kan få ansatt en kvalifisert søker. En søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder skal inneholde en skriftlig uttalelse fra barnehagens styrer.

Dispensasjonen gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Merknad: En dispensasjon er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Det er av den grunn ikke adgang til å ta med seg en dispensasjon fra én barnehage til en annen barnehage.

– Skjerpet pedagognorm er allerede fastsatt i forskrift og vil gjelde fra 1. august. Det er også fastsatt regler for dispensasjon fra denne, der det blant annet fremgår at dette må være en konkret vurdering for den enkelte barnehage. Barnehageeierne har i dag, og vil også etter 1. august ha en generell plikt til å ha tilstrekkelig bemanning til at barna har det trygt i barnehagene og har godt pedagogisk opplegg, sier statssekretær Rikke Sjøberg Høistad i Kunnskapsdepartementet, og legger til at finansieringen skal være på plass:

– I 2018 økte vi tilskuddet til kommunene til over 400 millioner kroner, for å gi barnehagene mulighet til å ansette flere barnehagelærere. Oslo kommune har fått sin andel av dette og vi forutsetter at de jobber for å oppfylle pedagognormen og vil forholde seg til regelverket dersom det blir behov for å søke dispensasjon. Generelt er det viktig at kommuner, som er både barnehageeier og barnehagemyndighet, er ryddig i etterlevelse av regelverket og de to rollene.

Powered by Labrador CMS