– Det viktigste vi kan gjøre med tanke på rekruttering, er å sørge for gode arbeidsplasser for våre ansatte, sier direktør for oppvekst i Bærum kommune, Brynhild Farbrot.
– Det viktigste vi kan gjøre med tanke på rekruttering, er å sørge for gode arbeidsplasser for våre ansatte, sier direktør for oppvekst i Bærum kommune, Brynhild Farbrot.

Har mål om 40 prosent mannlige lærere i barnehagene og barneskolene

Kommunens egne tall viser at man foreløpig er et godt stykke unna målet.

Publisert

– Vi ønsker at barn og unge skal møte voksne som representerer samfunnet vi lever i. Derfor er det viktig å ha et stort mangfold av ansatte i både barnehage og skole som er gode og tydelige rollemodeller for barna våre, sier direktør for oppvekst Brynhild Farbrot i Bærum kommune.

Oppvekstpolitikerne i kommunen har bedt administrasjonen jobbe mot et mål om 40 prosent mannlige lærere i barnehagene og barneskolene.

Et veldig ambisiøst mål, innrømmer Farbrot. Og et mål man foreløpig er langt fra å nå, skriver Budstikka. (Krever innlogging)

12 prosent

Kommunens egne tall viser nemlig at 13,8 prosent av de ansatte i Bærumsbarnehagene er menn. Av mennene som jobber i barnehage er 62,6 prosent assistenter, uten formell kompetanse. 15,2 prosent er utdannet barnehagelærere. I tillegg kommer barne- og ungdomsarbeidere og andre med fagbrev.

Om lag 12 prosent av alle barnehagelærerne i kommunen er menn.

I barneskolen er andelen mannlige lærere noe høyere. En kartlegging kommunedirektøren har gjort basert på tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at 238 av totalt 1023 lærere er menn. Til sammen utgjør dette 23,6 prosent mannlige ansatte i undervisningsstillinger ved barneskolene i Bærum. Tallet inkluderer også ansatte uten godkjent utdanning.

Totalt har Bærumsskolen 30,7 prosent mannlige ansatte. Av disse er 41,4 prosent pedagoger mens 58,6 prosent er fagarbeidere, miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter eller lignende.

Direktør for oppvekst i Bærum kommune, Brynhild Farbrot.
Direktør for oppvekst i Bærum kommune, Brynhild Farbrot.

– Ingen raske løsninger

Oppvekstpolitikerne i Bærum har bedt kommunedirektøren se på hvordan man kan styrke rekrutteringen, og slik nærme seg målet om 40 prosent mannlige lærere i barneskolene og barnehagene.

I sin redegjørelse peker kommunedirektør Geir Aga på at rekruttering av mannlige lærere er et langsiktig og strategisk arbeid som blant annet krever holdningsskapende prosesser.

«Det finnes altså ingen raske løsninger for å øke antall mannlige lærere i barnehage- og skolesektoren, men kommunedirektøren ser at kommunen har vesentlige virkemidler for å påvirke søkningen til lærerutdanningen slik at det dannes et godt grunnlag det kan rekrutteres fra» skriver Aga.

Han kommer med følgende forslag til tiltak:

«Det ene gjelder å legge til rette for at flere unge gutter og menn introduseres for læreryrket gjennom informasjon og jobb, slik at de får erfaring med hva det innebærer av ansvar og oppgaver å jobbe i barnehage og på barneskole.»

Et annet tiltak som trekkes frem, er å legge til rette for at mannlige ansatte får mulighet til å ta utdanning mens de er i jobb.

Over landsgjennomsnittet

På landsbasis er én av ti barnehageansatte menn. Omtrent samme fordeling mellom kvinner og menn finner man blant de pedagogiske lederne.

Med en manneandel på 13,8 prosent ligger Bærum kommune litt over landsgjennomsnittet når det gjelder mannlige barnehageansatte. Kommunen ligger også over gjennomsnittet når det kommer til andel mannlige pedagoger.

– Vi ønsker oss uansett flere mannlige lærere og vil jobbe for å nå det politiske målet. Selv om 40 prosent er et ganske hårete mål, sier direktør for oppvekst Brynhild Farbrot.

Plan for rekruttering

Det skal nå utarbeides en plan for barnehage og barneskole der kunnskapsbaserte tiltak for økt rekruttering av mannlige lærere inngår. Den vil være klar i løpet av 2023.

I planen vil man blant annet utdype hvordan gutter og menn som er ansatt i barnehage, skole og SFO som vikarer, assistenter og så videre, kan følges opp og veiledes inn i mangfoldet av oppgaver som ligger til læreryrket. Planen vil i tillegg omtale aktuelle program for videreutdanning, kursing og kompetanseheving, opplyser kommunedirektør Geir Aga i sin redegjørelse.

– Det viktigste vi kan gjøre med tanke på rekruttering, er å sørge for gode arbeidsplasser for våre ansatte. At de møter et godt arbeidsmiljø, et arbeidssted hvor de får utviklingsmuligheter, hvor de opplever at de utgjør en forskjell og får brukt kompetansen sin. Det er viktig uavhengig av om man er mann eller kvinne. Vi er helt avhengige av et godt omdømme, og at vi oppleves som en attraktiv arbeidsgiver, sier Farbrot.

– Vi ønsker også å bidra til å løfte statusen til grunnskolelærer- og barnehagelæreryrkene. Det kan vi best gjøre gjennom å vise frem hva disse yrkene går ut på. Dette har vi gjort mer av i de siste rekrutteringskampanjene våre. Vi har for eksempel laget videosnutter der mannlige lærere i barnehage og skole forteller om hva de mener er positivt ved yrket sitt.

Konkurransedyktig lønn

Også organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Maja Bergan, mener barna trenger flere mannlige rollemodeller i skoler og barnehager.

Hun påpeker overfor Budstikka at arbeidsmiljø med få menn har utfordringer med å tiltrekke seg menn.

– Det blir en negativ spiral, sier hun til avisa.

På spørsmål om hva hun tror må til for å rekruttere flere menn til barnehagene og skolene, svarer Bergan følgende:

– Konkurransedyktig lønn er helt avgjørende. Og selv om mangfold er viktig, må det alltid være sånn at den som er best kvalifisert får jobben.

Synliggjøre utviklingsmuligheter

Direktør for oppvekst Brynhild Farbrot forteller at de i tiden fremover kommer til å legge enda mer vekt på å synliggjøre hvilke utviklingsmuligheter og karriereveier som finnes i barnehage og skole.

– Vi har unge menn som kommer inn i barnehage, skole og SFO etter endt skoleløp. Noen har ikke bestemt seg for hvilken utdanning de skal ta enda eller de venter på at de skal inn i forsvaret. Gjennom å tilby dem jobb i barnehage og skole, ønsker vi å vise frem hvor meningsfullt det er å jobbe med barn og unge. Vi håper at vi på den måten kan påvirke yrkesvalget deres, og få flere til å velge læreryrket, sier hun.

Vanskeligere å rekruttere pedagoger

De siste årene har lærerutdanningene opplevd nedgang i søkertallene.

Rekruttering av lærere, og særlig barnehagelærere, har blitt stadig mer utfordrende. Ikke bare i Bærum, men i store deler av landet, påpeker Farbrot:

– Vi kjenner på at vi gjerne skulle hatt flere søkere til de ledige stilingene våre i barnehage og skole, og skulle ønske at det kom flere ferdig utdannet fra utdanningsinstitusjonene. Slik det er nå må vi kjempe med nærliggende kommuner om å få dem til oss.

– Vi trenger at flere, både menn og kvinner, tar barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanning, sier Farbrot.

Powered by Labrador CMS