Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Bildet er tatt under Arendalsuka.
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er positiv til mange av forslagene til endringer i regelverket. Bildet er tatt under Arendalsuka.

KS: – Nye regler gir nye muligheter for langsiktig kvalitetsutvikling

Det er positivt at regjeringen foreslår å gi kommunene større mulighet for å dimensjonere tilbudet, beregne tilskudd og stille krav til bemanning også til de private barnehagene, mener KS.

Publisert Sist oppdatert

– Det er bra at regjeringen foreslår å styrke kommunens mulighet for å sikre et godt og likeverdig barnehagetilbud til alle barn, uavhengig av om barnehagen eies av private aktører eller kommunen selv, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i en pressemelding publisert på egne hjemmesider

KS (Kommunenes sentralorganisasjon) mener det er riktig å fornye regelverket, og sier at forslagene gir gode muligheter for langsiktig kvalitetsutvikling og et fortsatt mangfoldig barnehagetilbud. 

I forslaget gis kommunene ansvar for å beregne tilskudd til private barnehager, inkludert tilskudd til pensjon og administrasjon, samt egne tilskudd til eiendom. Kommunene skal også kunne lage lokale forskrifter om både opptak, bemanning, krav til kompetanse, åpningstid og makspris på foreldrebetaling og kostpenger. 

– Det er viktig at kommunene, som har ansvaret for det samlede barnehagetilbudet, nå får bedre mulighet til å styre utviklingen av hele tilbudet og se private og kommunale barnehager i sammenheng. Det er til beste for alle barn og familier. Det er derfor positivt at regjeringen foreslår å gi kommunene større mulighet for å dimensjonere tilbudet, beregne tilskudd og stille krav til bemanning også til de private barnehagene, sier Helgesen.

Ikke treffsikker nok

Med dagens tilskuddsordning er det stor variasjon i satsene, både mellom ulike kommuner og fra år til år. I 2023 skiller satsene for barn under tre år godt over 100 000 kroner - per barn - mellom de kommunene som bruker minst og mest på barnehage, viser tall fra PBL-nettstedet barnehagemonitor.no

KS peker på at dagens finansieringsordning ikke er treffsikker nok: 

– Store barnehager og små barnehager har fått samme finansiering per barn. Det samme har barnehager med ulike barnegrupper og geografisk plassering fått. KS støtter derfor et nytt system for mer treffsikker finansiering, ut fra barnehagens og barnas behov. Dette er nødvendig for å sikre barn likeverdige tilbud i kommunene, heter det i pressemeldingen.

Når det gjelder godkjenning av barnehager og rett til tilskudd, har reglene endret seg. Mens det var fri etableringsrett for barnehager fra starten av 1980-tallet, ble godkjenningsplikten skjerpet i 2005 ved at institusjonspregede ordninger med barnepass ble godkjenningspliktige etter barnehageloven. Før 2011 innebar en rett til godkjenning også rett til tilskudd. Fra 2011 er det kommunen som avgjør om nye barnehager som godkjennes, skal få tilskudd. 

Nå foreslår regjeringen å innføre en etableringsgodkjenning med rett til tilskudd. Kommunene vil samtidig få større mulighet til å velge hvilke barnehager de skal godkjenne og finansiere.  

– Kommunen har lokalkunnskapen og forutsetningene for å vurdere om det er behov for en ny barnehage i kommunen og hvilken type barnehage det i så fall er behov for, heter det i forslaget. 

Der foreslås det også at kommunene skal kunne legge vekt på behovet for nye barnehageplasser, barnehagestrukturen i kommunen, om barnehagen er ordinær, familiebarnehage eller åpen barnehage, barnehagens profil, om barnehagen er ideell og søkerens seriøsitet og egnethet.

Det mener KS er positivt: 

– Dette gir kommunestyrene nye muligheter til å prioritere ut fra lokale ønsker og behov. Det vil være viktig mange steder for å opprettholde mangfoldet og gi alle foreldre valgfrihet. 

Bemannings- og pedagognorm

Departementet foreslår også at kommunene skal kunne gi forskrift om pedagogisk bemanning og annen relevant kompetanse ut over det som følger av pedagognormen.  Videre foreslår departementet å lovfeste at kommunen kan gi forskrift om krav til høyere bemanning enn vedtatt i bemanningsnormen.

Det har KS bitt seg merke i.  

– Det er svært positivt at kommunene kan vedta krav om pedagogisk bemanning og grunnbemanning som gjelder alle barnehager i kommunen. Dette er to konkrete forslag som vil gi lokale folkevalgte gode muligheter for å sikre et godt og likeverdig tilbud, uavhengig av hvem som eier barnehagen, sier Helgesen.

Samtidig foreslår regjeringen å gi kommunene mulighet til å redusere antall barn en barnehage er godkjent for hvert 10. år. 

– Med endringer i fødselstall, demografi og flyttemønster, er det positivt at regjeringen vil gi kommunene hjemmel til å tilpasse antall barnehageplasser når det er overkapasitet i hele eller deler av kommunen. KS vil komme tilbake til om de konkrete reglene bidrar til ønsket forutsigbarhet for alle parter, heter det i pressemeldingen. 

KS vil nå gjøre en grundig vurdering av forslagene, og utarbeide et høringssvar basert på innspill fra kommunesektoren. 

Powered by Labrador CMS