Kunnskapsdepartementet møter motbør fra flere hold når det gjelder forslag til endringer i barnehageloven.
Kunnskapsdepartementet møter motbør fra flere hold når det gjelder forslag til endringer i barnehageloven.

Lærerkompetansen i barnehagen

Blant 25 OECD-land er det kun Norge som ikke har 50 prosent lærere i barnehagene, dette er ikke godt nok! skriver Bitte Karina Aasegg for Utdanningsforbundet i Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundet har gjentatte ganger etterlyst en satsing på kvalitet i innholdet for de barna som allerede går i barnehagen. Derfor var det gledelig da kunnskapsministeren kom med følgende uttalelse:

«I ti år har barnehagedebatten handlet om kvantitet og bygging av flere plasser. Den neste store barnehagereformen handler om innhold og kvalitet».

Dette har profesjonen ventet på, og meldingen ble mottatt med glede. Etter hvert som debatten har gått sin gang, har det imidlertid stått klart for oss at kunnskapsministeren og barnehagelærerprofesjonen, ikke har like tanker om hvordan vi best mulig kan nå målet om økt kvalitet. Dette gjør oss bekymret.

Les også: Satser på kvalitet i barnehagen.

Barnehagen er anerkjent som en del av utdanningsløpet, likevel er det slik at læring foregår på en annen måte i barnehagen enn i skolen.

Norsk barnehagetradisjon er bygd på en forståelse av at kvalitet for små barn, utvikles best gjennom å jobbe målrettet med områdene omsorg, lek, læring og danning, sett i nær forståelse med hverandre. Hvor det ene ikke kan fungere optimalt uten det andre. Dette har norske barnehager også høstet internasjonal anerkjennelse for. Derfor blir det helt feil å dra et av områdene ut som særlig viktig, slik vi opplever at kunnskapsministeren har gjort med området læring.

Barnehagen skal se alle fire områdene i sammenheng og på den måten støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst, for å gi et best mulig grunnlag for livslang læring og danning. For å få dette til kreves kompetanse - barnehagelærerkompetanse!

Les også: Er du politiker? Ja, da bør du pelle deg på jobb. I en barnehage.

Utdanningsforbundet er tydelig på at den beste måten å sikre kvalitet i barnehagen, er å få mer barnehagelærerkompetanse inn i barnehagen. Det er ikke godt nok å jobbe for å oppfylle dagens norm for pedagogisk bemanning, normen må styrkes, og aller helst gjøres om til en lovbestemmelse.

Gjennom barnehagelærerutdanningen skal barna, ifølge forskrift om Rammeplan for barnehagelærerutdanningen, sikres lærere som har:

• bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.

• bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstsvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.

• bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.

• bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.

• kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

• kunnskap om samiske forhold og samiske barns rettigheter i tråd med lov om barnehager og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Les også: Tre veier til nytt barnehageløft.

Med denne kompetansen skal læreren være selve kvalitetsgarantisten for barnehagen, men da er det ikke nok at kun 33 prosent av de ansatte innehar slik kompetanse. Barna fortjener bedre!

Blant 25 undersøkte OECD-land er det kun Norge som ikke har 50 prosent lærere i barnehagene, dette er ikke godt nok.

Hvis departementet på alvor mener at de ønsker økt kvalitet i barnehagen, må de jobbe for at vi raskt får på plass et krav om minimum 50 prosent lærere i barnehagen, og dermed et best mulig startgrunnlag for barnas første utdanning.

Les også: Ny forskrift om rammeplan vedtatt.

Powered by Labrador CMS