Kan ikke lengre ansette voldsdømte

Nå blir det slutt på at draps- og voldtekstdømte kan ansettes uten at barnehagelederen vet om dommene.

Publisert Sist oppdatert

Men Kunnskapsdepartementet vil ikke gi noen andre enn de som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, totalt yrkesforbud i barnehagen.

Det er hovedlinjene i høringsarbeidet med den nye barnehageloven som omfatter vandelsattest av de som søker jobb i barnehage.

I dag sier barnehageloven at alle som er dømt for en overtredelse ­– uansett karakter – kan få jobb i barnehage så lenge han eller hun ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Det er nemlig det eneste lovbruddet som gir forbud mot å jobbe med barn. Er det personer i søkerbunken som er dømt for en grov overfallvoldtekt. Har surfet på barneporno. Drept noen. Banket opp sin bedre halvdel mens barna sto og så på. Eller enda verre, banket opp egne barn og dømt for det? Det vil du som barnehageleder risikere aldri å finne ut av, ettersom disse lovbruddene i dag ikke anmerkes i politiattestene.

Endrer loven

Men det kan det bli slutt på. I forbindelse med politiregisterloven som ble vedtatt i 2010, kommer det store endringer på politiattestene. For ansatte som skal jobbe med barn vil det nå hete barneomsorgsattest og man skal på nytt vurdere hvilke lovbrudd som skal være anmerket i attesten. Nylig gikk høringsrunden ut, hvor Kunnskapsdepartementet i sitt høringsnotat foreslår at flere lovbrudd skal vises på den nye barneomsorgsattesten til de som søker jobb i barnehage. Dette omfatter blant annet grov vold, alle seksuelle straffebud, narkotikaforbrytelser og drap.

– På denne måten får barnehageeier et langt bedre grunnlag til å vurdere om en person er uegnet til å jobbe i barnehagen enn dagens regelverk, sier avdelingsdirektør for barnehageavdelingen i Kunnskapsdepartementet,Christian Kolstad.

Det er imidlertid ett punkt i høringen departementet ikke foreslår endret i forhold til i dag. I den offentlige høringen er det kun seksuelle overgrep mot barn som innebærer yrkesforbud i barnehage. Dermed kan personer som er dømt for menneskehandel, drap eller voldtekt fortsatt ansettes i barnehagen.

Flere yrkesforbud

Advokat Turid Bardo i PBL er glad for at Kunnskapsdepartementet nå vil utvide antall lovbrudd i barneomsorgsattesten, men er sterkt uenig i at flere av lovbruddene fortsatt kan kvalifisere personer til å jobbe i barnehage.

– Vi mener det må være høye gjerder rundt barna og enkelte straffbare handlinger som mishandling i nære relasjoner og menneskehandel er så alvorlige overgrep mot mennesker, at de automatisk bør føre til forbud mot å jobbe med barn. Hensynet til barna i barnehagen må veie tyngre enn retten en person har til fritt å velge yrke, mener Bardo.

Hun er også sterkt kritisk til at departementet ikke vil at personer som er dømt for besittelse og bruk av narkotika (legemiddellovens §41, jmf. § 24 første ledd), skal være anmerket i barneomsorgsattesten.

– Det er ofte de faste misbrukerne som straffes etter denne bestemmelsen. Personer som er avhengig av narkotika er ikke egnet til å ta vare på små barn. Dersom brudd på legemiddelloven tas med, vil man kunne forhindre at narkomane får arbeid i barnehage.

Videre påpeker Bardo at vold i form av legemsfornærmelser (straffelovens §228) og legemsbeskadigelser (Straffelovens § 229 første straffalternativ)  burde medtas i barneomsorgsattestene.. Noe som også støttes av barnehagelovutvalget, i NOU 2012: 1 Til barnas beste enige i.

– Brudd på denne straffebestemmelsen kan også innebære vold mot barn og generelt mener vi at personer som har begått denne typen voldshandlinger, vil kunne ha lavere terskel for å bruke vold også overfor barn i situasjoner hvor personen blir stresset eller presset.

Hastesak

Christian Kolstad opplyser at departementet i all hovedsak slutter seg til de vurderingene Justisdepartementet gjorde ved utferdigelse av politiregisterloven. Han mener høringsforslagets tydelige utvidelse av straffebud som skal anmerkes i politiattesten, i seg selv vil gi barnehagene et bedre grunnlag for å vurdere egnethet ved ansettelser.  

– Selv om de ikke er knyttet til et ansettelsesforhold vil mange av de straffebudene som i høringen foreslås tas med i attestene, være av en slik art at barnehagene ikke vil ansette disse søkerne etter en helhetlig egnethetsvurdering, sier Kolstad.

Han understreker at departementet for tiden jobber med høringsuttalensene og at det kan komme endringer på bakgrunn av høringene.

Høringsfristen for den nye barneomsorgsattesten gikk ut 28. februar. Ifølge Kolstad vil man nå jobbe effektivt for å ferdigstille et forslag ny lovgivning. Målet er at saken skal opp i Stortinget før sommeren.– Dette har vært en høyt prioritert sak fra Kunnskapsdepartementet og Kristin Halvorsen sin side.

Powered by Labrador CMS