DEBATT

Jonny Ruud er HR-ansvarlig i FUS barnehagene. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Jonny Ruud er HR-ansvarlig i FUS barnehagene. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Ja, god ledelse virker mot sykefravær

Vi ser at gevinsten for barnehager med høyt nærvær er så stor at vi ønsker å dele våre erfaringer, skriver Jonny Ruud i FUS barnehagene.

Publisert

I FUS barnehagene har vi over tid jobbet for å øke nærværet i barnehagene. Vi er stolte over resultatet. Hittil i år har vi 3,5 prosentpoeng lavere sykefravær sammenlignet med kommunale barnehager. Vi deler gjerne våre erfaringer med å øke nærværet med dem som er villige til å legge vekk debatten om velferdsprofitører for en stund. Vi tror vi har noe å lære bort.

Høyt nærvær av ansatte som evner å inngå i trygge relasjoner med barna er nødvendig for å tilby den individuelle støtten som foreldrene forventer og barna fortjener. Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner øker trivselen og virker positivt på barnets utvikling. Derfor er nærvær et selvsagt område å jobbe med.

Gjennom en strukturert tilnærming har vi lært mye om hva som fungerer og ikke. I FUS satser vi på å utvikle godt lederskap, vi jobber riktigere med rekruttering, vi dyrker en oppfølgingskultur og vi har forbedret samarbeid med NAV. Det virker.

Overfører vi våre resultater til det offentlige, ville det dette utgjøre 1650 flere ansatte [*] på jobb i kommunale barnehager hver eneste dag.

[*] Pr juni 2018 jobbet det i følge SSB 95 000 ansatte i norske barnehager. 47 % av  barnehagene er kommunale

Godt lederskap

Trygge, kompetente og modige ledere er en forutsetning for å skape et godt arbeidsmiljø med myndiggjorte og engasjerte ansatte. Vi ser at det er viktig at daglig leder i barnehagen er oppdatert på lover og regler og forstår viktigheten av en tett og konstruktiv dialog med fastlege og NAV.

Vi deler gjerne våre erfaringer med å øke nærværet med dem som er villige til å legge vekk debatten om velferdsprofitører for en stund. Vi tror vi har noe å lære bort.

I 2017 innførte FUS felles lederforventninger som gjelder for daglig leder og barnehagelærer. Over halvparten av våre daglige ledere har det siste året fått skreddersydd opplæring i arbeidsrett for å sikre økt forståelse for hva arbeidsgiverrollen innebærer og for å sikre trygghet i å avslutte arbeidsforhold på en saklig måte. Sammen med arbeidstakerorganisasjonene har vi gjennomført felles opplæring av daglig leder og tillitsvalgte i FUS barnehagene. Målet er bedre samarbeid og kommunikasjon mellom partene og å sikre smidige endringsprosesser.

De neste årene vil vi tilby tilpasset opplæring og utvikling for ledere i FUS. Det skal sikre godt lederskap og styrke pedagogiske lederteam i hver barnehage. I sum vil slike tiltak bidra til at barnehagen får flere kompetente ledere som er trygge og modige nok til å utøve godt lederskap og til å ta regi i barnehagen.

Relasjonskompetanse hos ansatte er et annet satsingsområde. Vår erfaring er at daglige ledere som praktiserer relasjonsbasert ledelse har den beste forutsetning for å redusere sykefraværet og opprettholde et høyt nærvær i barnehagen over tid.

Riktig rekruttering

Feilansettelser er kostbart i alle bedrifter. Dersom barnehagen unngår å rekruttere feil, får daglig leder muligheten til å bruke mer av sin tid til å veilede ledere og ansatte. Å ansette en person som ikke passer inn i barnehagen er ikke bare kostbart, det reduserer også barnehagens kapasitet til å se og støtte hvert enkelt barn.

I tillegg er det uheldig for den ansatte som trolig vil mistrives i rollen sin og i verste fall bli syk av det.

Daglig leder i en barnehage har en viktig og krevende oppgave med å tiltrekke seg ansatte som er reflekterte, involverte og som har helse til å jobbe i barnehage. FUS har innført standardisert rekrutteringsprosess for alle barnehagene. Vi ser at dette bidrar til å redusere risiko for feilansettelser og at det gir økt nærvær med flere motiverte og engasjerte ansatte.   

Kultur for oppfølging

Mange av våre barnehager har opprettholdt et høyt nærvær over flere år. Med utgangspunkt i deres erfaringer har vi innført en egen standard for nærværsarbeid. Denne gjelder for alle FUS barnehager og skal sikre at vi videreutvikler en sunn kultur med individuell oppfølging av ansatte.

Tydelige retningslinjer for oppfølging av sykefravær bidrar til forutsigbarhet og trygghet for både leder og medarbeider. Ved bruk av egenmelding vet alle ansatte at de må ringe til daglig leder samme morgen og være forberedt på å diskutere og avklare sin restarbeidsevne. Da er det lederens jobb å legge til rette for andre arbeidsoppgaver i barnehagen som kan være mer aktuelle enn de vanlige.

For daglig leder i barnehagen er fastlege og NAV viktige partnere for økt nærvær. Det er avgjørende at ansatte har dialog med daglig leder om tilretteleggingsmuligheter før det eventuelt bestilles time hos fastlege. FUS har sammen med NAV utviklet et brev om tilretteleggingsmuligheter som den ansatte tar med til fastlegen.  

Kan offentlige lære noe av private?

Innenfor barnehagebransjen er det betydelig flere likheter enn ulikheter mellom offentlige og private barnehager. Det meste ligger derfor godt til rette dersom motivasjon for læring og endring er tilstede. Samtidig er det naturlig å forvente motstand i alt endringsarbeid. 

Vi opplevde også en viss skepsis og hoderysting da vi etablerte et nærværsmål på 95,5 % for FUS barnehagene. Vi tror at økt privat og offentlig samarbeid kan bidra til bedre samfunnsøkonomi og på denne måten virkelig utgjøre en forskjell i utviklingen til det enkelte barn.

Vi ser at gevinsten for barnehager med høyt nærvær er så stor at vi ønsker å dele våre erfaringer. Likevel er et stadig økende nærvær hittil i 2018 mest gledelig og helt avgjørende for de 13500  barna i barnehagene. De fortjener å møtes hver morgen av kompetente ansatte de kjenner godt og som de stoler på.

Powered by Labrador CMS