Mimi Bjerkestrand leder Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen.
Mimi Bjerkestrand leder Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen.

Går ut av studiet med for dårlig digital kompetanse

Følgegruppen for barnehagelærerutdanning mener at studentene får for dårlig digital kompetanse og at utdanningen er mer profesjonsrettet enn før.

Publisert Sist oppdatert

Det første kullet fra den nye barnehagelærerutdanningen var ferdig utdannet i 2016. For å vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene, opprettet Kunnskapsdepartementet (KD) en følgegruppe.

Gruppens mandat gjelder for fire år, fram til sommeren 2017. Det faglige sekretariatet for gruppa er lagt til Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforskning.

En viktig del av oppdraget til følgegruppen er å dele kunnskap om gjennomføring og effekter av utdanningsreformen, og å stimulere til at kunnskapen tas i bruk.

Mer profesjonsrettet

Nå er den tredje rapporten overlevert KD. Rapporten omhandler praksisopplæringen, pedagogikkfaget, vurdering i barnehagelærerutdanningen, det samiske perspektivet og digital kompetanse som to av temaene som skal være gjennomgående i hele utdanningen. Rapporten omhandler også mastergrader i barnehagelærerutdanningen og den omhandler informasjon om opptak og studieplasser. I tillegg har følgegruppen samlet erfaringer fra studentene som gikk på pilotsstudiet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Her kan du lese hele rapporten: Barnehagelærarutdanninga - tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter.

Følgjegruppen skriver i rapporten at barnehagelærerutdanningen i kjølvannet av reformen har blitt mer profesjonsrettet. De fleste kunnskapsområdene treffer også praksisfeltet bedre enn de gamle fagene gjorde.

Mer forskning

Forskingsaktiviteten i barnehagelærerutdanningen har økt de siste årene. Likevel er det ikke de nye kunnskapsområdene som har skapt nye forskningsprosjekter. Det har dog vært en markant kompetanseheving blant de ansatte. Pensum er oppdatert med bakgrunn i ny forskning.

Praksislærere er fornøyde med den nye utdanningen. Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfeltet er tettere enn før, men langt fra slik forskriften legger opp til at det skal være. Der er store variasjoner mellom institusjonene. Følgegruppa har funnet svært stor variasjon i rettledningskompetanse blant praksislærerne.

To punkter har fremdeles ikke forbedret seg, selv om følgegruppen har pekt på dem i de to foregående rapportene. De handler om pedagogikkfaget. Den nye rammeplanen krever at pedagogikk går inn i alle kunnskapsområder, forsterkninger, fordypninger og ressurser til planarbeid, koordinering og gjennomføring. Det er tydelig at institusjonene fremdeles leter etter en måte å løse dette på.

Mange prøvepunkter

Det stor forskjell på hvilke krav til vurdering en barnehagelærerstudent møter i form av avsluttende eksamen. Følgegruppen sitter igjen med et bilde av en utdanning med mange prøvepunkter, og stiller spørsmål ved eksamensformene som ligger i de lokale planene tydelig nok viser særpreget i studiet og i de ulike kunnskapsområdene.

Følgegruppa ber derfor KD om å gi utdanningsinstitusjonene signal om at kan tolke forskriften på en fleksibel måte innenfor rammer som institusjonene selv finner faglig forsvarlig.

Det er tilfeldig og personavhengig om de ulike kunnskapsområdene legg vekt på det samiske perspektivet i undervisningen. Mangelfull kompetanse blant ansatte, manglende relevant pensumlitteratur og tematrengsel i utdanningen, er blant utfordringene.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Ikke tydelige krav

Institusjonene har ikke en overordnet strategi for hvordan de skal styrke den digitale kompetansen hos studentene i utdanninga. Rammeplanen stiller ikke tydelige krav til den profesjonsfaglige digitale kompetansen som studentene skal oppnå.

Mange mener at barnehagesystemet må være klar til å ta i mot flere barnehagelærere med masterutdanning. Følgegruppa mener at målet primært må være å utdanne barnehagelærere med mastergrad for arbeid i barnehagene. Følgegruppen anser det som viktig at KD sammen med arbeidslivet etablerer flere faglige karriereveier i barnehagene og legger opp en forpliktende strategi framover.

Om Følgegruppen for barnehagelærerutdanning:

  • Følgegruppen skal vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene.
  • Utvalget består av Mimi Bjerkestrand, Jo Fiske Leif Hernes, Ingrid Pramling Samuelsson, Sigrun Sand, Birte Simonsen, Bjarne Stenersen, Marianne Helene Storjord og Robert Ullmann.
Powered by Labrador CMS