Monica Gundersen Mitchell og Agnes-Margrethe Bjorvand deltok på Norsk barnehageforskningskonferanse i Stavanger.
Monica Gundersen Mitchell og Agnes-Margrethe Bjorvand deltok på Norsk barnehageforskningskonferanse i Stavanger.

– Gamle klassikere lever fortsatt godt, og kanskje litt for godt i barnehagen

– For første gang har vi en kvantitativ undersøkelse som forteller oss noe om hva som blir lest i norske barnehager, sier forsker Monica Gundersen Mitchell.

Publisert Sist oppdatert

Nylig var hun og Agnes-Margrethe Bjorvand på Norsk barnehageforskningskonferanse i Stavanger for å fortelle om en pågående studie som ser på hva slags bøker som leses i norske barnehager og hvilke begrunnelser som ligger til grunn for barnehagelæreres valg av bøker.

Studien er en del av forskningsprosjektet SPrELL, hvor et av de overordnede målene er å bidra til at barnehagebarn får tilgang til et godt og mangfoldig utvalg av bøker, samt å kartlegge og utvide gjeldende kunnskap om lesepraksiser i dagens barnehager.

– Å lese sammen med barn i barnehagen er en rammeplanfestet aktivitet. Rammeplanen sier klart og tydelig at barn skal møte mange ulike typer tekster fra både fortid og samtid. Den sier også at personalet i barnehagen skal bidra til at barn opplever spenning og glede gjennom for eksempel høytlesing og fortellinger, sa Agnes-Margrethe Bjorvand under foredraget. Hun er førstelektor ved Universitetet i Agder.

– Likevel opplever vi som utdanner barnehagelærere at ansatte stadig sier at de ikke har tid til å lese. Vi opplever også barnehager som har et dårlig utvalg av bøker, og vi får henvendelser fra barnehageansatte som sliter med å orientere seg i ny barnelitteratur. Dette er opplevelser og erfaringer vi har hatt behov for å kartlegge nærmere, la hun til.

Nasjonal spørreundersøkelse

Frem til nå har man hatt begrenset kunnskap om bokutvalg og begrunnelser for bokvalg i norske barnehager, påpekte Bjorvand videre.

– Det som går igjen i mindre norske og danske studier som finnes på området, er at bokutvalget i barnehagene er preget av eldre bøker. Og at det er mangel på litterære begrunnelser for hvilke bøker man faktisk leser sammen med barna. Dette er nyttige undersøkelser, men frem til nå har vi ikke hatt noen landsdekkende undersøkelser å vise til i Norge, fortalte hun.

Dette ønsket forskningsprosjektet SPrELL å gjøre noe med. I 2022 ble det derfor gjennomførte en nasjonal spørreundersøkelse om lesepraksiser i norske barnehager.

I undersøkelsen svarte 1192 barnehagelærere på ulike spørsmål, for eksempel om bokvalg, antall bøker de hadde lest den siste uken og om de har faste lesegrupper i barnehagen.

– For første gang har vi altså en kvantitativ undersøkelse som forteller oss noe om hva som blir lest i norske barnehager, fortalte Monica Gundersen Mitchell som er førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger (UiS).

Gamle klassikere

To av spørsmålene i spørreundersøkelsen handlet direkte om bokvalg. Respondentene ble bedt om å nevne titler på fem bøker de hadde lest med barna den siste måneden og hvilke bøker barna likte aller best.

Analysen av spørreundersøkelsen viser at det er stor bredde i hva som leses, men at det også er et smalere utvalg av favoritter som leses av mange, opplyste de to forskerne som samarbeider med førsteamanuensene Katarzyna Tunkiel og Marianne Undheim ved UiS om studien.

– Med utgangspunkt i disse funnene, har vi ønsket å gå dypere inn i svarene. Vi har derfor også gjennomført kvalitative fokusgruppeintervjuer med ti barnehagelærere fordelt på tre barnehager i Sør-Norge. Målet var å belyse følgende: Hvilke tekster som leses og fortelles i norske barnehager, hvor barnehagenes bøker kommer fra, hva barnehagelærere vektlegger når de skal skaffe bøker til barnehagen, og hva de vektlegger når de skal velge bøker å lese i barnehagen.

Datamaterialet er ikke ferdig analysert, men Bjorvand og Gundersen Mitchell kom med noen små drypp under konferansen.

Blant annet at bukkene Bruse var en klar favoritt blant de barnehagelærerne som kunne liste opp fem titler de hadde lest sammen med barna den siste måneden. Hele 25 prosent nevnte dette universet.

– Her finner vi både de nyere bøkene av Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund og vi finner de klassiske Bukkene Bruse-tekstene. Litt mer enn halvparten presiserer ikke hvilken Bukkene Bruse-fortelling det er snakk om. Dermed er det usikkert hvilken bok de egentlig viser til eller om de viser til eventyret, fortalte Gundersen Mitchell.

– Gamle klassikere lever fortsatt godt og kanskje litt for godt i barnehagen. Titler som Karsten og Petra, Lillesøster-bøkene og Skinnvotten, er fortsatt populære. Men en del nevner også Gruffalo-bøkene, som jo er av nyere dato. Også nyere titler som Polititjuven og bøkene om Jakob og Neikob nevnes, men disse er på langt nær like vanlige som Bukkene Bruse, samt de andre gamle titlene, la hun til.

Bøker som bygger tillit og trygghet

Hvordan begrunnes så valgene av bøkene som leses i barnehagen?

Ut ifra fokusgruppeintervjuene med de ti barnehagelærerne identifiserte forskerne fire foreløpige hovedkategorier av begrunnelser:

– Det var pedagogiske begrunnelser. Barnehagelærerne oppga for eksempel at de velger bøker de mener kan bygge relasjoner, tillit og trygghet i barnegruppa. Gjerne bøker som kan skape refleksjoner hos barna og lede til gode samtaler, fortalte Agnes-Margrethe Bjorvand.

Estetiske begrunnelser handler om at man vektlegger barns opplevelse fremfor læring. For eksempel oppga barnehagelærerne at bøker med humor og glede er viktig.

– Det var også praktiske begrunnelser, som i stor grad handler om konkrete ting. For eksempel begrunnet noen bokvalg med at bøkene må ha et format som barna klarer å få ut av bokhylla, fortalte Bjorvand.

Barnehagelærerne oppga også at de velger bøker ut ifra barnas interesser.

Oppdatert språk

– Dere finner at bortsett fra et begrenset antall nyere titler, er det fortsatt eldre tekster som dominerer i barnehagens bokhyller. Hva risikerer man å gå glipp av hvis man ikke oppdaterer seg på nyere litteratur?

– Vi er veldig opptatt av gode opplevelser og fellesopplevelser gjennom litteratur, og god samtidslitteratur øker sjansen for at barna kan relatere seg til innholdet i bøkene. Dessuten er det jo sånn at språket endrer seg, og vi vil at barn skal ha tilgang til et oppdatert språk og at bøkene skal være gode å lese høyt for barnehagepersonalet. Da er det for eksempel en stor fordel med nye bildebøker, for der er det ofte et bedre samarbeid mellom ord og bilder enn i gamle bøker. I praksis betyr det at det gjerne er mindre tekst å lese og mer å studere og snakke om i bildene, sier Bjorvand til barnehage.no.

Nå skal forskerne arbeide videre med analysene av datamaterialet.

– Dere presenterte en liten smakebit av undersøkelsen under konferansen. Når får vi vite mer?

– Vi håper å kunne publisere en artikkel allerede våren 2024, men å få artikler publisert er ofte en lang prosess, så vi kan dessverre ikke love noe, sier Bjorvand.

– Vi håper at svarene studien vår vil gi skal føre til innsikt og kunnskap som kan fungere som et refleksjonsgrunnlag for norske barnehager når de i fremtiden arbeider med å utvikle og videreutvikle sine lesepraksiser, legger Monica Gundersen Mitchell til.

Powered by Labrador CMS