I dag kom de ferske resultatene fra den årlige foreldreundersøkelsen fra Udir.

Her er de 292 barnehagene foreldrene er mest fornøyd med

292 barnehager får toppscore av foreldrene. Her er oversikten.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom de ferske resultatene fra den årlige foreldreundersøkelsen fra Udir.

Den viser at foreldrene i stor grad er fornøyde (93 prosent), og at koronasituasjonen ikke ser ut til å påvirke tilfredsheten. Foreldrene er særlig fornøyde med barnets trygghet og trivsel i barnehagen.

Nesten 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives og er trygg på personalet i barnehagen. 95 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.

– På vei ut av en pandemi som for alvor har vist hvor viktig barnehager er for at samfunnet kan gå rundt, må vi ta grep og sørge for at det både er godt for barn å gå i barnehagen, og at barnehagene våre er gode arbeidsplasser, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for sjette gang høsten 2021.

126 978 foreldre svarte på undersøkelsen.

3 403 av 5 525 barnehager har deltatt.

Av disse er 1 736 private og 1 667 kommunale.

64% av alle ordinære barnehager har deltatt.

Antall foreldre som deltar kan påvirkes av at en del store kommuner deltar i undersøkelsen annethvert år. Av personvernhensyn er Foreldreundersøkelsen lite egnet for familiebarnehager da de ofte har under fem barn.

På alle spørsmål svarer foreldrene på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd. Man kan også svare vet ikke.

Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål, fordelt på ni hovedområder.

Det er et eget spørsmål om hvor tilfredse foreldre er med barnehagetilbudet totalt sett.

Les mer om undersøkelsen her.

Kilde: Udir.no

Litt mer fornøyd med bemanningen

Undersøkelsen viser også at 3 av 4 foreldre er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten er tilfredsstillende. Antall foreldre som ikke er tilfreds med bemanningstettheten i barnehage var på 18,5 prosent i 2019 og 16,5 prosent i år. Denne nedgangen kan ha en sammenheng med koronasituasjonen og et generelt økt fokus på bemanningssituasjonen i barnehagen, står idet i oppsummeringen fra Udir.

Der kommer det også fram at det ikke ser ut til at koronasituasjonen har gjort noe utslag i foreldrenes overordnede tilfredshet med bemanningstettheten, da denne er relativt stabil sammenlignet med tidligere år. Den generelle tilfredsheten med bemanningstettheten er noe bedre i de private enn i de kommunale barnehagene.

Tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene (1-25 barn) med 83 prosent, og lavest i de største barnehagene (76+ barn) med 72 prosent.

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. 79 prosent av foreldrene til barn under 3 år er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende, mens andelen er 71 prosent for barn over 3 år.

– Vi vil stille tydelige krav til vikarbruk, krav om stedlig leder og forbedre bemanningsnormen. I tillegg må vi se på hvilke oppgaver som tar ansatte bort fra barna. Dette, sammen med en styrket kommuneøkonomi, er viktige grep for å bedre barnehagehverdagen, sier Brenna videre i pressemeldingen.

Tallenes tale

Slik oppsummerer Udir de viktigste resultatene:

  • Koronasituasjonen har ikke endret foreldrenes generelle tilfredshet med barnehagetilbudet. 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
  • 97 prosent av foreldrene oppgir at de er tilfredse med barnets trygghet og trivsel i barnehagen.
  • Andelen som er fornøyd med mattilbudet i barnehagen har økt fra 62 prosent i 2020 til 76 prosent i 2021.
  • 16,5 prosent av foreldrene er misfornøyde med bemanningstettheten, dette er på nivå med 2020 og 2019.
  • Foreldrene til de yngste barna er mest fornøyd med barnehagetilbudet.

I den siste undersøkelse har hele 292 barnehager fått toppscore. Av dem er det 77 som får toppkarakteren 5 blank, mot 79 i fjor. 239 av dem er private, 53 kommunale. Til sammenligning var det i 2020 271 barnehager som ble rangert helt i toppsjiktet, i 2019 275.

Samtidig viser undersøkelsen at bare 2 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett. Foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet har vært stabilt de åtte årene undersøkelsen har blitt gjennomført.

Mer fornøyd med mattilbudet

Foreldrene er tilfredse med faktorer som handler om barnehagens rammebetingelser, som lokaler, leker, utstyr, mattilbud og bemanningstetthet.

72 prosent oppgir at de er fornøyde med mattilbudet i barnehagen. Dette er en økning fra 2020, hvor tilsvarende andel var 62 prosent. I 2019 var også 72 prosent fornøyd med mattilbudet.

Fjorårets nedgang kan henge sammen med at mange barnehager endret mattilbudet på grunn av koronasituasjonen.Som følge av smittevernstiltak var det flere barnehager som kuttet ned i mattilbudet i 2020. Da hadde 570 barnehager 0 kroner i kostpenger. I 2021 var tallet 137, opplyser Udir.

Foreldre med barn i private barnehager er i større grad fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager. I 2020 var også foreldre med barn i private barnehager mer fornøyd med mattilbudet.

Kostpengene er høyere i private barnehager enn i kommunale. I snitt betaler foreldre 295 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 347 kroner i private barnehager.

...og mindre med hygienen

Foreldrenes tilfredshet med hygienen i barnehagen har gått ned, fra 88 prosent i 2020 til 85 prosent i 2021. Det er grunn til å tro at dette kan skyldes smitteverkstiltakene som barnehagene har innført i løpet av 2020. I 2019 lå tilfredsheten med hygiene på 80 prosent.

I likhet med de siste ti årene, er foreldre noe mindre fornøyde med hovedområdene informasjon og medvirkning enn med de andre hovedområdene i Foreldreundersøkelsen. For eksempel oppgir 12 prosent av foreldrene at de er helt eller delvis uenig i at barnehagen er flinke til å informere om endringer i personalgruppen.

På nasjonalt nivå er det noe høyere total tilfredshet i private enn i kommunale barnehager, spesielt på områder som angår barnehagens rammebetingelser, slik som leker, utstyr og inne-utemiljø.

Les mer om undersøkelsen her.

Powered by Labrador CMS