Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp).
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp).

Vil gi Barnevoldsutvalget tilgang til taushetsbelagt informasjon

Regjeringen har i dag fremmet en lovproposisjon for Stortinget som skal gi Barnevoldsutvalget, under ledelse av Ann-Kristin Olsen, tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Publisert Sist oppdatert

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) ser på loven som helt nødvendig for at utvalget kan gjøre jobben de er oppnevnt til.

– Norge har erfart flere alvorlige saker der barn har vært utsatt for vold og overgrep, og noen med døden til følge. Vi vil snu hver stein for å undersøke hva som kan ha gått galt. Det er av stor betydning for samfunnet at Barnevoldsutvalget får tilgang til all relevant informasjon, slik at de får et fullstendig bilde av hva som har skjedd i sakene de gjennomgår, og kan komme med treffsikre anbefalinger til myndighetene, sier Horne i en pressemelding.

Utvalgets mandat er å gjennomgå saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, saker som vil inneholde en rekke personsensitive opplysninger. Loven vil blant annet gjøre det mulig for ansatte i barnehagen, skolen, helsetjenesten, familievernet, politiet og barnevernet å gi relevante opplysninger til utvalget, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Det er i lovforslaget gjort en avveining mellom behovet for kunnskap for å forebygge nye alvorlige hendelser og personvernhensyn. Derfor gis kun en utvalgt krets i utvalget tilgang til opplysningene i sin helhet, mens resten av utvalget får se sakene i anonymisert form. Utvalget vil også gjennom loven underlegges taushetsplikt for opplysningene det mottar, og opplysningene skal slettes etter utvalgets arbeid er ferdig.

– Vi må beskytte barn mot vold, overgrep og omsorgssvikt. Ved at utvalget får tilgang til alle relevante opplysninger for å gå gjennom sakene i sin helhet, kan samfunnet bli bedre rustet til å beskytte barn mot vold i fremtiden. Samtidig er det viktig å ivareta personvernet til dem sakene gjelder. Derfor underlegges utvalget lovens strengeste taushetsplikt for opplysningene de mottar, sier Horne.

Powered by Labrador CMS