Kritisk til Vikna kommunes behandling av private barnehager

Barnehageeier Lars Peder Brekk mener Vikna kommune skylder de private barnehagene to millioner kroner. Kommunen er uenig.

Publisert Sist oppdatert

Konflikten mellom Viknas seks private barnehager og Vikna kommune har pågått siden høsten 2012, da prosessen for etterbetaling for 2011 ble tatt. Kommunen mente da at de private barnehagene samlet hadde fått utbetalt rundt 2,6 millioner kroner for mye i tilskudd for 2011.

PBL og de private barnehagene var uenig i kommunens beregning av tilskudd, og mente i tillegg at kommunen hadde foretatt en ulovlig motregning og trukket 2,6 millioner kroner fra utbetalingene som ble gjort i desember 2012 til de private barnehagene.

I januar 2013 klaget PBL saken inn for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:

«Vikna kommune har ikke forholdt seg til forskrift om likeverdig behandling § 8 tredje ledd. Kommunen må pålegges å forholde seg til forskrift om likeverdig behandling. Vikna kommune har foretatt en ulovlig motregning i forbindelse med á-kontoutbetalingen i desember 2012 og må pålegges å tilbakebetale de motregnede beløp overfor de private barnehagene», heter det i PBLs klage til fylkesmannen.

Kritisk til kommunens behandling av private barnehager

Tidligere Senterparti-statsråd Lars Peder Brekk er medeier og styremedlem i Trio barnehager AS, som driver Steinalderskogen barnehage i Vikna. Brekk mener kommunens behandling av de private barnehagene i saken han omtaler som «Vikna kommunes uberettigede krav om tilbakebetaling av støtte for 2011», er uholdbar.

I et Facebook-innlegg fra september kommer han med krass kritikk mot kommunen.

Barnehageeieren beskriver det han mener er et kommunalt vanstyre, hvor verken ordfører, formannskap eller kommunestyre de siste fire årene har evnet å sikre forsvarlig saksbehandling eller trygghet for likeverdig behandling av private og offentlige barnehager. Brekk mener kommunale barnehageregnskap har vært feil, og at forskrifter og forvaltningslov er bevisst brutt.

«Enkelte av våre ansatte har i møte med den kommunale saksbehandling opplevd situasjoner som ligner trakassering», skriver han i innlegget.

Saken er fremdeles ikke ferdigbehandlet og ligger nå i Utdanningsdirektoratet (Udir) og hos Sivilombudsmannen.

«Men vi vet allerede nå at Fylkesmannen har gitt de private barnehagene medhold i at det har vært alvorlige og omfattende feil i kommunens saksbehandling overfor de private barnehagene», skriver Brekk videre.

Etter flere klagerunder fattet Fylkesmannen i februar 2014 et endelig vedtak om at de private barnehagene kun skylder kommunen drøyt 600 000 kroner. Brekk mener kommunen derfor minimum må betale tilbake rundt to millioner kroner for 2011 av et samlet krav på drøyt 2,6 millioner.

«Vi er ikke kjent med at dette er lagt fram for åpen politisk behandling. Dessverre ligger det an til nye omfattende klagesaker for nærmest alle år etter 2011», skriver Brekk.

Pengene ikke viktigst

I innlegget påpeker Brekk at de private barnehagene ønsker forutsigbarhet, åpenhet, kommunal saksbehandling som holder mål, rett regnskapsføring, likeverdig økonomisk behandling, at barn med særskilte behov får nødvendige tilleggsressurser i tråd med loven, og en barnehageplan som kommunen, ifølge Brekk, har lovet dem i mange år.

– Det er ikke pengene som er viktigst. Det viktigste er skaden saken har skapt i forholdet mellom aktørene som skal samarbeide. Når kommunen ikke evner å følge forvaltningsloven og forskriftene, ikke evner å levere en barnehageplan, ikke evner å ha god kommunikasjon og informasjon, mener jeg å ha dekning for påstandene, sier Brekk til Namdalsavisa, og understreker at han håper situasjonen snart blir ryddet opp i.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Rådmann i Vikna kommune, Roy Harald Ottesen, reagerer sterkt på Brekks ordbruk og beskyldninger. Han kjenner seg ikke igjen i det meste av kritikken fra Brekk.

– En sak har alltid flere sider, og Brekks subjektive uttalelser baseres etter rådmannens oppfatning i hovedsak på mangelfull kunnskap og synsing, skriver rådmannen i et brev til barnehage.no.

At det fortsatt er klager inne til behandling når det gjelder økonomisk likeverdig behandling for ikke-kommunale barnehager for hele perioden fra 2011 til 2014 er beklagelig, mener rådmannen. Han opplyser at kommunen ikke vil behandle disse klagene før Udir har fattet vedtak i klagesaken på fylkesmannens endelige vedtak for 2011.

Rådmannen skriver videre at han ikke kan kommentere Brekks påstander om at enkelte barnehageansatte har opplevd situasjoner som ligner trakassering, ettersom det ikke er kjent hvilke uttalelser eller handlinger fra kommunens side som har blitt opplevd slik.

Skylder ikke barnehagene to millioner

At saken ikke er lagt fram for åpen politisk behandling tilbakevises av kommunen. Ifølge rådmannen ble årsavregninger for økonomisk likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager for årene 2011-2014, behandlet av kommunestyret under et møte i mai 2015 og vedtak ble sendt ut til barnehagene.

Rådmannen er også uenig med Brekk i at kommunen må betale tilbake rundt to millioner kroner til de private barnehagene.

– Vikna kommune er ikke skyldig barnehagene to millioner kroner. De to millionene ble ikke tilbakebetalt til kommunen fra barnehagene i forbindelse med vedtatt avregning for 2011. Kravet fra kommunen er kun en balansepost både i kommunens og barnehagenes regnskap.

Ifølge rådmannen medfører kommunestyrets vedtak fra mai 2015 at barnehagene skal tilbakebetale rundt 673 000 kroner til kommunen på grunn av for mye utbetalt tilskudd i 2011. Ikke 2,6 millioner som tidligere vedtatt.

Ingen barnehageplan

I Facebook-innlegget etterlyser Brekk en barnehageplan. Ifølge rådmannen ble det gjort et vedtak om en slik plan i 2007, som senere ble opphevet. Han påpeker at det ikke finnes vedtak om en barnehageplan i kommunens gjeldende planstrategi.

– Hvis det er et ønske fra de ikke-kommunale barnehagene at det skal utarbeides en barnehageplan, er veien å gå og få innarbeidet en barnehageplan i kommunens planstrategi for den kommende fireårsperioden, opplyser rådmannen.

Rådmannen påpeker avslutningsvis at kommunen ønsker å oppnå likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager.

– Det er en selvfølge at det er viktig for kommunen å legge til rette for likeverdig behandling av alle barnehagene, og gjennom god og likeverdig forvaltningspraksis sørge for at alle barn i Vikna kommune får et godt og likeverdig tilbud uansett om de har plass i en kommunal eller ikke-kommunal barnehage.

Behov for ny finansieringsmodell

Konsernadvokat i PBL, Hans Are Nyheim, mener Vikna-saken er et kroneksempel på at det er behov for en ny forutsigbar finansieringsmodell der tilskuddet beregnes etter en nasjonal gjennomsnittssats.

– I mange saker ser vi at både kommuner og fylkesmannsembeter tilsynelatende mangler kompetanse til å ivareta de private barnehagenes rettssikkerhet i forhold til en beregning og utmåling av korrekt tilskudd, sier Nyheim.

– Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fant etter klage fra PBL at kommunens vedtak var så mangelfull at de fant det riktig å beregne og utmåle tilskuddet selv, noe som i seg selv er unikt. Etter ytterligere to klagerunder greide fylkesmannen til slutt å legge til grunn riktig telletidspunkt, forteller konsernadvokaten.

PBL så seg likevel nødt til å påklage fylkesmannens saksbehandling til Udir og Sivilombudsmannen, opplyser Nyheim.

I et brev til fylkesmannen datert 30. september opplyser Udir at det ut fra oversendelsen fra Fylkesmannen er vanskelig å forstå hvordan kommunen har gjennomført rapporteringer av barn i de ikke-kommunale barnehagene, og at det ut fra Fylkesmannens egen klagesaksbehandling ikke er mulig å vurdere om forskriftens krav til utmåling av tilskudd til den enkelte barnehage er oppfylt.

– De barna som var eldst i barnehagene i 2011 går nå i 4. klasse i barneskolen og de private barnehagene vet enda ikke hva riktig tilskudd for 2011 er. Jeg tror nå de fleste forstår den frustrasjon de private barnehagene har i denne saken. Vi venter spent på neste vedtak i saken, avslutter Nyheim.

Nå er det opp til KD og regjeringen å avgjøre om det skal innføres en ny modell for finansiering av private barnehager, eller om de ønsker en videreføring av dagens modell. Beslutningen er ventet i oktober.

Powered by Labrador CMS