Anne Bente Bell er daglig leder for Bogafjellbakken naturbarnehage i Sandnes.
Anne Bente Bell er daglig leder for Bogafjellbakken naturbarnehage i Sandnes.

Høringssvarene strømmer inn – Anne Bente fikk kommunen til å endre sitt

Fredag morgen, timer før fristens utløp, hadde Kunnskapsdepartementet mottatt mer enn 700 svar til høringen av Storberget-utvalgets rapport om finansiering av private barnehager.

Publisert

Endringene som foreslås etter utredningen, har med andre ord skapt et betydelig engasjement – fra et stort antall instanser og personer.

Storberget-rapporten

Det var i juni at utvalgsleder Knut Storberget la frem rapporten «Du er henta» som presenterer to forslag til hvordan private barnehager skal finansieres i fremtiden.

Flertallet bestående av KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Virke og Storberget stiller seg bak «Lokal samhandlingsmodell», som de mener vil bidra til økt demokratisk styring og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. PBL har kommet med et eget forslag til finansieringsordning kalt «Kvalitets- og mangfoldsmodellen», som de mener vil føre til høyere og jevnere kvalitet i tilbudet til barna og bidra til å sikre mangfoldet

Blant dem Anne Bente Bell, som er daglig leder for Bogafjellbakken naturbarnehage i Sandnes, og leder av PBLs lokallag i Sandnes.

Sammen med resten av lokallagsstyret, tok hun initiativ ut over det å sende inn sin egen barnehages svar til høringen.

- Ba om å få medvirke

- Vi startet prosessen i juni med å sende innspill til kommunen, på at vi ønsket å være med, med tanke på at private utgjør halvparten av barnehagekapasiteten her, forklarer Bell.

- Hos administrasjonen fikk vi ikke gehør, og da vi spurte på nytt i august var forslaget allerede skrevet fra kommunalt perspektiv, uten at vi fikk mulighet til å medvirke, forteller hun.

Men representantene for de private barnehagene ga seg ikke med det.

- Det er jo politikerne som skal vedta, og vi fikk beskjed om at det skulle skje i Utvalg for oppvekst. Da tok vi direkte kontakt, lagde et eget skriv på bakgrunn av det PBL hadde sendt oss av informasjon, samt egne lokalt tilpassede argumenter.

- Ville de skulle kjenne

I tillegg tok de telefonkontakt til de enkelte utvalgsmedlemmene, og la fram saken fra sitt ståsted.

- Vi ville at politikerne skulle kjenne på viktigheten av at de private barnehagene består i kommunen, og fortsatt kan skape et trygt og godt tilbud for barn og foreldre, forklarer Bell.

Vedtaket i Sandnes

Følgende fellesforslag ble foreslått på vegne av Frp, H, Krf og V, og vedtatt i Utvalg for oppvekst mot stemmene til Ap, Sp og Sv:

Sandnes kommune mener at mindretallets modell, også kalt Kvalitets- og Mangfoldsmodellen, er den foretrukne modellen med en forutsetning av fullfinansiering. Modellen gir størst forutsigbarhet for sektoren som helhet og vil gi en likestilling mellom privat og offentlige aktører hvor barnet og kvalitet er i fokus. Kommunen sin vurdering er at kommuner som Sandnes som har en stordrift og effektiv drift av kommunale barnehager og som derfor gir et lavere tilskudd til private barnehager målt opp mot nasjonale satser må få full kompensasjon ved en eventuell gjennomføring av Kvalitets- og Mangfoldsmodellen.

Hun forteller at initiativet førte med seg en diskusjon mellom politikerne, og at noen av dem gikk sammen om et alternativt forslag til høringssvar, som til slutt ble vedtatt.

- Det var veldig spennende, og kjekt å se at politikerne engasjerte seg. De private barnehagene her, mottar lave tilskudd fordi de kommunale barnehagene driver stordrift. Da er det godt at politikerne verdsetter eksistensen vår og det vi har å tilby til barna i kommunen.

- En helt reell frykt

- Hvorfor utløser Storberget-rapporten så stort engasjement, tror du?

- Jeg tror det handler om at alle de som jobber i sektoren har som hovedmål å skape gode og trygge barnehageplasser. For å kunne tilby kvalitet og kompetente ansatte, er vi avhengig av bærekraftig økonomi. Hvis flertallsforslagene fra Storberget-utvalget går igjennom, har vi en utrygg framtid foran oss. Den usikkerheten, at kommunene kan ha råderett over om min barnehage skal bestå eller ikke, får nok mange til å reagere.

- Noen vil kanskje hevde at frykten for konsekvensene av flertallsforslagene er overdrevet og at engasjementet slik sett er en overreaksjon. Hva tenker du om det?

- Nei, dette er ikke på noen måte en overreaksjon. Det er absolutt helt reelt. Jeg kan bare snakke for den kommunen som jeg driver i, men jeg hadde vært veldig usikker på om Sandnes hadde fremmet en privat foran en kommunal barnehage stilt overfor en situasjon med overkapasitet.

- Et høyt antall

Høringen til Storberget-utvalgets rapport om finansiering er en av to barnehagerelaterte høringer med siste svarfrist i løpet av fredag 1. oktober 2021.

Den andre går på krav om regnskapsmessig skille for private barnehager.

- Når høringsfristen er ute skal Kunnskapsdepartementet oppsummere høringsinnspillene og vurdere hvordan sakene skal følges opp videre. Vi vet foreløpig ikke når dere kan forvente en stortingsbehandling av forslagene i de to høringene. Ved et eventuelt regjeringsskifte kan en ny regjering ha synspunkter på hvordan høringene skal følges opp og når forslagene eventuelt skal fremmes for Stortinget, opplyser Kunnskapsdepartementet til barnehage.no.

Samtidig oppgir man per fredag morgen å ha mottatt mer enn 700 høringssvar til Storberget-utvalgets rapport.

- Det er et høyt antall høringssvar og mer enn det Kunnskapsdepartementet vanligvis mottar, men ikke helt uvanlig. For eksempel mottok Kunnskapsdepartementet også over 700 høringssvar til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS