– Målet er å løfte frem betydningen av kunstfaglige og kunstneriske erfaringer i barnehage og skole, sier Kirsten Halle om prosjektet.

Nytt prosjekt skal utforske kroppslige, sanselige og skapende prosesser med barn i barnehage og skole

– Barn kommuniserer gjennom mange språk, og gjennom kunstfaglige erfaringer tilbyr vi barna rike uttrykks- og handlingsmuligheter, sier forsker Kirsten Halle som er med i et internasjonalt utdannings- og forskningsprosjekt.

Publisert

De neste tre årene skal barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) delta i et tverrfaglig prosjekt med fem europeiske partnere fra kunst- og utdanningsfeltet. Her skal de samarbeide med barnehager og skoler for å skaffe til veie ny kunnskap om kroppslige, sanselige og skapende prosesser med barn.

Det skriver UiS på sine nettsider.

Prosjektet har fått navnet SenseSquared og er finansiert av EU-programmet Erasmus+.

– Målet er å løfte frem betydningen av kunstfaglige og kunstneriske erfaringer i barnehage og skole. Vi som arbeider i prosjektet er både utøvere og utdannere og vet hvordan kunstneriske praksiser tilbyr en kraftfull og betydningsfull dimensjon i arbeidet med utvikling og vekst, som kobler oss tettere til både verden rundt oss og til hverandre, sier forsker Kirsten Halle til barnehage.no.

– Barn kommuniserer gjennom mange språk, og gjennom kunstfaglige erfaringer tilbyr vi barna rike uttrykks- og handlingsmuligheter. Med et helhetlig syn på læring må vi også involvere kropp og sanser, kreativitet og skaperglede. Vi tenker at det å lære først og fremst er en kreativ prosess, og at den kroppslige erfaringen må spille en rolle. Vi trenger å involvere kroppen i større grad i arbeidet med barns læring. Og i dette ligger også en oppmerksomhet mot sanser og følelser, legger hun til.

Kirsten Halle er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

Inkludering og mangfold

I løpet av prosjektet skal partnerne, som kommer fra Norge, Danmark, Belgia, Portugal og Nederland (se faktaboks lenger ned i saken), blant annet utforske og demonstrere hvordan kunstfaglige og estetiske praksiser kan bidra til inkludering og mangfold i barnehage og skole.

– Å arbeide med inkludering og mangfold er en av barnehagens og skolens viktigste oppgaver. Samtidig vet vi at det er et av samfunnets største utfordringer, sier Halle.

– Partnerne i dette prosjektet vil på ulike måter, i sine kunstneriske prosjekter, bruke mangfold som en ressurs. I disse prosjektene vil kunsten tilby en kompleksitet av betydninger som kommuniserer på tvers av språk, kultur, funksjonsevne og andre ulikheter. Her er det mange måter å delta, skape mening, uttrykke seg og samhandle på. Her vil nettopp ulikhetene spille en rolle og være et omdreiningspunkt for deltakelse og samhandling, forteller hun.

Musikalsk praksis

Halle jobber til daglig som førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS. I SenseSquared-prosjektet vil hun bidra med sin kompetanse omkring sangfelleskap og ulike perspektiver på musikalitet.

– Jeg ble invitert inn i prosjektet fordi jeg har forsket på sangfelleskapet i barnehagen. Jeg er opptatt av barnehagelærernes musikalske praksis, som ikke nødvendigvis bare dreier seg om sang, spill og dans, men som strekker seg ut over dette også, forteller hun.

– En musikalsk praksis handler om kommunikasjon på alle måter, selvsagt hva vi sier, men ikke minst hvordan vi uttrykker oss og samhandler. Her kommer vår musikalitet inn. Vi tar denne i bruk når vi snakker til nyfødte fordi vi intuitivt vet at barnet ikke forstår hva vi sier, men derimot vil vår musikalitet; melodien, den rytmiske formen og ikke minst dynamikken, sammen med gester og mimikk fortelle det lille barnet alt det trenger å vite. Og kraften ligger i den menneskelige stemme, utdyper Halle.

– Etter hvert som verbalspråket begynner å dominere i kommunikasjonen med de litt større barna blir vi mindre opptatt av musikaliteten i samspillet, men vår iboende musikalitet oppfatter det like fullt.

Om prosjektet:

  • Prosjektets fulle navn er SenseSquared. Becoming through the senses: towards artistic ways of being in the world.
  • SenseSquared er et samarbeidsprosjekt mellom seks ulike partnere fra kunstfeltet og utdanningsfeltet i: Norge (Universitetet i Stavanger), Danmark (Sisters Hope), Belgia (Musica – Impulse Centre for Music), Portugal (Compania de Musica Teatral) og Nederland (Marres House for Contemporary Culture og Universitetet i Maastricht).
  • Partnerne skal samarbeide med skoler, barnehager og det frie feltet for å skaffe seg nye erfaringer omkring kroppslige, sanselige og skapende prosesser med barn.
  • Prosjektet startet opp i januar 2022 og vil vare frem til slutten av 2024. Det er finansiert av EU-programmet Erasmus+.

(Kilde: uis.no)

Stemmetrygghet og sangglede

I delprosjektet The human voice – a sensuous approach in to musical identity skal Halle sammen med kollega Nils Christian Fossdal arbeide med nettopp stemmen, og utforske musikalitet gjennom sang og sangfellesskap.

Halle forteller at det er inngått et samarbeid med en lokal barnehage og skole.

– Dette gleder vi oss til. Vi arbeider for tiden med å utvikle workshops som vi skal ta med oss ut i barnehagen og skolen. Målet er å gi lærerne varierte erfaringer med sang og stemmebruk, og med en leken og utforskende tilnærming samtidig utvikle stemmetrygghet, sangglede og en oppmerksomhet mot sin iboende musikalitet.

– En viktig del av dette samarbeidet er også å få tak i lærernes refleksjoner rundt dette. Det vil gi oss viktig innsikt i arbeidet med å utvikle og etablere en mer musikalsk pedagogisk praksis, sier hun.

Usikker i arbeidet med kunstfagene

I løpet av prosjektet vil det bli utviklet digitale ressurser og andre verktøy som barnehager og skoler kan ta i bruk, opplyser Halle.

– Det er stor enighet om at kunstfagene i barnehage og skole er viktige, samtidig har kunstfagene over lengre tid vært gjenstand for stadige nedskjæringer og kutt i en rekke land. Forskning viser at mange lærere mangler kompetanse og derfor føler seg usikre i arbeidet med kunstfagene. Konsekvensene av dette er at fagområder som kunst, kultur og kreativitet får lite prioritet sammenliknet med andre fagområder.

– Vi ønsker å gi lærerne innsikt, erfaring og kompetanse i arbeidet med kunstfaglige prosesser. Alle partnerne i prosjektet skal derfor samarbeide tett med lærere i barnehage og skole i ulike prosjekt for å utvikle ressurser som kan gi lærerne en større bevissthet omkring estetiske og emosjonelle læreprosesser, forteller Halle.

Powered by Labrador CMS