DEBATT

«Vi trenger flere. Flere fantastiske ansatte i norske barnehager som kan bidra til å gjøre barnehagene bedre!» skriver artikkelforfatteren.
«Vi trenger flere. Flere fantastiske ansatte i norske barnehager som kan bidra til å gjøre barnehagene bedre!» skriver artikkelforfatteren.

En vanlig dag i barnehagen – en hyllest og en bønn

«Hvorfor er det slik at den norske stat blir så fattig når det snakkes om høyere bemanning i barnehagen?» spør artikkelforfatteren.

Publisert

Denne kronikken er både en hyllest og en bønn. En hyllest til de fantastiske assistentene og fagarbeiderne som jobber i norske barnehager, og en bønn til politikerne om å gi barnehagene mer. Mer penger fra statsbudsjettet, mer midler til å ansette flere slik at vi i større grad kan gi barna den barnehagen de har krav på.

Det har i lengere tid vært snakket mye om kompetanse, den teoretiske barnefaglige kompetansen vi barnehagelærere innehar etter tre år med høyskole/universitets-utdanning. Regjeringen ønsker mer kompetanse inn i barnehagen. Barnehagene får med dette flere med denne faglige bakgrunnen, som har god kunnskap om barns helhetlige utvikling og hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for denne utviklingen som rammeplanen for barnehagen sier vi skal.

Første august 2018 innførte regjeringen en skjerpet pedagognorm i alle ordinære barnehager. Én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett år senere (01.08.2019) var fristen for å innfri den nye bemanningsnormen for alle ordinære barnehager. Det skal nå være én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Det er bra for barna og for hele yrket at denne bemanningen nå er blitt lovpålagt, men det er ikke nok!

Alle barnehagelærere og pedagogiske ledere har krav på fire timer planleggingstid i uken, og i tillegg kommer møter og lignende. Barnehagelærerne og pedagogiske ledere blir derfor mye borte fra avdelingen/basen, som gir mindre voksenkontakt for barna. Mindre tid til at hvert enkelt barn kan få den voksenkontakten, støtten og nærheten de har behov for.

All kompetanse vi får inn i barnehagen er bra for barna og for barnehagen, men jeg tenker vi snakker alt for lite om den kompetansen assistentene og fagarbeiderne innehar. Når vi er på møter, planleggingstid eller lignende hender det at de blir alene på avdelingen/basen. De legger da til rette for et godt pedagogisk arbeid sammen med barna. Så tusen takk for den fantastiske jobben dere gjør!

Selv om vi har mange fantastiske ansatte i norske barnehager, så er det ikke nok! Vi opplever til stadighet å ikke strekke til. Ikke ha tid til å gi barna det gode pedagogiske opplegget, og gi hvert enkelt barn den støtten, nærheten og kontakten de har krav på.

Så det er dette som er min bønn, en bønn til dere politikere om å i større grad begynne å lytte til oss som utfører denne jobben hver eneste dag. Begynn å lytt til de gjentatte kronikkene og gjentatte varskoropene om at vi trenger flere ansatte i norske barnehager!

13.03.2018 fikk Marianne Kaasbøll Vagle publisert en kronikk i Adresseavisen, og senere på barnehage.no, der hun på en god måte beskriver barnehagehverdagen slik den er. En hverdag der vi i en svært liten del av dagen er alle voksne til stede som følge av møter, plantid, pauseavvikling osv. En hverdag der vi i liten del av dagen klarer å gi alle barna den nærheten, støtten og kontakten som rammeplanen for barnehagen sier vi skal.

Hvorfor er det slik at den norske stat blir så fattig når det snakkes om en høyere bemanning i barnehagen?

Det er fremtiden til våre barn vi snakker om!

Jeg fikk selv publisert en kronikk på barnehage.no 13. februar 2019, som handlet om respekten barnehageyrket har i det norske samfunnet. Jeg fokuserer her mye på arbeidstitlene vi barnehageansatte har, men jeg skriver også en del om jobben vi gjør og at vi fortsatt har en lang vei å gå før vi oppnår den respekten vi fortjener. Noe av det jeg tenker på her er de små ressursene, den lave bemanningen og de svært mange oppgavene vi skal utføre til tross for dette.

Som jeg skriver i min forrige kronikk skal vi i barnehagen:

«Legge til rette for at barna får de beste mulighetene til å utvikle både språket, evnen til å ta seg frem i omgivelsene, evnen til å tenke logisk og bruke fantasien, evnen til å stå i sosialt samspill med andre som er avgjørende for menneskelig trivsel og velvære. I tillegg til alle andre ferdigheter som trengs for å klare seg selv i samfunnet».

I tillegg til dette skal vi også planlegge, organisere, dokumentere og vurdere dette arbeidet.

Alle disse svært krevende og sammensatte oppgavene gir oss slik som bemanningssituasjonen er i dag for lite tid til å virkelig være til stede, være til stede for barna på avdelingen/basen og gjøre den delen av jobben vår slik rammeplanen for barnehagen sier vi skal.

Det er derfor vi trenger flere. Flere fantastiske ansatte i norske barnehager som kan bidra til å gjøre barnehagene bedre!

Referanseliste

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver. Oslo: Pedlex

Kunnskapsdepartementet. (2018, Januar 11). Flere barnehagelærere i barnehagen. Hentet fra webområde for Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere- barnehagelarere-i-barnehagen/id2585153/.

Utdanningsdirektoratet. (2019, April 11). Bemanningsnorm i barnehager. Hentet fra webområde for Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og- prosjektmidler/midler-kommuner/bemanningsnorm-i-barnehager/.

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget


Vagle. M. K (2018, Mars 13). Vi har ikke tid til å hjelpe «Lukas» som er nedstemt og mye lei seg i barnehagen. Hentet fra webområde for Adresseavisen: https://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2018/03/13/Vi-har-ikke-tid-til-å-hjelpe- «Oda»-som-sliter-med-å-komme-inn-i-leken-når-det-kun-er-15-time-med-fire-voksne- på-24-barn-16275835.ece.

Powered by Labrador CMS