Forskerne Kari Emilsen (øverst) og Tonje Lauritzen etterlyser konkrete tiltak for å få bedre kjønnsbalanse i barnehagene. 'Hvor er tiltakene for å rekruttere flere menn til barnehagens arbeid og til barnehagelærerutdanningen? Hvordan gjøres dette når det jobber over 90 prosent kvinner i barnehagen?' spør de.
Forskerne Kari Emilsen (øverst) og Tonje Lauritzen etterlyser konkrete tiltak for å få bedre kjønnsbalanse i barnehagene. "Hvor er tiltakene for å rekruttere flere menn til barnehagens arbeid og til barnehagelærerutdanningen? Hvordan gjøres dette når det jobber over 90 prosent kvinner i barnehagen?" spør de.

Flere menn i barnehage

"Vi skylder barna, deres foreldre og de ansatte at alle barnehager har en kvalifiserte personalgruppe som gjenspeiler samfunnet", skriver Kari Emilsen ved DMMH og Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning.

Publisert Sist oppdatert

Torbjørn Røe Isaksen, hvor ble det av satsingen på et kompetent og mangfoldig personale i barnehagen? I dag er det ni prosent menn i norske barnehager – vi trenger mange flere for at intensjonen om et mangfoldig personale også når det gjelder kjønnsbalanse skal oppfylles. Vi skylder barna, deres foreldre og de ansatte at alle barnehager har en kvalifiserte personalgruppe som gjenspeiler samfunnet.

Kunnskapsminister Røe Isaksen og regjeringen slår slag på slag for barnehagen. Vi ser forslag om ny bemanningsnorm, større pedagogtetthet, samt iverksettelse av ny rammeplan for barnehagen med tydeliggjøring av ansattes roller og ansvar. Vi hører om økt kvalitet, mer kompetanse blant de ansatte, barn og foreldres rett til en barnehage med lek, læring og omsorg av beste kvalitet. Hurra – dette er vel og bra. Så lenge satsingene er til det beste for barna og skaper gode arbeidsvilkår for de ansatte, er da alt såre vel?

  • Denne kronikken er først publisert i Adresseavisen. Den blir gjengitt her med forfatternes tillatelse.

Det trengs flere kvalifiserte barnehagelærere, og i den nye rammeplanen er det nedfelt at barnehagene skal ivareta mangfold, likeverd og likestilling i barnehagens arbeid. Men Røe Isaksen, Hvor ble det av satsingen på et mangfoldig personale i barnehagen? Hvor er tiltakene for å rekruttere flere menn til barnehagens arbeid og til barnehagelærerutdanningen? Hvordan gjøres dette når det jobber over 90 prosent kvinner i barnehagen? Hvordan ivaretas målsettingen om at personalet skal gjenspeile samfunnet?

Vi liker å tenke at Norge er på likestillingstoppen og at begge kjønn har like muligheter og rettigheter. Dessverre vet vi at dette ikke er tilfelle på mange av samfunnsområdene: Blant annet gjør ungdom svært kjønnsstereotypiske yrkesvalg. Liza Reisel ved Institutt for samfunnsforskning, uttaler til Aftenposten 10.11. 2017 at gutter i mindre grad enn jenter har endret sine utdannings- og yrkesvalg. Dette kan forklares med at normene for kjønnstypisk adferd er strengere for gutter enn for jenter, og at det er færre incentiver i arbeidsmarkedet for å gjøre kjønnsutradisjonelle valg for gutter.

Østlandsforskning, DMMH og Likestillingssenteret har samarbeidet med barnehager om et FoU -prosjekt som ser nærmere på tiltaket Lekeressurs, også kalt Barnehagekompis. Tiltaket retter seg mot å rekruttere menn, og å beholde ansatte gjennom kompetanseheving i organisasjonen. Som praktisk rekrutteringstiltak legges det til rette for at ungdomsskolegutter søker og hospiterer i barnehagen i en tidsbegrenset periode. Det langsiktige målet er å rekruttere flere menn og øke statusen til arbeid i barnehagen.

Som kompetansehevende tiltak bidrar refleksjon over egen praksis til økt kunnskap og organisasjonsutvikling i barnehagene. Målet er å sikre høy kvalitet i barnehagetjenestene og kompetent og stabil arbeidskraft i sektoren. Resultatet fra FoU-prosjektet viser at alle landets fylkesmannsembeter, med unntak av tre, har bevilget midler til Lekeressurs. Deres erfaring er at Lekeressurs er et godt, effektivt og praksisnært tiltak fordi unge gutter får positive opplevelser, kjennskap til arbeid i barnehage, og økt kunnskap om barnehagen som arbeidsplass, som igjen kan bidra til at jobb i barnehagesektoren fremstår som et aktuelt utdannings- og yrkesvalg.

Tiltaket er nevnt i revidert kompetansestrategi for barnehagen, og hvor det er presisert at barnehageeier har ansvar for å ivareta likestillingsperspektivet ved rekrutteringen av ansatte, at likestilling og likeverd skal ligge til grunn for all virksomhet og pedagogikk i barnehagen, og at de ansatte skal speile mangfoldet i samfunnet også i forhold til kjønn. Frem til 2014 var det en handlingsplan for likestilling i barnehage og skole, med øremerkede midler til rekruttering som istandsatte blant annet Fylkesmannen til å koordinere regionale kompetansenettverk, hvor både private eiere og kommunen som eier og barnehagemyndighet bidro sammen med relevante fagmiljøer. Fylkesmennene hadde også ansvar via tildelingsbrev, for å iverksette konkrete likestillings- og rekrutteringstiltak.

Tiltaket Lekeressurs sprang frem i kjølvannet av dette. I dag finnes ingen handlingsplan for likestilling i barnehage og skole, og kompetansemidler skal brukes til mange ulike satsinger. Kjønn og likestilling er ikke nevnt eksplisitt i tildelingsbrevene. Det er heller ikke avsatt egne midler til å arbeide med likestilling eller rekruttering.

Hvilken barnehage vi ønsker i fremtiden avgjøres av hvilke veivalg vi tar, på hvilke måter man arbeider med utvikling av organisasjonen og hvilke rammer som settes. Arbeid med rekruttering, likestilling og mangfold er stadig aktuelt. Slik sett er det mye å gjøre før vi oppnår frie yrkesvalg basert på interesse og ikke kjønn. Vi utfordrer utdanningsministeren til å tydeliggjøre mål og sørge for en ny konkret handlingsplan for likestilling og rekruttering muliggjør aktivt og målrettet arbeid mot en likeverdig barnehage.

En barnehage hvor lovverk og forskrifter ikke bare er sovende formuleringer, men er oppfylt i barnas hverdag.

  • Om forfatterne: Kari Emilsen er dosent ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), forsker 1 ved Østlandsforskning og faglig ansvarlig for nettstedet «mennibarnehagen.no». Tonje Lauritzen er forskningsleder, Østlandsforskning og prosjektleder i FoU-prosjektet Lekeressurs – en rekrutterings- og kompetansestrategi for barnehagesektoren.
  • Torsdag og fredag denne uka arrangerer DMMH, i samarbeid med Østlandsforskning, Likestillingssenteret, Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag konferansen Menn til berikelse eller besvær - å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Barnehage.no er på plass på Stjørdal under konferansen og kommer tibake med mer stoff derfra.
Powered by Labrador CMS