Kvalitet i barnehagen

- Meningene om hva som skaper kvalitet i barnehagen er mange, men én ting går igjen og det er bemanning, sier Tina Mynttinen i Foreldreutvalget for barnehager i Fredrikstad.

Publisert Sist oppdatert

Meningene om hva barnehagene skal gi barna kan være delte og synet på hva kvalitet i barnehage er kan derfor sprike. Det er likevel en ting som kommer igjen i forskjellige artikler om kvalitet i barnehagen og det er bemanningstettheten.

Bemanningstettheten kan variere veldig i fra kommune til kommune. Fredrikstad kommune ligger nær regjeringens anbefalte grense for bemanning, men er det godt nok med tanke på at deler av personalet ikke er på plass hele åpningstiden på grunn av arbeidstid, sykdom eller møter?

Det er tidligere fremmet forslag av regjeringen om en nasjonal lov for andel voksen per barn og andel pedagogisk ansatt i barnehagen. Foreløpig har regjeringen kun en anbefaling av hvor mange voksne det skal være per barn. Småbarnsekspert May Britt Drugli mener det er viktigere for de yngste barna i barnehagen å bli trygge og bli sett og bekreftet enn at dagen er fylt med pedagogisk innhold. Det sier seg selv at dette blir vanskelig å få til hvis bemanningstettheten er lav.

FUB – Fredrikstad mener at en nasjonal lov om bemanningstettheten vil gjøre at kvaliteten i barnehagene øker i de kommunene der bemanningstettheten er lav.

Fokus på språkopplæring er en annen ting som påvirker kvaliteten i barnehagene. Her er andelen faglærte i barnehagen viktig. For å øke andelen faglærte i barnehagene må de ta inn flere lærlinger og tilby assistenter å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Ekstra fokus på språk er viktig i forhold til at barn blir bedre rustet til å begynne på skolen og til å delta i det sosiale livet i sitt nærmiljø. Økt fokus på språkutvikling allerede i barnehagen gjør også skolen bedre rustet til å ta imot barn med spesielle behov. Fredrikstad kommune har et eget tilbud til barn med innvandrerbakgrunn.

FUB – Fredrikstad mener det er bra at kommunen satser bevisst på språk i barnehagen, og at dette må det satses videre på. Det leder til økt følelse av mestring og tilhørighet ved skolestart for barna.

En annen ting som er viktig for å forberede barn til skolestart er gratis kjernetid (klokken 10-14) i barnehagen for fire- og femåringer. Dette er et forslag som i disse dager er til høring på stortinget. I Finland begynner barn på skolen året de fyller sju. Førskole for seksåringer er frivillig, men kjernetiden er gratis og barn i familier med ekstra behov for å styrke språkutviklingen oppfordres spesielt til å delta. Foreldre med barn i barnehagen på fulltid betaler kun for tiden utenom kjernetiden.

De fleste barn fra mindre bemidlede familier velger oftest å sende barna til førskolen. En av årsakene til dette er nok at både frokost, varm lunsj og mellommåltid er gratis for førskolebarn. Alle skolebarn får varm og næringsrik lunsj gratis i Finland. Foreløpige resultater av prøveordningen i Norge viser styrket integrering, økt deltagelse av minoritetsbarn i barnehage, og senere bedret prestasjon i skolen.

FUB – Fredrikstad håper forslaget om gratis kjernetid i barnehagen blir en realitet og at dette er en god investering for barna og samfunnet generelt.

I august var det en internasjonal konferanse om kvalitet i barnehagen. De mente at oppmerksomheten i høyere grad må rettes mot «forebyggende effekter og kvaliteten i hverdagslivet i norske barnehager framfor dekningsgrad og ideologiske diskusjoner. Barnehagene er i en særstilling når det gjelder muligheter for å forebygge helseproblemer og fremme utvikling og læring. For å oppnå systematikk i dette arbeidet må forskere innen feltet samarbeide, og dialogen med barnehagemiljøene må styrkes.»

FUB – Fredrikstad mener at dekningsgraden i barnehagene er viktig for å tilby alle barn like muligheter, men siden dekningsgraden allerede er 100 prosent i flere kommuner er det på tide å rette fokuset mot kvalitet generelt.

Powered by Labrador CMS