Når vikarbehovet melder seg, tyr barnehagene helst til kjente fjes.

Nær 6 av 10 private barnehager har høyere grunnbemanning enn minimumskravene

For kommunale barnehager er andelen litt under 4 av 10, svarer barnehagestyrere i forbindelse med en fersk undersøkelse om vikarbruk i barnehagene.

Publisert

SINTEF gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet en årlig spørring i barnehagesektoren. Spørsmålene rettes til barnehagestyrere, barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet.

Blant årets tema, er vikarbruk i barnehagen. I den nylig publiserte rapporten Spørsmål til Barnehage-Norge 2022, begynner sammendraget av vikar-kapittelet slik:

«Nesten halvparten av barnehagene har høyere grunnbemanning enn minimumskravet i bemanningsnormen. Denne andelen er høyest i private barnehager med 58 prosent».

Helt konkret oppgir 37,1 av de spurte barnehagestyrerne i kommunale barnehager at barnehagens grunnbemanning er høyere enn minimumskravet, mens 57,5 av de spurte styrerne i private barnehager oppgir det samme.

Tyr helst til kjente fjes

Når vikarbehovet melder seg, er faste tilkallingsvikarer er den hyppigst benyttede løsningen. Mange styrere oppgir også at de bruker vikarer som er fast ansatte i barnehagene.

Denne ordningen benyttes ukentlig eller oftere i en av tre barnehager, skriver forskerne bak rapporten, som ellers bemerker at svarene fra barnehageeierne i stor grad gjenspeiler svarene fra styrerne.

En høy andel av styrerne som benytter faste tilkallingsvikarer eller fast ansatte vikarer i barnehagen, svarer at de i stor grad eller svært stor grad er fornøyd (85%).

Seks av ti som benytter seg av vikarbyrå gir uttrykk for å være fornøyd. Like høy er ikke tilfredsheten med vikarpool i kommunen eller felles vikarpool for flere private barnehager.

Reduserer åpningstiden

Omkring syv av ti barnehagestyrere oppgir at åpningstiden i barnehagen av og til reduseres på grunn av manglende personell eller bemanning. De fleste oppgir imidlertid at dette kun har skjedd i forbindelse med koronapandemien.

Figur fra rapporten Spørsmål til Barnehage-Norge.

25 prosent av styrere i kommunale barnehager og 29 prosent av styrere i private barnehager oppgir at åpningstiden aldri reduseres på grunn av manglende personell/bemanning.

Så å si alle barnehagene henter inn vikarer ved korttids sykefravær hos ansatte, og hos flertallet skjer dette ukentlig. Ni av ti barnehager henter inn vikarer ved kortere fravær enn 16 dager månedlig eller oftere.

Et annet bilde

Funnene referert innledningsvis i denne saken, gir et noe annet bilde enn Utdanningsdirektoratets statistikk over antall barn per årsverk i grunnbemanningen i norske barnehager.

Bemanningsnormen stiller som kjent krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år.

Landsgjennomsnittet har ifølge BASIL-tall (Barnehage-statistikk-innrapporteringsløsning) for årene 2020 og 2021 lagt på 5,6 barn per voksen i kommunale barnehager og 5,7 barn per voksen i private barnehager.

Tall for 2022 blir offentliggjort 15. februar.

Powered by Labrador CMS