Barnehagene anker saken mot kommunen

Med et krav om at Fredrikstad kommunes tilskuddsberegninger for 2014 og 2015 skulle kjennes ugyldige, gikk 20 private barnehager til sak mot kommunen. Kommunen vant på alle punkter, nå ankes saken. 

Publisert

– Vi mener dommen er feil, og vi må få ankeinstansen til å vurdere saken.

Det sier advokat Hans-Are Nyheim. Han representerer barnehagen.

– En del av konklusjonene er ikke logisk. Når Fredrikstad kommune selv hevdet at barna i spesialavdelingene ikke gis et ordinært barnehagetilbud, og holder lønnskostnadene utenfor beregningsgrunnlaget, men samtidig tar med barna, så blir regnestykket feil.

Nyheim er klar på at dette er en prinsipielt viktig sak:

– Dette er et prinsipielt viktig spørsmål som kan få store konsekvenser for private barnehager over hele landet.

LES OGSÅ: Barnehagene gikk til sak mot Fredrikstad kommune. Nå er dommen klar

Beregninger

Hovedspørsmålet i saken var om de kommunale tilskuddene for 2014 og 2015 var fastsatt i henhold til barnehageloven og forskriften, og retten måtte ta stilling til om driftskostnadene var riktig beregnet, og om det var brukt korrekt metode for å fastsette barnetallet i de kommunale barnehagene. Retten skulle også ta stilling til om kommunen har oppfylt dokumentasjonskravene som gjelder ved tildeling av tilskuddet.

I spørsmålet om beregningen av driftskostnadene i de kommunale barnehagene var et sentralt spørsmål om kostnader til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, kostnader til spesialpedagogisk hjelp og kostnader til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder var ført riktig. Barnehagene anførte på sin side at lønnskostnadene knyttet til personell som jobbet med disse gruppene var ført feil. En feilføring av lønnskostnader vil kunne ha stor innvirkning på beregningen av tilskudd. Retten konkluderte med at de kommunale barnehagene som var brukt som eksempel hadde fordelt lønnskostnadene til de ansatte på riktig post. Dermed ble konklusjonen at driftskostnadene i de kommunale barnehagene var beregnet i henhold til kravene i barnehageloven og forskriften.

Barnetall 

Et annet element i saken var kommunens beregning av barnetall. Under hovedforhandlingen anførte barnehagene at metoden kommunen benyttet for å fastsette barnetallet ikke ga et tilstrekkelig presist bilde av barnetallet i de kommunale barnehagene i de to aktuelle årene. En konsekvens av dette var at barnetallet som ble lagt til grunn i beregningen ble for høyt, og at tilskuddssatsene dermed ble for lave. I tillegg til dette anførte barnehagene at barna på fire spesialavdelinger ikke skulle vært tatt med i beregningen av tilskuddet.

– Det må være en selvfølge at ordinære driftsutgifter kun fordeles på det antall barn som får et ordinært barnehagetilbud. Hvis ikke, er det i strid med likeverdighetsprinsippet. Her er konsekvensen at private barnehager får mindre penger per barn til å gi et barnehagetilbud for, enn kommunale barnehager får, sier Nyheim.

LES OGSÅ: Saksøkte kommunen: – Dette er en kjedelig, men nødvendig sak

Retten konkluderte med at kommunen hadde benyttet et vektet snitt basert på antall barn rapportert i årsmeldingene til de kommunale barnehager, noe som også følger av KS og PBLs felles veileder for beregning av tilskudd til private barnehager. Dette er også noe forskriften også fastslår at kan gjøres.

Spesialavdelinger

I spørsmålet om barna i kommunens spesialavdelinger skulle vært holdt utenfor tilskuddsberegningene var retten enig i at det kunne se ut som at driftskostnadene ble noe for lavt all den stund man ikke tok med lønnskostnadene til ansatte som jobber med barn som krever særlige tiltak i tilskuddsgrunnlaget.

– Dette betyr likevel ikke at barna i disse avdelingene skal holdes utenfor barnetallet ved beregningen av tilskuddssats. Spesialavdelingene utgjør en integrert, men likevel begrenset, del av de tre aktuelle kommunale barnehagenes ordinære drift, og verken Forskriften eller rundskrivene legger opp til at barna i denne type avdelinger skal holdes utenfor ved beregningen av tilskuddssatser, framgikk det av dommen fra tingretten.

Dokumentasjon

Et siste element i saken var hvorvidt kommunen hadde dokumentert vedtakene om tilskudd godt nok. Her konkluderte retten – ut fra en samlet vurdering – at kommunen har dokumentert at tildelingen av kommunalt tilskudd for 2014 og 2015 har skjedd i samsvar med både forskriften og forvaltningslovens regler.

Barnehagene ble dømt til å betale 379 477 kroner i saksomkostninger til kommunen, men nå er altså saken anket.

Powered by Labrador CMS