Det står dårlig til med tilsyn i norske barnehager.
Det står dårlig til med tilsyn i norske barnehager.

25 000 barn i barnehager uten godkjenning

Fire av ti barnehager har ikke hatt tilsyn siste tre år, og rundt 25 000 barn oppholder seg i en barnehage som mangler godkjenning. 

Publisert Sist oppdatert

En ny kartlegging viser store variasjoner i oppfølgingen av inneklimaet og andre miljøforhold.

– Kartleggingen viser at kommunene kan være mer på hugget og ha et mye mer offensivt fokus på barnehagene, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet i en pressemelding.

– Det er et klart behov for å styrke kommunenes tilsyn med barnehagene.

Barnehagen er en viktig oppholds- og læringsarena for barn i førskolealder. Dårlig inneklima kan både forverre og utløse allergi og astma. Eiere og ledere ved barnehagene er derfor pålagt et ansvar for at det fysiske miljøet her til enhver tid er av en slik kvalitet at det fremmer helse, trivsel og læring.

– Vi vet ikke om funnene betyr at barn oppholder seg i helseskadelige omgivelser, men vi er bekymret for at dette ikke i større grad blir tatt på alvor, sier Linhave.

– Mangel på oppfølging kan bety at det tar lang tid før man avdekker feil og mangler som kan gi helseplager.

Hovedfunn

  • Ti prosent av barnehagene, med rundt 25 000 barn, mangler godkjenning.
  • Fire av ti barnehager har ikke vært gjenstand for tilsyn i løpet av de tre siste årene.
  • Det er påvist feil/mangler i henhold til regelverkets krav ved flere enn halvparten av barnehagene.
  • Tre av ti barnehager har ikke rettet/utbedret disse manglene.
  • Nesten halvparten av barnehagene mangler en vedlikeholdsplan som skal sikre varig god kvalitet ved barnehagen.

Kartleggingen har videre avdekket store fylkesvise forskjeller, men bare små forskjeller mellom private og offentlige virksomheter.

– Bekymringsfullt

Helsedirektoratet mener at kartleggingen samlet sett gir et positivt inntrykk av kommunenes oppfølging av barnehagene. De påpeker imidlertid at det er store fylkesvise variasjoner her, som viser at flere kommuner har utfordringer på dette feltet.

– Det er bekymringsfullt at bare seks av ti barnehager har vært gjenstand for tilsyn i løpet av de tre siste årene. Spesielt vil dette gjelde for barnehager som også drives uten godkjenning. Tilsynet kan betraktes som et viktig virkemiddel for å sikre varig god kvalitet i barnehagen bl.a. gjennom avdekking/retting av forhold som er i strid med regelverket, heter det i pressemeldingen.

Det har vært mye debatt rundt tilsyn av barnehager, og blant annet kritiserer PBL videreføringen av kommunenes tilsyn med egne barnehager. Før jul ble det kjent at Regjeringen opprettholder forslaget der kommunene fortsatt skal ha ansvaret for tilsyn av barnehager.

Et forslag som må regnes som et klart løftebrudd, ifølge PBLs administrerende direktør, Arild M. Olsen.

– Det er skuffende og overraskende at regjeringen ikke følger opp sitt eget løfte om å innføre et uavhengig tilsyn. Nå skal kommunene fortsette å føre tilsyn både med sine egne barnehager og med de konkurrerende private barnehagene. Det er vi kritiske til og vi tror ikke regjeringens forslag vil innebære særlige forbedringer fra det systemet vi har i dag, uttalte Olsen i forbindelse med forslaget.

Se rapporten her: Kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015. Rapport med resultater og forslag til oppfølging.

Om kartleggingen

Kartleggingen som ble gjennomført høsten 2015 omfattet alle private og offentlige barnehager, og ga innblikk i forholdene ved 89 prosent (5 302) av landets barnehager. 333 kommuner deltok i kartleggingen.

Powered by Labrador CMS