DEBATT

– Alle har en individuell plikt å melde fra ved mistanke om straffbare forhold, skriver Cathrine Løwer Dahlquist.
– Alle har en individuell plikt å melde fra ved mistanke om straffbare forhold, skriver Cathrine Løwer Dahlquist.

– Barnehagelærere trenger mer kunnskap om seksuelle overgrep

Hvis barnehagelærere får større opplæring i temaet, vil mulige overgrep kunne oppdages og forhindres på et mye tidligere tidspunkt, skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Verdens helseorganisasjon (WHO) omtaler seksuelle overgrep som et globalt folkehelseproblem. Mer enn 1 av 5 norske kvinner og nesten 1 av 10 menn oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep i barndommen.

Det gjør seksuelle overgrep mot barn til et omfattende samfunnsproblem og folkehelseproblem også i Norge.

Samtidig har barnehageansatte lite kunnskap om hvordan man kan arbeide med barn som utsettes for seksuelle overgrep. Når statistikken viser at så mange oppgir å ha blitt utsatt for dette i barndommen, er det mange ofre barnehageansatte aldri avdekker eller melder fra om.

Siden 90 prosent av alle barn i Norge går i barnehagen gir det de ansatte i barnehagen en unik mulighet til å oppdage tilfeller hvor barn utsettes for seksuelle overgrep. Da er det viktig at barnehageansatte har kompetanse på dette feltet. I 2016 kom det et krav om at alle barnehagelærerstudenter skal ha kunnskap og ferdigheter til å håndtere vold og overgrep. Av den grunn at barnehagelærerutdanningen skal gjøre studentene så trygge når de begynner i yrket at de våger å si fra ved mistanker om vold eller seksuelle overgrep. Gjennom å ha undersøkt innholdet i pensumlistene til barnehagelærerutdanningen på de forskjellige institusjonene, dekkes ikke temaet godt nok i pensum.

Barnehagelærere trenger mer kunnskap om å identifisere tegn på vold og seksuelle overgrep, samt å være i stand til å hjelpe barna ved å varsle om dette på riktig måte.

Vanskelig

Det kan være vanskelig å se om at barn er utsatt for seksuelle overgrep, og det skal mye til for at et barn forteller hva de blir utsatt for. Barn forteller det oftest gjennom kroppsspråk, lek eller andre virkemidler fremfor å fortelle det direkte.

Barn trenger at barnehagepersonalet ser, forstår og tror på de signalene barnet gir. Hvis et barn opplever å ikke bli fanget opp eller trodd på av voksne, er det ikke sikkert at de vil prøve å få hjelp igjen. Da blir det i så fall på en veldig indirekte og forsiktig måte.

De manglende evnene til å se symptomene som seksuelt utsatte barn viser, kan av den grunn knyttes til at det ikke er fokus på dette gjennom barnehagelærerutdannelsen. Det manglende fokuset på temaet under studiet, kan medføre at barnehagelærere ikke retter fokus på seksuelle overgrep når de skal videre ut i arbeid. Det vil videre påvirke barnehagens holdninger og kunnskap om temaet ved å ikke legge til rette for kompetanseheving på arbeidsplassen.

Den manglende kunnskapen kan føre til at barnehagelærerne ikke tør å se at et barn er utsatt for seksuelle overgrep.

Mangel på kunnskap

Seksualitet kan være et sårt og vanskelig tema for barnehageansatte, fordi det er mangel på kunnskap på hva som er vanlige og uvanlige seksuelle uttrykk. Vi mangler kompetanse om barn som utsettes for seksuelle overgrep, og om tiltak for å forebygge og avdekke de seksuelle overgrepene. Usikkerheten blant barnehagelærere rundt temaet kan gjøre at barns signaler blir både mistolket og oversett.

Det er også behov for økt kunnskap om meldeplikten barnehageansatte har til barnevernstjenesten. Jeg tror ikke alle ansatte er klare over plikten de har til å melde fra ved bekymring.

ALLE har en individuell plikt å melde fra ved mistanke om straffbare forhold. Dette kan også relateres til Christoffer-saken. En kontaktlærer, en SFO-leder og en assistent skal ha gått tjenestevei, og varslet skoleledelsen om alle skadene på Christoffer. Men skoleledelsen varslet aldri videre til barnevernet. Loven er klar, alle er pliktige til å melde på eget og selvstendig grunnlag. Selv om Christoffers skole hadde «rutiner» på at ting skulle gå tjenestevei fritar ikke det andre involverte fra å selv ta affære ved bekymringer.

Det kunne dessverre også skjedd i barnehagen, der oppfatningen om at det er styrer som skal melde bekymringen til barnevernet, er utbredt.

Kurs

Mange barn utsettes for seksuelle overgrep i barndommen. Av den grunn bør barnehagelærere ha mye kunnskap om seksuelle overgrep, slik at de kan være med på å avsløre om et barn utsettes, og overgrepene kan stoppes.

I utdanningen til barnehagelærere bør temaet seksuelle overgrep være et viktig og obligatorisk punkt i pensum. Det bør jevnlig holdes kurs eller foredrag om temaet. Kunnskap kan ikke formidles en gang for alle, men den må repeteres med jevne mellomrom, slik at den kommer fram i bevisstheten.

Hvis barnehagelærere får større opplæring i temaet, vil mulige overgrep kunne oppdages og forhindres på et mye tidligere tidspunkt. Når barn lærer om seksualitet, tør de tidligere å fortelle at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. Å lære små barn om egen kropp og seksualitet kan dermed forebygge seksuelle overgrep. Hvis man velger å legge lokk på seksualitet kan dette bidra til at overgripere får handlingsrom.

Powered by Labrador CMS