DEBATT

Som barnehagelærer har man i flere år vært i mindretall i forhold til barnehagemedarbeidere uten noen form for formell utdanning. Dette skaper utfordringer for profesjonsutøvelsen, skriver Maria Dizaei, barnehagestyrer i Oslo kommune.
Som barnehagelærer har man i flere år vært i mindretall i forhold til barnehagemedarbeidere uten noen form for formell utdanning. Dette skaper utfordringer for profesjonsutøvelsen, skriver Maria Dizaei, barnehagestyrer i Oslo kommune.

Barnehagelærerens dobbeltrolle

Hva skal en barnehagelærer først og fremst være, og hvordan gjenspeiles dette både i det daglige arbeidet og i utdanningen?

Publisert

De siste års endringer i barnehagesektoren løfter frem en diskusjon om hva en barnehagelærer først og fremst skal være. Dette handler også om hvilken vei profesjonen skal utvikles.

Da må vi også ha med oss en forklaring av profesjonsbegrepet, barnehagen som pedagogisk virksomhet, barnehagen som profesjonsfelt, barnehagelæreren som leder og pedagogisk ledelse.

Barnehagelærere i mindretall

Som barnehagelærer har man i flere år vært i mindretall i forhold til barnehagemedarbeidere uten noen form for formell utdanning. Dette skaper utfordringer for profesjonsutøvelsen, som gjør at den framstår som uklar og utydelig. Noe som underbygges av forskning som viser at arbeidsdelingen mellom barnehagelærere og barnehagemedarbeidere uten formell utdanning i barnehagen er utydelig.

Barnehagelærere har lederansvar for pedagogiske planer og aktiviteter som skal gjennomføres etter gitte retningslinjer i samsvar med hva rammeplanen tilsier. For å oppfylle kravet er de dermed også pålagt veiledningsansvar av pedagogisk arbeid til barnehagemedarbeidere inne på egen avdeling eller base.

I Rammeplanen spesifiseres det at styrer og pedagogisk leder har en særskilt oppgave i forhold til den daglige driften av barnehagen, samt veiledning av øvrig personale mot en felles forståelse. Det er viktig å ha en grunnleggende forståelse av hva det vil si å være leder. Denne må spesifiseres og respekteres, samt forstås riktig i praksis av alle som arbeider med barn i barnehagen.

Mange ulike utfordringer

I en barnehage møter man mange ulike utfordringer i rollen som barnehagelærer.

En måte å forstå ledelse på, er at man gjennom andre menneskers innsats og vilje når målene som er satt. Da er det viktig å tilføye at selv om man har gode, dyktige, omsorgsfulle barnehagemedarbeidere, må man ikke glemme at man må ha en felles forståelse av faget. Det er gjennom medarbeiderne barnehagelæreren kan ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring.

Det at det kommer forslag til flere styrere og barnehagelærere med mastergrad i en ny rapport er et godt tiltak, men vi må ikke glemme at vi fremdeles har flere hundre barnehager hvor man har ufaglærte ansatte. Dette må også ivaretas på et politisk nivå.

Jeg mener personlig at når man går i gang med tiltak, skal det settes i alle ledd. Både styrer, barnehagelærer og barnehagemedarbeidere. Alle ansatte i barnehagen må ha en felles forståelse for vårt mandat i arbeidet som gjøres i barnehagen. Kompetanse er viktig for å gjøre skjønnsmessig arbeid og vurderinger i barnehagen.

Barnehagelærerens dobbeltrolle

Barnehagelærere har ansvaret for tillitsfull samhandling med dem vi jobber for og med. Vår lojalitet ligger hos barnehagebarn for å fremme deres beste.

Mange barnehagelærere gjør mye av det samme praktiske og pedagogiske arbeidet som det øvrige barnehagepersonellet, samtidig som de har ansvaret for å lede det pedagogiske arbeidet i tråd med rammeplanen. Dette gjør at mange barnehagelærere har en dobbeltrolle hvor de må kombinere en hierarkisk og en demokratisk lederstil.

Hvis vi skal tenke hvilken vei vi ønsker at barnehagelærerprofesjonen skal gå, er dette avgjørende for framtidens barnehager. Den store diskusjonen om hva en barnehagelærer skal være, gjøre eller ha det overordnede ansvaret for, er en debatt som jeg stadig ser dukker opp.

Vi kan si oss enige om at en tydeligere lederrolle er en positiv utvikling som alle ønsker å ha i barnehagen. For fremtidens barnehagelærere bør være dyktige, trygge ikke minst faglig reflektert i arbeidet sitt som ledere i barnehagen.

Det å være leder i barnehagen dreier seg om mer enn personaloppgaver og administrative oppgaver: En barnehagelærer skal først og fremst være en god leder av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

For å drive god pedagogisk ledelse, kreves også organisasjonsforståelse og kunnskap om å lede. Dette er noe som bør gjenspeiles i utdanningen av barnehagelærere.

Powered by Labrador CMS