Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Elise Waagen (t.v.) og utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand (t.h.)
Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Elise Waagen (t.v.) og utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand (t.h.)

Slik forsvarer de budsjettgrepene

Om fem år håper Elise Waagen (Ap) å kunne snakke mer om kvalitet enn eierskap. Marit Knutsdatter Strand (Sp) ønsker å ha de private barnehagene ombord i det videre arbeidet med nytt finansieringssystem.

Publisert Sist oppdatert

– Med budsjettet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV nå er enige om er det penger til økt bemanning, en særskilt satsing i områder med levekårsutfordringer og lavere barnehagepris for barn i alle barnehager. Det vil bli innført en plikt til å melde fra til kommunen dersom en privat barnehage selges, private skoler har lenge hatt en lignende meldeplikt og dette er et forslag som allerede har vært på høring. Stortinget ber også regjeringen vurdere hvordan kommuner kan gis mulighet til en forkjøpsrett ved salg av private barnehager, oppsummerer Aps utdanningspolitiske talsperson, stortingsrepresentant Elise Waagen i en e-post til barnehage.no.

- Vår politikk står ved lag

Det ble som kjent også besluttet at regjeringen innen mars 2022 skal nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver sektor.

Les også: Skuffet over budsjettforlikets innhold: – Vi synes det er feil prioritering

– Tidligere denne måneden ga kunnskapsminister Tonje Brenna uttrykk for at det skulle være mulig å drive trygt og sunt for private barnehager, med driftsmarginer på tre til fem prosent. Har Ap og Sp vært villig til å ofre de private barnehagene i forhandlinger med SV, eller er denne delen av budsjettavtalen i tråd med politikken dere ønsker å føre på feltet?

– Vår barnehagepolitikk står ved lag, pengene fellesskapet og foreldre bruker på barnehage skal gå til best mulig barnehage for barna. Vi har gode barnehager i Norge, men sørger vi for at barnehagepengene brukes på enda bedre kvalitet for barna kan det gi barn en enda bedre start i barnehagen, og utgjøre en særlig stor forskjell for sårbare barn. Vi skal fortsatt ha private barnehager, men vi må også ha et regelverk som sørger for at offentlig tilskudd, støtte og foreldrebetaling brukes på barnehagedrift og som gir de små og ideelle barnehagene bedre vilkår enn i dag, svarer Waagen.

Kommuneøkonomi

Heller ikke Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, Marit Knutsdatter Strand, går med på at SVs gjennomslag har gått på bekostning av eget partis barnehagepolitikk.

Budsjettavtalens barnehageinnhold

I budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV er det særlig fem punkter under kapittelet velferd som omfatter barnehagesektoren:

  • Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.

  • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige tiltak for å sikre økt åpenhet og transparens i virksomheten til private tilbydere av offentlig finansierte velferdstjenester, herunder et offentlig register over alle private virksomheter som leverer offentlig finansierte velferdstjenester.
  • Stortinget ber regjeringen utrede forslag om å stille krav til at selskaper som leverer offentlig finansierte velferdstjenester, organiseres i egne rettssubjekter hvor det ikke er tillatt å drive annen virksomhet enn offentlig finansierte velferdstjenester.
  • Stortinget ber regjeringen i forskrift og lovforslag innføre meldeplikt til kommunen når eiendomsrett til barnehage i kommunen blir overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger, og utrede hvordan det kan innføres en forkjøpsrett for kommuner.
  • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å gjeninnføre kommunenes rett til å føre tilsyn med private barnehager, herunder gi kommunene innsyn i alle økonomiske disposisjoner i barnehager i kommunen som mottar tilskudd.

Kilde: Arbeiderpartiet

– Hurdalsplattformen ligger fast sammen med partiprogrammet vi har gått til valg på. Enkeltstående private og ideelle barnehager skal vi sikre at blir ivaretatt i arbeidet med å få på plass et nytt finansieringssystem. Budsjettforliket har ikke endra rammene for dette arbeidet, og vi jobber på videre for å realisere dette så fort som råd, skriver Strand – som i likhet med Waagen sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

På spørsmål om hvilke konsekvenser budsjettforliket vil få for den private barnehagesektoren, svarer Sp-representanten:

– Det betyr at vi får et statsbudsjett for 2022 med styrket kommuneøkonomi og rom for å satse på barnehagesektoren i stort. Samtidig kommer kutt i pensjonstilskudd for private fordi regjeringa jobber med å justere finansieringa i tråd med de reelle utgiftene sektoren har. Det er også et ønske å begrense mulighetene for å ta ut store utbytter fra barnehager. I 2022 skal dessuten private barnehager få kompensert satsinga kommunale barnehager gjorde for økt bemanning i 2020, på grunn av det toårige etterslepet i finansiering. Det pågår videre et større arbeid for å justere finansieringa av barnehagene, som regjeringa kommer med etter hvert.

Håper på bedre vilkår

I dag er rundt halvparten av norske barnehager drevet av private. I statsbudsjettet for 2022 er det kuttet flere hundre millioner i tilskudd, og varslet utredning av nullprofittmodeller. Hvordan vil sektoren se ut fem år fram i tid?

– Om fem år håper jeg vi har et bedre regelverk og finansieringssystem som sikrer bedre vilkår for små og ideelle private barnehager, at offentlig tilskudd og foreldrebetaling brukes på å gi barna best mulig barnehager og at vi da kan snakke mer om kvalitet enn om eierskap, svarer Waagen.

Hun poengterer også at det om fem år vil være færre barnehagebarn enn i dag.

– Dersom vi ikke tar grep vil det være færre små og ideelle private barnehager, og flere eid av store kommersielle konserner, den utviklingen ønsker ikke Ap. Dagens regelverk er utdatert, det er ikke laget for å regulere den kommersielle utviklingen vi ser i barnehagesektoren eller fornuftig styring av barnehagetilbudet når barnekullene blir mindre.

Enkeltstående og ideelle

– Vi skal ivareta enkeltstående private og ideelle også i videre forvaltning av barnehager. Barnehagedekninga avhenger av private barnehager, og det anerkjenner både regjeringa og kommunen. Vi ønsker å ha de private barnehagene om bord i det videre arbeidet, og er åpne for dialog, kommenterer Strand på samme spørsmål.

Partikollega Ola Borten Moe sa blant annet følgende til barnehage.no før valget:

– Det vil aldri bli aktuelt å gå inn på ordninger som betyr en konfiskering av opparbeidede verdier. Det vil heller aldri bli aktuelt å gå inn på endringer av rammevilkår som gjør at barnehager blir sittende igjen i en situasjon som de ikke kan håndtere.

Les hele saken her.

– Hva tenker Senterpartiet om de private kjedenes framtid?

– Vi mener uavhengig driftsform at pengene skal komme barna til gode, og at rommet for profitt skal innskrenkes. Så er Ola sine sitater gode, i den forstand at vi anerkjenner arbeidet som er lagt ned fra mange ulike barnehager for å sikre et godt barnehagetilbud og full barnehagedekning, svarer Marit Knutsdatter Strand.

Powered by Labrador CMS