DEBATT

Silje Grønfoss er barnehagelærer og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Viken.
Silje Grønfoss er barnehagelærer og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Viken.

Alt vi kan få til med økt bemanning i barnehagene

– Jeg ønsker økt antall barnehagelærere fortsatt hjertelig velkommen, men jeg vet det er et enormt behov for økt bemanning også. Og det haster!

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

For noen dager siden skrev jeg et debattinnlegg hvor jeg fremsnakker regjeringens barnehagestrategi med mål om 60 % barnehagelærere og 25 % fagarbeidere.

Det har vekket et enormt engasjement! Og det er bra!

Flere har tatt til orde for at bemanning må på plass først, og vist til det enorme arbeidspresset som er i barnehagene. Selv om jeg for tiden er tillitsvalgt på fylkesnivå, har jeg ikke fjernet meg fra barnehagehverdagen. Gjennom daglig kontakt med tillitsvalgte og medlemmer ute i barnehagene, får jeg praksisfortellinger og hverdagshistorier om hvor krevende det er i barnehagesektoren akkurat nå. Jeg mener fortsatt at vi må ha to tanker i hodet på en gang. Jeg ønsker økt antall barnehagelærere fortsatt hjertelig velkommen, men jeg vet det er et enormt behov for økt bemanning også. Og det haster!

Etter en krevende periode med pandemi, høyt sykefravær og få vikarer, er ansatte i barnehagene mildt sagt ferdige med å ha for få hender og fang. De vil ha mer tid til hvert enkelt barn og barnegruppe, tid til fordypning i lek og prosjekter sammen med barna, tid til planlegging og pauser!

Utdanningsforbundet har lenge hatt som mål å få minimum 50% barnehagelærere i barnehagene, og det ligger enormt med politisk påvirkningsarbeid for å nå dette målet. Vi har også endelig fått på plass stedlig styrer i hver barnehage. Vi skal ta med oss de seirene vi får. Men Utdanningsforbundet har flere mål de jobber for, blant annet en styrket bemanningsnorm. I dag har vi et normtall på en ansatt pr 6 barn over 3 år og en ansatte pr 3 barn under 3 år. Utdanningsforbundet ønsker et normtall på en ansatt pr 5 barn over 3 år og en ansatt pr 2 barn under 3 år. Her har vi fortsatt en jobb å gjøre.

For tenk hva vi kan få til med nok ansatte i barnehagene!

Tid til hvert enkelt barn

Med bedre bemanningsnorm får man bedre tid til hvert enkelt barn. Man får tid til den gode samtalen. Bedre tid til å støtte barna under måltider og påkledning, dette er gode arenaer for læring og mestring. Både det å kunne «klare selv», men også finne glede i å hjelpe andre. Å ha tid til å følge med på barns utvikling, og eventuelt støtte og veilede barn som trenger litt ekstra hjelp på veien er enormt viktig for hvordan barna vil klare seg videre i livet.

Og ikke minst får man tid til å fange opp barn som faller utenfor i lek, og hjelpe barna til å oppleve vennskap og bygge gode relasjoner med andre barn.

Faglig oppdatering

I Rammeplanen under Barnehagens verdigrunnlag står det følgende:

«Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng».

Med bedre bemanningsnorm får hele personalgruppen bedre tid til faglig oppdatering og kompetanseheving. For å kunne utføre barnehagens samfunnsmandat på best mulig måte er det helt nødvendig. At ansatte får brukt sin kompetanse, opplever mestring og faglig utvikling fører til at de trives og kanskje velger å bli i yrket. Et bredt fagmiljø skaper engasjement og bidrar til å heve kvaliteten.

Fordypning i lek og prosjekter

Med bedre bemanningsnorm får ansatte i barnehagen tid til det aller viktigste, å delta i barns lek og utvikle prosjekter på barnas premisser. Det handler om å ha tid til å se hva barna er opptatt av og spinne videre rundt dette. I barnehagen skal leken være sentral, den skal være fri, trygg og lystbetont. Det krever ansatte som er til stede med hjerte, hodet og hender.

Selv om barnehagen er en del av utdanningsløpet, lærer barna på en annen måte med andre metoder. Barna lærer i lek og gjennom lek. Det krever at de ansatte har god kjennskap til fagområdene i Rammeplanen, og vet hvordan de skal innføre disse uten å fjerne leken fra barna.

Tid til planlegging, for- og etterarbeid

Pedagogiske ledere og barnehagelærere er nøkkelpersoner i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Tid til planlegging står under sterkt press grunnet for lav bemanning. Plantid/ubundet tid er ikke fritid, men en del av arbeidstiden til pedagogiske ledere og barnehagelærere. Tid til planlegging, for- og etterarbeid er helt sentralt for at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Når det blir økt antall barnehagelærere i barnehagene, er det flere som skal ha plantid og dermed være borte fra avdeling. Det betyr at bemanningen må styrkes i takt med antall barnehagelærere.

Tidlig innsats

Tidlig innsats starter i barnehagen! Allerede i barnehagen ser vi hvilke barn som trenger ekstra tilrettelegging og støtte. Med bedre bemanningsnorm kan vi hjelpe disse barna slik at de er best mulig rustet til skolestart, og bygge et lag rundt barn som trenger det. Vi må få politikerne til å forstå at det er en god investering å øke ressursene i barnehage. Det er her vi bygger grunnmuren!

I Rammeplanen står det videre under barnehagens verdigrunnlag: «Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse».

Med dette ansvaret kan vel ingen være i tvil om at vi må styrke bemanningsnormen?

Powered by Labrador CMS