Marit Knutsdatter Strand (Sp) vil få på plass løsninger som gir varig ro og varig mangfold i sektoren.
Marit Knutsdatter Strand (Sp) vil få på plass løsninger som gir varig ro og varig mangfold i sektoren.

Krevende og uforutsigbar tid for sektoren: – Vi ville gjort ting grundigere og ryddigere

Marit Knutsdatter Strand (Sp) er klar på at prosessen med endringer av regelverket for barnehagesektoren ville sett annerledes ut hvis Senterpartiet satt ved roret. Her er hennes tanker om barnehagepolitikk.

Publisert Sist oppdatert

– Hvordan oppfatter du status i barnehagesektoren?

– Statusen nå er uro. Det har vært krevende tider samtidig som det har vært uforutsigbarhet rundt finansiering, forvaltning og regelverk. Vi har opplevd en regjering som har kastet rundt på utredninger og sendt ut lovendringer på høring som er trukket tilbake. Fra Senterpartiets ståsted har ikke dette vært bra, vi ville gjort ting på en grundigere og mer ryddig måte. Så tenker jeg at under pandemien så har barnehagen vist hvor uhyre viktig de er for å stille opp for de yngste blant oss og sørge for godt smittevern og ivaretakelse av barn i en viktig fase av livet. Nå er det om å gjøre å få ro og få satset på en positiv måte framover.

– Hvordan ser barnehagenorge ut om to år hvis Senterpartiet kommer til makta?

– Da håper jeg at vi har fått på plass et finansieringssystem som skaper ro og stabilitet i barnehagesektoren. Så håper jeg at vi har fått økt pedagogtettheten til femti prosent og at vi har fått god bemanning i barnehagene. Samtidig som at kommunene er bedre skikket og rustet til å satse på barn og oppvekst med god bemanning og gode pedagogiske tilbud for barna. Slik at vi får en variert og nyttig hverdag i barnehagen, som gir rom for lek og trygghet.

Bemanning

– Du er inne på bemanning, hva mener Senterpartiet egentlig om bemanningen i dagens barnehager?

– Vi får tilbakemelding fra mange tillitsvalgte om at det er for travelt. Jeg har stor respekt for dette, og det er noe som må følges opp. Barnehageopprøret er bare for noen få år siden, og det var noe av det som bidro til bemanningsnormen. Så må vi se på hvordan den blir praktisert og fulgt opp. Hvor stor del av åpningstiden det er bemanning?

– Oppfyllelse av bemanningsnorm hele åpningstiden da, eller?

– Vi har ikke programfestet det, men vi vil øke bemanningen. Og vi går til valg på styrket kommuneøkonomi som kan bidra til høyere voksentetthet. Så må vi også sikre kvalifiserte voksne og sikre et etter- og videreutdanningstilbud for de ansatte. Det er viktig å utvikle tilbudet slik at de ansatte klarer å henge med på barnas utvikling, samtidig som de har overskudd og kompetanse til å gjøre en god jobb. Jeg vet at de ansatte vil, men det er for travelt.

– «Alle» vil ha minst 50 prosent pedagogandel i barnehagene. Når kan dere love å ha det på plass?

– Det er vanskelig å love noe, men jeg mener et mål kan være om to år.

– Men flere pedagoger betyr vel mer plantid, noe som igjen kan bety mindre tid med barna. Hvordan kan man løse det?

– Det er en problemstilling som Senterpartiet er opptatt av å følge opp. Det viktigste er å ivareta barna, og da er pedagogisk kompetanse en del av dette. Men at andelen pedagoger øker, må ikke gjøre at barna ikke blir fulgt opp tett av voksne som ikke er tilstede. Derfor er vi også opptatt av ansatte med fagbrev, som barne- og ungdomsarbeidere.

Framtidens sektor

– Hvordan mener Senterpartiet at framtidens finansiering av barnehagesektoren bør se ut?

– Det er tusenkronerspørsmålet. Der er vi ikke i mål. Vi er ikke ferdig utredet. Det siste var rapporten fra Storberget-utvalget. Men også her ser vi at det er diskusjoner rundt tallgrunnlaget. Så vi må starte med å få en enighet om tallgrunnlaget. Når vi har fått det, må vi få på plass løsninger som gir varig ro og varig mangfold i sektoren. Vi mener det er en gode at vi har private mangfoldige barnehager. Så må vi få slutt på den spekulasjonen og den økonomiske gevinsten som ytterst få har utnyttet seg av, som ødelegger for alle dem som driver seriøst.

– Hva legger du i mangfold i barnehagesektoren, og hvordan skal den opprettholdes?

– Jeg tenker at barnehagedekningen er selvstendig poeng, og at vi har en geografisk fordeling slik at folk har en barnehage nær seg. Opp mot 50 prosent av barnehagene i dag er private, som bidrar til å sørge for full barnehagedekning. Og da vil vi jobbe for å bevare det. Mangfoldet i sektoren handler ikke bare om kommunale eller private aktører. Men også innholdet i tilbudet som tilbys.

– Ifølge programmet deres ønsker dere at det skal vurderes å innføre en meldeplikt for private barnehager ved salg av både eiendomsselskap og driftsselskap, samt innføre forkjøpsrett for kommunen. Hvorfor er det viktig?

– Kommunen har ansvaret for barnehagetilbudet, og derfor må de ha en hånd på rattet slik at de kan følge opp barnehageutviklingen og eierutviklingene i barnehagene. Det er en viktig del av tilbudet, og en forutsetning for å kunne ha et tilbud.

Forsterket kompetanse

– Dere ønsker også å få ned antall feil i beregninger av tilskudd ved å innføre en tilskuddskontroll. Hva legger dere i tilskuddskontroll?

– Vi mener at kommunene må få forsterket både kompetansen og oppfølgingen av tilskuddene. Det blir avdekt altfor mange feil hvert eneste år. Enten det er en barnehage med store ressurser som gjør det selv, eller de som har organisert seg i for eksempel PBL eller Virke. Det kan ikke være vilkårlig hvilke feil som fanges opp og rettes opp.

– Hvem skal gjøre det, kommunene selv eller et sentralt organ som for eksempel Utdanningsdirektoratet?

– Vårt utgangspunkt er å forsterke tilsynet i kommunene. Så må vi se og følge opp regjeringens etablering av det nasjonale tilsynet for å se hvordan det utvikler seg, og tilbakeføre jobben til kommunene. Det handler om å gjøre flere ting i samme vending. Forbedre tilsynet og fordelingen av midler.

Powered by Labrador CMS