– Barn trenger å ha et godt uteareal når de er i barnehagen ni timer om dagen. De har behov for å kunne være ute og boltre seg, sier styrer Kari Sutterud i Vålandshaugen barnehage.
– Barn trenger å ha et godt uteareal når de er i barnehagen ni timer om dagen. De har behov for å kunne være ute og boltre seg, sier styrer Kari Sutterud i Vålandshaugen barnehage.

Har for små utearealer: Barna kan ikke leke ute samtidig

Vålandshaugen barnehage i Stavanger mangler 226 kvadratmeter for å oppfylle kravene til uteareal. Foreldrene klaget til Fylkesmannen, som nå ber kommunen gjøre rede for hvordan arealet og de øvrige rammene for driften er vurdert med hensyn til å sikre forsvarlighet.

Publisert

Vålandshaugen barnehage har per i dag 1520 kvadratmeter med uteareal, og frem til i fjor gikk 54 barn i barnehagen. Allerede da den ble godkjent etter en utvidelse i 2013, heter det i godkjenningen at utearealet i barnehagen var for lite, ifølge en sak i Stavanger Aftenblad, som først omtalte saken.

Den gang fikk barnehagen dispensasjon fra en norm som sier hvor mye uteareal hvert barn skal ha i en barnehage, med forutsetning om at barnehagen skulle benytte omkringliggende områder. Men situasjonen endret seg i 2018. Da måtte barnehagen ta inn 10 barn ekstra, noe som gjorde at normen ble ytterligere oversteget. 64 barn skal nemlig ha 1756 kvadratmeter uteareal, men barnehagetomten ble ikke utvidet. Det betyr at arealet er enda mindre per barn. 

– Det blir komplisert å få dagene til å gå opp, og krever mye planlegging. Planlegging som tar tid og oppmerksomhet bort fra ungene, sier styrer Kari Sutterud i barnehagen. 

Både barnehagen og FAU har sendt brev med bekymringer over utearealet tidligere. Barnehagen har også ved to anledninger søkt om å få gjerde inn områder i tilknytning til barnehagen, som i dag er regulert til friområde. Begge gangene har de fått avslag, forteller styreren.

FAKTA

I Kunnskapsdepartementets merknader til
barnehageloven er det fastsatt veiledende
norm for inne- og utearealene:

  • Inne: 4m2 netto leke- og oppholdsareal for
    barn over 3 år og om lag 1/3 mer per barn
    under 3 år.
  • Ute: Omlag 6 ganger leke - og
    oppholdsareal inne.

Den veiledende arealnormen tilsier dermed
at utearealet per barn over tre år bør være
24 kvadratmeter og om lag 33 kvadratmeter
for barn under tre år.

Det er godkjenningsmyndigheten, det vil si
kommunen, som fastsetter barnehagens
innendørs leke- og oppholdsareal.

Hun har også kjent på at foreldrene reagerer når planlagte turer ikke blir noe av - eller ungene rett og slett ikke kan være ute fordi uforutsette ting hender.

Klaget til Fylkesmannen

For noen uker siden sendte foreldrene en klage til Fylkesmannen i Rogaland. 

Der står det blant annet: 

«Vålandshaugen barnehage åpnet i januar 2013. Da den ble vedtatt bygget var allerede utearealet noe for lite i forhold til anbefalt norm. Betingelsen for byggingen som den gang ble gitt fra politikerne til barnehagen var at omkringliggende friluftsområder (Vålandsskogen) skulle benyttes aktivt for å kompensere for manglende
uteareal. Som foreldre i barnehagen fra 2013 og frem til dags dato (herunder medlemmer av FAU i flere av disse årene) vet vi at dette bare delvis har kunnet la seg gjennomføre.

Det har ikke stått på vilje fra personale men på begrensede personalressurser i form av naturlig fravær fra personale eksempelvis i forbindelse med sykdom. Mer bruk av Vålandsskogen/gå på tur har vært gjentakende tema i FAU i Vålandshaugen barnehage.

Fra høsten 2018 forverret situasjonen knyttet til uteområdet seg da Stavanger kommunen bestemte at 10 ekstra barn skulle gå i barnehagen, i forhold til det som hadde vært antall barn i barnehagen frem til da. Ingenting ble gjort med størrelsen på uteområdet. I forbindelse med økningen av antall barn ble også en del av uteområdet tatt i bruk til soving for noen av barna, i tillegg til tidligere løsning med soving i et skur som er integrert i barnehagebygget. Når barna sover i perioden ca. kl. 12 – 14 er uteområdet i nærheten av soveområdene sperret av med kjegler slik at barna skal få sove uten andre barn lekende rundt.»

Behov for å være ute

– Barn trenger å ha et godt uteareal når de er i barnehagen ni timer om dagen. De har behov for å kunne være ute og boltre seg, sier styrer Kari Sutterud. 

Hun forteller at barnehagen i utgangspukntet ligger fint til, og at veien er kort til å dra på tur til den nærliggende skogen. 

– Men det krever nok ansatte. Vi innfrir bemanningsnormen, men med tidligvakt, seinvakt, møter, kurs, sykdom og plantid - alt det tar tid, og gjør at grunnbemanningen ikke er på plass til enhver tid. 

Styreren er klar på at det er flere barnehager i kommunen som har den samme utfordringen. 

– Det er barnehager som har mindre uteareal enn det vi har. Stavanger har lite tomteareal, så det er en reell problemstilling for mange. Hvis vi hadde fått gjerdet inn et lite område, hadde barna fått et naturområde å boltre seg på. Det hadde løst problemet. Men vi har fått nei til det flere ganger. Da må området omreguleres, og det er det ikke politisk vilje til. 

Vil vurdere å åpne tilsyn

Assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland, Hallgeir Bø, er gjort kjent med situasjonen, men sier til Stavanger Aftenblad at de kun fører tilsyn med enkeltbarnehager i særlige tilfeller.

– Kommunen fører både tilsyn med barnehagen og godkjenner den. Vår mulighet til å føre tilsyn er om vi får henvendelser på store brudd på det som er normer og regler, sier Bø til avisa, og gir samtidig uttrykk for at han ikke er fornøyd med at flere barnehager i Stavanger har dispensasjon på uteareal-normen.

– Jeg er ikke så glad for å høre det. Får vi en klage eller henvendelse, kontakter vi kommunen for å få en redegjørelse på hva som skjer. Ut fra det vil vi vurdere om vi skal åpne tilsyn, sier Bø.

Nå har kommunen fått denne henvendelsen fra Fylkesmannen. I et brev datert 17. september kommer det fram at de vil se på saken. 

Der står det blant annet: 

«På bakgrunn av forholdene som er tatt opp i klagen ber vi barnehagemyndigheten i kommunen om å gjøre rede for hvordan arealet og de øvrige rammene for driften er vurdert med hensyn til å sikre forsvarlighet. Vi viser til kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. § 8, til å føre tilsyn med virksomhetene og sørge for at ulovlige eller uforsvarlige forhold blir rettet, jf. bhgl. § 16. Vi ber også om å få oversendt vedtak om godkjenning av barnehagen med tilhørende saksutredning.»

– Da barnehagen ble godkjent redegjorde barnehagemyndigheten for muligheten for å bruke friarealet rundt barnehagen. Det er riktig at barnehagen ligger flott til med friareal på tre sider og med porter som gir god tilgang til området. Våre erfaringer er imidlertid at mulighetene til å benytte området begrenses på grunn av mangel på bemanning, sier styrer Kari Sutterud som en kommentar til svaret fra Fylkesmannen. 

Powered by Labrador CMS