Barnehagelærerstudenters opptreden på fritiden kan ha konsekvenser for deres framtid i studiene. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Barnehagelærerstudenters opptreden på fritiden kan ha konsekvenser for deres framtid i studiene. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Ytringer i sosiale medier kan avgjøre om du er skikket eller ikke

205 studenter i Norge opplevde i fjor at det ble gjort en særskilt vurdering av om de er skikket til sine studier eller ikke. Temperament, fyll, uønskede tilnærmelser og opptreden på sosiale medier er forhold som resulterer i varslinger.

Publisert

Det er På Høyden, en uavhengig avis for Universitetet i Bergen, som skriver dette.

Barnehagelærerstudiet er ett av studiene hvor det er krav til løpende vurdering av skikkethet.

Skikkethetsvurderingen er hjemlet i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Fare for liv eller helse

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket, heter det i forskriften.

Dersom faglærer eller andre får mistanke om at studenten ikke er skikket, skal de melde dette inn til utdanningsinstitusjonen.

Kommunikasjon

Mange av meldingene som kommer inn om studenter i Norge handler om kommunikasjon.

- Det kan vera kommunikasjon i praksis knytt til kollegaer, eller knytt til korleis ein snakkar til brukarar eller barn. Men det kan óg handle om korleis ein kommuniserer i sosiale medium, sier Kari Kildahl, seniorrådgiver og institusjonsansvarlig for OsloMet, til På Høyden.

- Det kan vera rasistiske utsegner, det kan vera ekstreme utsegner knytt til religion eller politikk. Men me får òg meldinger om kva type bilete som vert lagt ut, og av og til får me melding om innhald på bloggar, mellom anna er det nokre som bloggar om si eiga helse, sier Kildal.

Kan bli utestengt

På nettsidene til Universitetet i Bergen, står det følgende om saksgangen i en sak knyttet til skikkethet:

"Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Institusjonsansvarlig utreder saken og utarbeider eventuelt et utvidet veiledningsopplegg. Hvis utvidet veiledning ikke anses å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten, går saken til behandling i skikkethetsnemnda."

Nemnda lager en innstilling til styret eller utdanningsinstitusjonens klagenemnd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen.

DMMH vurderer saker

Det er ikke kjent for barnehage.no hvor mange av de 205 sakene knyttet til skikkethet i 2017 som eventuelt er knyttet til barnehagelærerstudenter.

Ved Dronning Mauds Minne Høgskole blir det nå vurdert å sende saker til skikkethetsnemnda.

Her kreves skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10, skal foregå ved følgende utdanninger:

1. Barnehage- og førskolelærerutdanning
2. Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven.
3. audiograf (audiolog),
4. barnevernspedagog,
5. bioingeniør,
6. ergoterapeut,
7. farmasøyt (inkludert reseptar),
8. fysioterapeut,
9. jordmor,
10. klinisk ernæringsfysiolog,
11. lege,
12. optiker,
13. ortopediingeniør,
14. psykolog,
15. radiograf,
16. sosionom,
17. sykepleier,
18. tannlege,
19. tannpleier,
20. tanntekniker,
21. vernepleier,
22. paramedicutdanning
23. profesjonsutdanningen i teologi
24. trafikklærerutdanning
25. logopedutdanning
26. utdanninger i spesialpedagogikk
27. tolkeutdanningene i tegnspråk.

- Mange varsel handlar om haldning til barn. Har studenten utfordringar med temperamentet? Korleis taklar ein pressa situasjonar, sier praksisansvarlig Inger Bakken ved DMMH til På Høyden.

Hun legger til at DMMH også blir varslet om det som skjer mellom studenter på fritiden.

- Anten er det medstudentar eller så er det andre som er nær den aktuelle studenten som varslar. Det kan til dømes vera varsel om uønska tilnærmingar, eller det kan vera varsel om studentar som plar verta svært berusa, sier Bakken.

Powered by Labrador CMS