Advokat Hans-Are Nyheim har representert Sandnessjøen barnehage AS i retten. - Svært sjelden at en slik sak havner i rettssystemet, sier han.

Sandnessjøen barnehage tapte i retten: – En viktig prinsipiell sak

Skal barn som har fått plass men ikke begynner før 1. januar telles med 15. desember - og dermed inngå i kommunens beregninger av tilskudd? Nei, slår en dom i Alstahaug tingrett fast.

Publisert

– Vi vurderer å anke, sier advokat Hans-Are Nyheim, som har representert Sandnessjøen Barnehage AS i tingretten.

Saken gjelder krav om erstatning etter det Sandnessjøen barnehage mener er feil beregning av kommunalt tilskudd for 2015 og 2016 - i alt er det snakk om nær 2,9 millioner kroner. 

Meldte inn flere barn enn registrert

I Alstahaug kommune beregnes tilskuddene ut fra BASIL-tallene, som registreres 15. desember. For tilskuddsårene 2015 og 2016 meldte barnehagen at de hadde 99 barn i sin barnehage.

Men per 15. desember året før var det ikke så mange barn der: 

For tilskuddsåret 2015 gjorde kommunen først vedtak om tilskudd samsvarende med det antall barn som var meldt inn av barnehagen i årsmeldingen for 2014. Som følge av en gjennomgang av kommunens egne opplysninger om antall barn i Sandnessjøen barnehage AS, kom kommunen likevel etter hvert til at det var meldt inn 13 barn flere enn det regelverket tilsier fra barnehagen. Etter dette ble tilskuddet beregnet på ny, og det ble foretatt en reduksjon i tilskuddet for siste kvartal med kroner 1 528 000. Dette er en reduksjon tilsvarende 8 barn. Ved kontroll av barnehagens årsmelding i 2015, kom kommunen til at Sandnessjøen barnehage AS hadde meldt inn 6 flere barn enn det kommunen mente barnehagen var berettiget til. Som følge av dialog med barnehagen ble årsmeldingen korrigert til 93 barn, og tilskuddet ble utmålt i tråd med dette, kommer det fram av dommen. 

Dermed ble det totale tilskuddet for 2015 redusert med drøyt 1,5 millioner kroner, mens det for 2016 ble en reduksjon på drøyt 1,3 millioner kroner. 

Hadde plass, men ikke begynt ennå

Dette mener barnehagen er feil: For begge de aktuelle årene må det legges til grunn at det til sammen var 99 barn som disponerte plass i Sandnessjøen barnehage per 15. desember. 

Fordi enkelte av barna ikke startet før i begynnelsen av neste år, det året tilskuddet ble gitt for. I dommen står det: 

Det er ikke omstridt mellom partene at Sandnessjøen barnehage AS, både for tilskuddsåret 2015 og 2016, har innmeldt barn som hverken rent faktisk benyttet barnehageplassen sin, eller hadde betalt denne, ved passeringen av 15. desember de aktuelle år. Det er heller ikke omstridt at dette gjelder for 13 barn for tilskuddsåret 2015 og 6 barn for tilskuddsåret 2016. Det er heller ikke omstridt at samtlige av de aktuelle barna hadde avtalt oppstart i barnehagen på et senere tidspunkt, med noen variasjoner.

Sandnessjøen barnehage AS har gjort rede for at de har forstått regelverket slik at det er rom for å ta med barn som har fått tilsagn om plass, selv om plassen hverken formelt (i form av foreldrebetaling) eller reelt er tatt i bruk 15. desember det aktuelle år.

Spørsmålet i saken er etter dette om barnehagen kunne medta de henholdsvis 13 og 6 barn i sin årsmelding, til tross for at disse hverken hadde tatt plass i barnehagen eller hadde startet betaling for sin plass.

Må betale saksomkostninger

I konklusjonen legger retten vekt på at det i forskriften kommer tydelig fram at det er antall barn som registreres 15, desember som avgjør hvor mange barn det skal gis tilskudd til for det kommende året. Retten viser også til Utdanningsdirektoratets faglige veileder, der det heter at det er det «faktiske antallet barn som går i barnehagen eller som disponerer en plass i barnehagen per 15.12» som skal rapporteres.

– Retten legger etter dette til grunn at det er de barn som har tiltrådt sin plass, enten ved at den er tatt i bruk eller ved at foreldrebetaling er iverksatt, den 15. desember hvert år som skal medtas i barnehagens årsrapport. 

Dermed slipper Alstahaug kommune å betale tilbake pengene. I stedet må Sandnessjøen barnehage betale motpartens saksomkostninger på 193 906 kroner. 

– Det er svært sjelden at saker hvor det er tvist om tilskuddsregelverket mellom en kommune og en barnehage ender i rettssystemet. Dette er imidlertid en prinsipiell sak hvor barnehagen ikke er enig med retten, hverken de faktiske eller rettslige premissene som ligger til grunn for dommen. Dommen er relativt kort, men slår blant annet fast at Alstahaug kommune ikke har begrunnet sitt vedtak for 2015. Med utgangspunkt i dette vil det bli nøye vurdert om saken skal ankes til lagmannsretten, sier advokat Hans-Are Nyheim.

Powered by Labrador CMS