Monica Varem Pettersen leder seksjon for kunnskapsformidling inkluderende arbeidsliv hos Arbeidstilsynet.
Monica Varem Pettersen leder seksjon for kunnskapsformidling inkluderende arbeidsliv hos Arbeidstilsynet.

Her er verktøyene som skal få sykefraværet ned i barnehagene

Med et mål om å få sykefraværet ned med ti prosent, lanseres nå verktøyene som skal hjelpe barnehagene nærmere målet. – Det som skiller disse verktøyene fra andre er at de går rett inn i hverdagslivet i barnehagen, sier Monica Varem Pettersen hos Arbeidstilsynet.

Publisert Sist oppdatert

– Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet, både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst den enkelte arbeidstaker. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen, og sykefraværet går ned, sier Trude Vollheim, direktør for Arbeidstilsynet, i en pressemelding.

Mange barnehageansatte med sykefravær sier helseproblemer kan skyldes jobben. Nå lanseres den nye Arbeidsmiljøportalen for å få bukt med utfordringene på arbeidsplassen. Det er en nettbasert portal med informasjon om typiske arbeidsmiljøutfordringer i forskjellige bransjer, i tillegg til nyttige verktøy som kan tas i bruk for å jobbe effektivt for et bedre arbeidsmiljø.

Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene selv. Gjennom verktøyene Arbeidsmiljøhjelpen og En bra dag på jobb, kan ledere, tillitsvalgte og verneombud på en enkel måte utvikle og forbedre arbeidsmiljøet.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått i gang en sterk satsing på arbeidsmiljø under IA-avtalen, med fokus på å få opp bransjespesifikk kunnskap og treffsikre verktøy for virksomhetene. Arbeidsmiljøportalen vil forhåpentligvis bli en veldig nyttig ressurs i arbeidet med å nå de overordnede målene om å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Høyt fravær

Da den nye IA-avtalen ble inngått i 2019, ble det samtidig bestemt at barnehage er en av sektorene som skal prioriteres spesielt i arbeidet med å få ned sykefraværet.

Det er ikke tilfeldig: Mens det gjennomsnittlige sykefraværet for alle yrkesaktive i Norge er 4,2 prosent, er sykefraværet i barnehagene 6,9 prosent - når man ser på det legemeldte sykefraværet over 16 dager.

Sykefravær i barnehagene

27 prosent av de med sykefravær i barnehagene oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben.

 • 48 prosent av de med smerter i nakke og skuldre oppgir at disse kan skyldes jobben
 • 40 prosent av de med hodepine/migrene oppgir at dette kan skyldes jobben
 • 39 prosent av de med korsryggsmerter oppgir at disse kan skyldes jobben

Utfordringer med arbeidsmiljøet kan koste samfunnet rundt 75 milliarder kroner årlig, ifølge Oslo Economics.

Kostnadene følger av blant annet økte helseutgifter, redusert produktivitet og økt sykefravær.

Ifølge barnehagemonitor.no koster sykefraværet i norske kommunale barnehager arbeidsgiver og Nav anslagsvis 2,7 milliarder kroner i året, ifølge KS. Ettersom det ikke finnes noe samlet oversikt over egenmeldt sykefravær i private barnehager, foreligger det ikke noe tall som viser hvor mye sykefraværet i sektoren totalt koster samfunnet.

Blant ansatte i barnehager oppgir 27 prosent av alle med sykefravær i mer enn 14 dager at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben.

Involverte barnehagene

Arbeidet med IA-bransjeprogram barnehage startet med en workshop høsten 2019. Hensikten var å finne ut akkurat hvor skoen trykker: Hvorfor er sykefraværet i barnehagesektoren så høyt? Barnehageansatte har vært involvert i prosessen hele veien. Det fortalte prosjektleder Rakel Malene Solbu da barnehage.no snakket med henne i mai.

Nå er verktøyene klare, og ligger tilgjengelig på nett. Arbeidsmiljøhjelpen og En bra dag på jobb er verktøy som belyser de faktorene som har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. De vanligste utfordringene identifiseres, og tiltak rettes spesifikt mot disse. Verktøyene er utviklet for at ledelse, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte kan jobbe sammen og få felles eierskap til arbeidsmiljøarbeidet, står det på nettsiden.

Monica Varem Pettersen, som leder seksjon for kunnskapsformidling inkluderende arbeidsliv hos Arbeidstilsynet, forklarer hva som skiller de to verktøyene:

- Det er to ganske like verktøy, så det er opp til barnehagen hva de ønsker å jobbe med. En bra dag på jobb er utviklet av STAMI, og består av fem videosnutter som tar for seg hverdagslivet i barnehagen. Videoene skal danne grunnlag for refleksjoner og utarbeidelse av handlingsplan med tiltak. Arbeidsmiljøhjelpen er bygget opp for å se på bevaringspunkter og å jobbe konkret med problemområder. Der presenteres en rekke påstander de ansatte skal ta stilling til, som at «foresatte stiller for store krav til oss og kritiserer det vi gjør». Deretter skal man jobbe ut konkrete tiltak.

Pettersen forteller at det viktigste som skiller disse verktøyene fra mange andre, er at det nettopp er bransjeorientert og kunnskapsbasert, og at man dermed kan gå rett i kjernen av problematikken nettopp i barnehager.

– De barnehagene som har testet det, sier at det er gjenkjennbart.

Samtidig understreker hun at det ikke nytter å gå gjennom et av verktøyene for deretter å tenke at man har gjort sitt.

– Arbeidsmiljø er ferskvare. Det må jobbes med konkret og over tid - det nytter ikke å hoppe på et prosjekt og jobbe med det en periode, og så tenke at det er nok.

– Har du noen gode tips til hvordan barnehagene kan jobbe med dette?

– Man kan for eksempel ta med seg en av påstandene i Arbeidsmiljøhjelpen, og vie en del av personalmøtet til det. Det kan være lurt å jobbe med en tematikk eller arbeidsmiljøfaktor over tid, og ikke tenke at man skal gjøre alt på en gang, sier hun.

Hvorfor blir barnehageansatte syke?

En viktig del av innholdet på Arbeidsmiljøportalen er kunnskap om sykefravær i barnehagesektoren. Blant annet hva som er de største utfordringene for arbeidsmiljøet i barnehager.

Der kommer det blant annet fram at:

 • 42 prosent opplever høye emosjonelle krav, som kan være knyttet til nær kontakt med barn og foresatte, sterke følelser fra dem - og det å måtte skjule egne følelser. Det kan igjen føre til økt risiko for psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær. Sykefraværsstatistikken for tredje kvartal 2020 viser at 22 prosent av sykefraværet i barnehagene skyldes psykiske lidelser.
 • 50 prosent av de ansatte utfører arbeid på huk eller på knærne, og 22 prosent oppgir at de utfører tunge løft. Som igjen øker risikoen for kne- og ryggsmerter, som potensielt kan bli både langvarig og føre til sykefravær. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 34,2 prosent av de tapte dagsverkene grunnet sykefravær i barnehagene tredje kvartal i år.
 • 57 prosent av de ansatte er i kontakt med kroppsvæsker, som kan føre til smitte fra sykdomsfremkallende stoffer som bakterier og virus.
 • 18 prosent opplever høyt lydnivå. Risikoen for å utvikle støyrelatert hørselstap i barnehage er lav, men høyt lydnivå kan oppleves ubehagelig og mentalt belastende.
 • 14 prosent av de barnehageansatte oppgir at de har vært utsatt for vold eller trusler, knyttet til håndtering av utagerende barn, og i form av slag, spark, dytting, lugging og biting. Fysiske skader ved vold utøvd av barn vanligvis er begrenset, men håndtering av utagerende barn kan være svært mentalt belastende.

IA-bransjeprogram barnehage

IA-bransjeprogram barnehage er partssammensatt, og har som overordnet mål å få ned sykefraværet med ti prosent, hindre frafall fra sektoren og heve kvaliteten på tjenestene.

 • Programmet ble startet som en følge av den nye IA-avtalen som ble signert av partene i 2019, og er bransjeorganisert.
 • Barnehage er en av i alt åtte bransjer som skal prioriteres denne perioden; bransjer som alle har stort forebyggingspotensial for sykefravær og frafall.
 • Arbeidsmiljøsatsningen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet: LO, Unio, KS, Norlandia, FUS, Virke, Utdanningsforbundet, Delta, Fagforbundet. Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, PBL, YS, KA (Kirkens Arbeidsgiverforening).
 • Arbeidsmiljøsatsningen skal formidle forskningsbasert kunnskap som skal gi treffsikre bransjerettede tiltak og verktøy slik at virksomhetene enkelt kan ta det i bruk.
 • Målet er å styrke og motivere til felles innsats i virksomhetene, og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende.
 • Arbeidsmiljøportalen er ett av flere tiltak i Arbeidsmiljøsatsningen.
Powered by Labrador CMS