Styrer Tonje Elisabeth Dahl i Langleiken og Enerhaugen barnehager i Oslo kom over prosjektet Syngende barnehage ved en tilfeldighet. Nå preger sang og musikk livet i barnehagen. Nylig var kulturminister Trine Skei Grande (V) på besøk.

– Sangen gjør de ansatte gladere på jobb, og barna får gode felles opplevelser

Barna i Langleiken og Enerhaugen barnehager i Oslo synger når de rydder, spiser, leker, går på tur, og når de skal lære seg noe nytt. – De har sett klare endringer i språkutviklingen hos barna, sier prosjektleder Bodvil Solheim i Syngende barnehage.

Publisert

Det er ikke den eneste erfaringen styrer Tonje Elisabeth Dahl har gjort seg. 

– Noe av det første jeg la merke til, var hvordan dette påvirker de ansatte. Trivselen har økt, det er masse glede og positivitet, og alle er engasjert. Enkelte bruker avdelingsmøtene til å lære seg nye sanger, og barna synger over alt. Det er veldig gøy når jeg, som ikke jobber på avdeling, går rundt og hører alle sangstemmene, sier hun.

Skattkammer på nett

Langleiken og Enerhaugen barnehager er to av i alt 110 barnehager som er med i prosjektet Syngende barnehage. Det startet høsten for to år siden, med pilotbarnehager i Stavanger. 

Målet med prosjektet er å bruke sangen i omsorg og lek, men også å fremme språkutvikling, læring og danning.

Barnehagene som er med i prosjektet får tilgang til en rekke hjelpemidler som skal bidra til å gjøre sangen en del av barnehagehverdagen. Et skattkammer på nett med sanger og regler er åpent for de som deltar i prosjektet. I tillegg får barnehageansatte tilbud om kurs og ulike webinarer, eller mer omfattende veiledning direkte i barnehagen. 

FAKTA Dette er Krafttak for sang (KFS)

 • KFS er finansiert av Kulturdepartementet med tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å styrke sangtradisjoner- og sangglede landet rundt.
 • Utvikler kurs, konferanser, ressursbanker og programmer.
 • Satsinger: Krafttak for sang har som mål å sikre at sangen blir en naturlig del av hverdagen i norske kommuner.
 • Har satsinger for barnehage, skole, eldreomsorg, arbeidsliv og inkluderingsarbeid.
 • Syngende barnehage er en av satsingene.

Kilde: Krafttak for sang på Facebook

– Det var litt tilfeldig at vi kom over dette, gjennom en pedleder som er kulturkontakt i kommunen. Hun viste det til meg, og vi tente begge umiddelbart på opplegget. Vi er begge opptatt av sang og musikk, og har det med oss fra vi var små, sier Dahl.

Hun ble oppmerksom på prosjektet midt i en spesiell tid: 

– Akkurat da satt jeg og lyttet gjennom gamle kassetter som dukket opp i forbindelse med min mors død. Da gjorde jeg meg noen refleksjoner, om at sangen ikke har den samme rollen i dag som tidligere. I vårt digitale samfunn har ikke sangen like stor plass. 

Perfekt uttale med sang

De to kommunale barnehagene ligger like ved siden av hverandre ved Enerhaugen i Oslo. Mens Langleiken har 24 store og ni små barn, er det i alt 27 barn i Enerhaugen barnehage. 

Sangen har gjort store endringer i de to Oslo-barnehagene.

– Vi har en god miks av etnisk norske barn og barn med både to og flere språk. Vi er to flerkulturelle barnehager, både når det gjelder barn og ansatte, sier styreren. 

Barnehagene ble en del av prosjektet like før sommeren. 

– Det kom rett og slett som en gavepakke til oss. Vi har jo sunget også tidligere, men uten at vi hadde et like bevisst forhold til sangen. Vi har fremdeles sang- og musikksamlinger, men det er bare en liten del av det - nå bruker vi sangen gjennom hele dagen, sier Dahl, som stadig får gode tilbakemeldinger også fra foreldrene. 

– Senest i går var det en mor til et av de flerspråklige barna som kom og var så fornøyd. Hun fortalte at barnet sang og sang hjemme, og begynte å få perfekt uttale på mange ord. Det er så artig. Også foreldrene har tilgang til det samme skattkammeret på nett, så målet er at vi alle skal kunne de samme sangene. 

Mindre stress, mer kjærlighet

Nettopp det er en av kongstankene blant annet til sangforsker Nora B. Kulset, som er en del av prosjektet - og en viktig stemme i blant annet webinarene som barnehagene bruker. 

– Det er forsket masse på både barn og voksne som synger sammen. Mens stresshormonet går ned, øker kjærlighetshormonet. En av de viktigste grunnene til at i ville være med på dette, handler om at barna skal få felles opplevelser og alle skal føle seg inkludert. Det er helt i tråd med verdigrunnlaget vårt, og handler om tilhørighet, tilknytning, fellesskap og inkludering, sier styreren, som hver dag merker hva sangen har å si for stemningen i barnehagen. 

– Selv om det er noe man vet om, blir det noe annet når vi ser det så tydelig i praksis.

Nylig var kulturminister Trine Skei Grande på besøk, for å se hvordan barnehagene jobber med sangen i praksis. 

Se video fra besøket her: 

– Det er et viktig poeng at dette er noe vi valgte å være med på. Vi blir ofte pålagt veldig mange oppgaver. Men jeg spurte de ansatte: Er dette noe vi har lyst til å være med på? Nå opplever vi det som veldig lystbetont, sier Dahl. 

Hun er ikke i tvil om at sangen har gjort en stor forskjell i de to barnehagene. 

– Jeg er så stolt av hvordan personalet jobber med dette. Akkurat nå har vi fått plakater med nye sangtekster til bruk i ulike situasjoner. Nå jobber vi med et felles sangrepertoar, der målet er at absolutt alle skal kunne de samme sangene. 

Sliter med å komme i gang

Forskning har vist at musikk fremmer god helse og læring. Sanger og regler styrker barnets utvikling på en rekke områder, som den språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, står det på hjemmesiden til prosjektet Syngende barnehage i regi av Krafttak for sang

– Tilbakemeldingene fra barnehagene viser at det er et ønske og et behov for å synge mer. Samtidig tyder det på at mange sliter litt med å komme i gang. Dette prosjektet inneholder blant annet en rekke hjelpemidler, som videoer som viser hvordan man kan bruke sangene i praksis, sier prosjektleder for Syngende barnehage, Bodvil Solheim.

– Litt som en digital skolesangbok tilpasset vår tid? 

– Ja, man kan nesten si det sånn. 

Nylig besøkte kulturminister Trine Skei Grande (V) Langleiken og Enerhaugen barnehager i Oslo.

Barna lærer av hverandre

Skattkammeret for barnehagene er delt opp i ulike fokusområder: Sang- og musikksamling, hverdagssituasjoner, oppstart og tilvenning, flerspråklige og språkutvikling. 

– Det er overraskende hvor stor effekt både prosjektet og sangen har hatt mange steder. Vi får skriftlig tilbakemeldinger fra barnehagene hvert halvår. Veldig mange svarer at de generelt bruker mer musikk i hverdagen, og at flere av de ansatte bruker musikk. Men akkurat disse to barnehagene er litt spesielle, sier prosjektlederen, og utdyper: 

– De kom til før sommeren, og har fått så gode resultater på så kort tid. De har virkelig nyttiggjort seg ressursene som ligger på nettsidene våre, og forandret barnehagehverdagen. De har blant annet sett klare endringer i språkutviklingen hos barna. 

Gjennom sangen lærer ikke bare de fremmedspråklige barna norsk, men også de barna som har norsk som morsmål lærer seg ord og uttrykk på en rekke andre språk. 

– At barna lærer av hverandre, det synes vi er vakkert. Her snakker vi internasjonal språkutvikling. En av barnehagene vi jobber med, har også startet sitt eget sideprosjekt. I den barnehagen er det nesten bare barn som ikke snakker norsk. Der bruker de sitt skattkammer av sang og regler til å få på plass rutiner og basisord. Nå skal vi rydde, nå skal vi spise, slike ting, sier Solheim.

Handler om tilknytning

FAKTA Hvordan jobbe med barn og musikk

Her er noen gode råd fra hjemmesiden til Syngende Barnehage:

Barn mellom 12 og 18 måneder.:

 • Ringleker med faste mønstre og bevegelser
 • Sanger med fokus på kroppsdeler
 • Sangleker der teksten vises i bevegelser
 • Bake kake-sanger
 • Ridesanger
 • Bevegelsessanger der hele rommet brukes

Dette stoffet bidrar til at:

 • Innlærte ferdigheter blir automatisert, slik at de kan bygges videre på i neste utviklingstrinn.
 • Barnets sosiale utvikling blir stimulert, gjennom trivsel og glede ved musisk aktivitet sammen med andre.
 • Barnets evne til å orientere seg i rommet blir styrket. Dette øker den romlige / spatielle kompetansen.

 

Barn mellom 18 og 24 måneder:

 • Fortellende sanger med lengre tekster
 • Ringleker og bevegelsesleker med bruk av utstyr som forsterker innholdet.
 • Sanger der barnet selv finner på bevegelsesmønstre
 • Sanger som inneholder elementære intervall og melodiske mønster som legger grunnlag for musikalske koder.
 • Elementære rytmemønster som grunnlag for musikalske koder
 • Rytmeinstrument og annet utstyr

Dette stoffet bidrar til at:

 • Barnets varierte utviklingsområder blir stimulert gjennom varierte aktiviteter.
 • Det legges et grunnlag for bevisstgjøring av toneintervall og rytmemønster.
 • Barnets nysgjerrighet overfor ulike lyder og klanger blir stimulert.

 

Barn mellom 2 og 3 år:

 • Rim og regler
 • Sanger med enkel melodi og rytme som er lett å herme
 • Sanger med enkel tekst, gjerne med ord som gjentas i vers etter vers
 • Fortellende sanger
 • Sanger med bevegelser for hele kroppen
 • Lek og eksperimentering med instrumenter og andre lydgivere

Dette stoffet bidrar til at:

 • Barnets evne til å oppfatte og gjengi blir utviklet
 • Barnets språkutvikling styrkes
 • Barnet får nye kroppslige utfordringer i tråd med motorisk utvikling
 • Barnets nysgjerrighet overfor ulike lyder og toner blir stimulert

 

Barn mellom 3 og 4 år:

 • Rim og regler
 • Sanger som stiller nye krav til barnet, f.eks bevegelse og bruk av kroppens egne instrumenter
 • Sanger der barnet er medskapende
 • Spørsmål-svar-sanger
 • Sanger som appellerer til fantasien
 • Sangleker med enkle rollespill
 • Lydlek med eksperimentering med ulike lydgivere
 • Musikkeventyr der barnet er medskapende

Dette stoffet bidrar til at:

 • Barnets selvbeherskelse styrkes
 • Barnets fantasi og forestillingsevne styrkes gjennom medskapende aktiviteter
 • Barnets "indre øre" utvikles gjennom at musikalske koder og forestillingsevne styrkes.
 • Språkutviklingen styrkes gjennom bruk av sanger, rim og regler

 

Barn mellom 4 og 5 år:

 • Mer kompliserte sangleker
 • Identifisering med sangens tekst
 • Musikkeventyr med rolleleker
 • Fortsatt sanger som er enkle å herme
 • Bruk av musikkinstrumenter og andre lydgivere
 • Sanger som krever mer konsentrasjon

Dette stoffet bidrar til at:

 • Denne alderens spesielle evne til fabulering i ord og spontansang blir ivaretatt
 • Barnets oppmerksomhet overfor ulike lyder og klanger styrkes
 • Barnet får nye motoriske utfordringer
 • Barnet utfordres til rollespill

 

Barn mellom 5 og 6 år:

 • Sanger som stiller krav til oppmerksomhet og konsentrasjon
 • Sanger som stiller krav til samspill
 • Sanger som stiller krav til finmotorisk ferdighet
 • Musikkeventyr der barna er medskapende
 • Innspilt musikk som grunnlag for drama- og bevegelsesaktivitet
 • Rim og regler kombinert med kroppens instrument
 • Gjentakelser av tidligere sanger og sangfortellinger

Dette stoffet bidrar til at:

 • Barnets musikalitet viderutvikles gjennom skapende aktiviteter
 • Barnet får bruke sin spesielle evne til å lære nye sanger
 • Finmotorisk utvikling og koordineringsevne styrkes
 • Evnen til konsentrasjon og oppmerksomhet økes før skolealder.

Kilde: Gulle Stehouwers lærerveiledning "Musikk mellom liten og stor". les mer på hjemmesidene til Syngende barnehage.

Prosjektet lener seg tungt på forskningen som sier at sang er undervurdert i den store sammenhengen. 

– Det ligger så mye verktøy der. Musikkforsker Nora B. Kulset sier det så bra: Når det er snakk om sang er det mange som sier at de ikke kan synge bra nok, eller ikke er musikalske. Men det handler ikke om det. Det handler om tilknytning. Man skal synge i barnehagen for å bedre trivselen, øke tilknytning, skape vennskap, minske stresset og i det hele tatt sørge for at alle får det bedre, sier Solheim, før hun avslutter: 

– Man skal heller snakke om vennskapsbygging enn om språkutvikling. Det er så viktig at barn kan leke sammen og har et felles språk. Det får de gjennom sangen. 

Barnehagestyrer Tonje Elisabeth Dahl er i alle fall ikke i tvil: 

– Å være en syngende barnehage øker kompetansen vår, det er virkelig positivt for oss. Jeg tenker at dette er bare starten på noe vi skal jobbe videre med. 

Powered by Labrador CMS