– Det er svært uheldig at 125 kommuner som ikke har private barnehager får et kutt i sitt rammetilskudd som følge av redusert pensjonspåslag, og dermed må bære hele kostnaden selv, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.
– Det er svært uheldig at 125 kommuner som ikke har private barnehager får et kutt i sitt rammetilskudd som følge av redusert pensjonspåslag, og dermed må bære hele kostnaden selv, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS: – Svekker muligheten for å gi gode barnehagetilbud til alle barn

Underfinansierte normer, kutt i overføringer og svekkede muligheter for å gi gode barnehagetilbud. KS er ikke fornøyd.

Publisert

– KS mener at den krevende økonomiske situasjonen i kommunesektoren generelt og barnehagesektoren spesielt svekker muligheten for å gi gode barnehagetilbud til alle barn, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram til barnehage.no.

Han peker på at kommunenes utgifter til bemannings- og pedagognorm er underfinansiert med om lag 690 millioner kroner i 2021, og om lag én milliard kroner fra 2022. På toppen av dette kommer nå regjeringens forslag til kutt i pensjonspåslag.

Støttet kutt

Da pensjonskuttet var på høring, støttet KS en reduksjon i påslaget dersom det var slik at pensjonspåslaget er høyere enn pensjonsutgiftene. KS var imidlertid klar på at eventuelle innsparinger burde beholdes i kommunen slik at de kunne benyttes til andre satsinger på barnehageområdet. Det har ikke skjedd.

– Vi ser at en del mindre private barnehager har utfordringer nå, erkjenner Gram, og peker videre på konsekvensene kuttet i pensjonspåslaget også har for kommuneøkonomien landet over.

– Det er svært uheldig at 125 kommuner som ikke har private barnehager får et kutt i sitt rammetilskudd som følge av redusert pensjonspåslag, og dermed må bære hele kostnaden selv. Den søknadsbaserte ordningen om dekning av kostnader utover pensjonspåslaget er nå noe utvidet, og gjelder bare barnehager som har inngått nye pensjonsavtaler før 1. januar 2019.

Til barnehage.no opplyser statssekretær Anja Johansen (V) at regjeringen har beregnet kommunenes merutgifter til søknadsbehandling til å være på om lag fire millioner kroner. Til det sier Gram:

– Det er vanskelig å beregne omfanget av arbeid med søknadene, og om 4 millioner kroner er tilstrekkelig til å dekke denne kostnaden.

Unngå kutt i andre tjenester

KS og Gram mener nå at regjeringen og Stortinget må sørge for at de nasjonale kravene til barnehagene finansieres fullt ut, slik at de kan sikre gode tilbud i både kommunale og private barnehager.

– Vi må unngå at bemanningsnormer må finansieres med kutt i andre deler av barnehagetilbudet eller i andre velferdstjenester, sier han, og fortsetter:

– KS står derfor sammen med PBL om et forslag om å sette ned et utvalg som skal belyse flere forhold ved finansiering av barnehagesektoren, både bemanningsnormer og pensjonspåslag. For KS er det selvsagt en forutsetning at finansieringen av private barnehager fortsatt skal være basert på det kommunale utgiftsnivået, slik at vi sikrer et likeverdig tilbud til barn i kommunale og private barnehager i samme kommune.

Regjeringens forslag til kutt i pensjonspåslaget er nå vedtatt i en forskrift, men det er fremdeles en mulighet for at Stortinget ikke gir regjeringen støtte i kuttet.

Finansiering

Barnehage.no har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet for å få deres anslag på hvor stor andel av de private barnehagene som ikke vil få fullt ut finansiert pensjonsutgiftene med regjeringens kuttforslag.

– Med den foreslåtte nedjusteringen i pensjonspåslaget fra 13 til 11 prosent viser departementets beregninger at om lag 85 prosent av barnehagene fortsatt vil få dekket sine pensjonsutgifter gjennom det ordinære pensjonstilskuddet. Barnehager som ikke får dekket sine pensjonsutgifter via det ordinære påslaget, eller overgangsordningen for enkeltstående barnehager, vil etter søknad ha krav på å få dekket sine pensjonsutgifter oppad begrenset til kommunenes kostnader. Departementet legger derfor til grunn at svært få barnehager ikke vil ha krav på å få dekket pensjonskostnadene som følge av en nedjustering av pensjonspåslaget til 11 prosent, skriver statssekretær Anja Johansen i en epost til barnehage.no.

På spørsmål om regjeringen har tatt høyde for økte administrative kostnader i kommunene som følge av forskriftsendringen, svarer Johansen:

- Departementet har tatt høyde for økte administrative kostnader på kommunenivå som følge av at flere barnehager etter søknad vil ha krav på å få dekket pensjonsutgiftene ved en nedjustering til 11 prosent. Departementet anslår den samlede merkostnaden til søknadsbehandling til om lag fire millioner kroner.

Barnehage.no har også spurt departementet om de har tatt høyde for økte kostnader for barnehagene som følge av at flere må bruke tid på en omfattende søknadsprosess for for å få dekt pensjonsutgiftene. Det spørsmålet har departementet og Johansen ikke besvart.

Powered by Labrador CMS