Mens byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er fornøyd med at det blir stadig færre ledige barnehagelærerstillinger i Oslo, sier PBL-direktør Anne Lindboe at både Oslo og en rekke andre kommuner har en lang vei å gå. - Det skaper også problemer for de private barnehagene, sier hun.
Mens byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er fornøyd med at det blir stadig færre ledige barnehagelærerstillinger i Oslo, sier PBL-direktør Anne Lindboe at både Oslo og en rekke andre kommuner har en lang vei å gå. - Det skaper også problemer for de private barnehagene, sier hun.

De kommunale barnehagene i Oslo mangler dobbelt så mange barnehagelærere som de private

Mens det mangler 223 pedagoger i de kommunale barnehagene i Oslo, mangler de private barnehagene 112. – Det er viktig å være oppmerksom på at det er mange flere barn og ansatte i kommunale barnehager i Oslo enn i private, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Publisert

Byråden peker på at da de rødgrønne overtok byrådsmakten i Oslo i 2016 manglet det 500 barnehagelærere i de kommunale barnehagene.

– Allerede i desember 2016 inngikk vi en ny bemanningsavtale for barnehagene hvor det blant annet ble satt mål om 50 prosent barnehagelærere. Bydelene fikk umiddelbar og klar beskjed om å omgjøre alle ledige stillinger til barnehagelærerstillinger. Dette var ett år før den nye nasjonale pedagognormen ble vedtatt. Jeg er svært glad for at vi startet dette arbeidet så tidlig, ellers ville vi stått i en enda vanskeligere situasjon i dag, sier Thorkildsen.

Nå har byrådsavdelingen gjennomført en kartlegging av behovet for barnehagelærere i kommunen. 

– Den viser at pedagogmangelen i kommunale barnehager er redusert fra 400 ved nyttår til 223 nå i august. Dette er tall vi er veldig fornøyd med som viser at vi er på god vei. Det vil ikke ta lang tid før pedagognormen er oppfylt i Oslo kommunes barnehager.

– Problemer for de private

FAKTA Barnehager i Oslo

Per 15. desember 2017 var det i alt 733 barnehager i Oslo.

312 offentlige barnehager. 

421 private barnehager. 

11 837 ansatte. 

Av disse var 815 styrere fordelt på 525 styrerstillinger, og 3 383 pedagogiske ledere fordelt på 3 198 stillinger.

37 033 barn gikk i barnehage i Oslo, i alt 88,2 av barna mellom 1-5 år i kommunen. 

20 944 barn gikk i offentlige barnehager. 

16 089 barn gikk i private barnehager. 

Den største aldersgruppen i barnehagene i Oslo er 3-åringene, mens antall barn på landsbasis øker med alderen fram til barna er 5 år gamle. 

Mens det mangler 223 pedagoger i de 312 kommunale barnehagene i Oslo, mangler det 112 i de i alt 421 private barnehagene.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private barnehagers landsforbund) peker på at det ikke bare er i Oslo dette er en utfordring. 

– I flere kommuner, Oslo inkludert, har de kommunale barnehagene en lang vei å gå. Det skaper også problemer for de private barnehagene som er finansiert på bakgrunn av to år gamle kommunale kostnader. Slik en del kommuner håndterer dette vil det ta mange år for styrket pedagogisk bemanning gir økte kostnader i kommunene og dermed økte tilskudd til private barnehager. Det er svært beklagelig og et nytt eksempel på behovet for et nytt og mer rettferdig finansieringssystem som premierer kvalitet i alle barnehager, sier Lindboe. 

Hun gir denne forklaringen på hvorfor de private barnehagene over år har hatt en noe høyere andel pedagoger enn kommunale barnehager: 

– Vi opplever at våre medlemmer har et sterkt engasjement for å kunne tilby enda bedre barnehager til barn og foreldre. Mange er spesielt opptatt av hvordan de kan øke andelen barnehagelærere og mange har også prioritert dette høyt, uavhengig av hvordan barnehagene ellers er organisert. 

Store forskjeller mellom bydelene

Byråd Inga Marte Thorkildsen peker på at det er store forskjeller mellom bydelene i Oslo, både når det kommer til antall barnehager og eierform.

Det er bydelen Grorud som mangler flest i de kommunale barnehagene, der er det behov for i alt 27 barnehagelærere. Ser man på både de private og kommunale barnehagene samlet, er det Grünerløkka som mangler flest barnehagelærere med i alt 39.

(Se tabell nederst i saken.)

– Hva er årsaken til at de kommunale barnehagene kommer såpass dårlig ut i forhold til de private på pedagogandel – når utfordringene knyttet til rekruttering er de samme?

– Her snakker vi om absolutte tall, og da er det viktig å være oppmerksom på at det er mange flere barn og ansatte i kommunale barnehager i Oslo enn i private. Tall fra 15. desember i fjor viste at andelen barnehagelærere i kommunale barnehager er 34,1 prosent og i private barnehager er andelen 35,9 prosent. Jeg vil si at både de kommunale og de private barnehagene i Oslo har like store utfordringer når det kommer til rekruttering av barnehagelærere, sier Thorkildsen.

Omgjort stillinger

Samtidig har de kommunale barnehagene omgjort  233 stillinger for å møte kravene i den skjerpede pedagognormen.

– Oslo kommune skal være en trygg og god arbeidsplass, og vi ønsker derfor ikke å si opp medarbeidere i barnehagen for å oppfylle pedagognormen eller vårt eget mål om 50 prosent barnehagelærere. Det er derfor gledelig at bydelene i løpet av det siste året har klart å omgjøre hele 233 stillinger til pedagogstillinger. Det viser at vi har valgt en god og ansvarlig strategi for å oppfylle normen og styrke kvaliteten i barnehagene våre, sier Thorkildsen.

Det er bydelene Nordstrand, Sagene og Alna som har omgjort flest stillinger i løpet av perioden (se tabell nederst i saken.)

Byrådsavdelingen har tidligere framholdt at bydelene vil gi dispensasjon fra pedagognormen hvis det ikke er ledige stillingshjemler for barnehagelærere. I kartleggingen forsøkte de å hente inn tall på antall dispensasjoner det var søkt om, og innvilget - men det viste seg å være for tidlig. 

– Vi har måtte innvilge noen dispensasjoner fra pedagognormen i en overgangsperiode. Vi har understreket overfor bydelene at denne adgangen kun skal benyttes unntaksvis og for en begrenset periode, og at de må gjøre en helhetsvurdering av alle sine barnehager før de innvilger en slik dispensasjon, sier Thorkildsen.

– PBL er veldig kritisk til at kommunene nå skal sitte og gi seg selv dispensasjoner fra et krav flere ikke synes å gjøre en helhjertet innsats for å innfri. Dette viser også at det raskt er behov for et uavhengig organ som både skal vurdere dispensasjoner fra det nye regelverket og som skal føre tilsyn med at både private og kommunale barnehager innfrir det skjerpede kravet til pedagogisk bemanning i barnehagene, sier Anne Lindboe.

Mål om halvparten barnehagelærere

Barnehage.no har tidligere skrevet om barnehagestiftelsen Kanvas, som allerede i 2011 satte seg mål om 50 prosent pedagoger i sine barnehager. Blant dem 33 barnehager i Oslo. Siden målet ble satt, har de utdannet om lag hundre av sine egne ansatte til barnehagelærere. 

I Oslo kommune jobbes det målrettet med det samme.

– Det tas opp 40 studenter hvert år på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Det vil si at det akkurat nå er rundt 160 barnehagemedarbeidere som er i gang med utdanningen. Hvis det viser seg at det er utfordrende for enkelte bydeler å oppnå den nye pedagognormen innen rimelig tid, kan det hende at vi i samarbeid med OsloMet skal se om det er mulig å øke antall studieplasser på ABLU.

– Når forventer kommunen å nå målet om 50 prosent barnehagelærere?

– Det er et langsiktig mål, og det er vanskelig å skulle tidfeste når vi kommer dit. Nå ser vi tydelige resultater av vår satsning, og jeg har stor tro på at denne utviklingen vil fortsette, sier Inga Marte Thorkildsen.

Mens Anne Lindboe sier barnehagene i PBL har en klar målsetting på det samme: 

– Kompetente og engasjerte medarbeidere er avgjørende for å gi barna i barnehagen et tilbud med høy kvalitet. Gode barnehagelærere er også viktige for å lede og veilede alle gode fagarbeidere og assistenter i barnehagene. Derfor er PBL opptatt av at den pedagogiske bemanningen i barnehagene må styrkes og at flest mulig av våre medlemmer har minst 50 prosent barnehagelærere innen 2020.

Powered by Labrador CMS