Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettholder Oslo kommunes vedtak om tilbakebetaling.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettholder Oslo kommunes vedtak om tilbakebetaling.

Barnehage eid av PBLs styreleder må betale tilbake 800.000 kroner

- Vedtaket er litt uforståelig ettersom vi har hatt en åpen dialog med Oslo kommune hele veien. Men vi må bare ta det til etterretning. Har vi gjort feil, må vi rette opp i det, sier Eirik Husby.

Publisert

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avslått en klage på vedtak av tilbakebetaling av tilskudd på 800.000 kroner fra Økernly barnehage i Oslo.

80 prosent av aksjene i Økernly barnehage eies av selskapet Nedre Glommen Holding AS. Dette selskapet er eid av Egil Nicolaysen og Eirik Husby. Sistnevnte har siden 2015 vært styreleder i PBL (Private barnehagers landsforbund).

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

- Sparte 1,3 millioner

Oslo kommune mener barnehagen i 2014 sparte omlag 1,3 millioner kroner i personalkostnader sammenlignet med snittet av de kommunale barnehagene i Oslo.

I barnehagelovens paragraf 14.a, som omhandler krav til bruk av offentlige tilskudd i ikke-kommunale barnehager, heter det blant annet: "Barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager."

Dette mener Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Økernly barnehage hadde i 2014.

«Et betydelig beløp i offentlige tilskuddsmidler er brukt i strid med barnehagelovens krav», het det i kommunens vedtak.

Økernly barnehage hadde i 2014 et årsresultat på 1.147.000 kroner. Eierne tok utbytte på en million kroner dette året. Det er ikke tatt utbytte i denne barnehagen senere.

PBL har på vegne av Økernly barnehage klaget på vedtaket til Oslo kommune. Men Fylkesmannen har nå avslått klagen og opprettholdt vedtaket.

Overrasket

Eirik Husby er overrasket over utfallet og over at Fylkesmannen ikke har tatt noen av punktene i klagen til følge.

Han peker på flere utfordringer med beregningene av personalkostnader som danner grunnlaget for vedtaket.

Blant annet fikk de private barnehagene på denne tiden betalt ut midlertidige tilskudd basert på kommunenes budsjetter. Endelig tilskuddsberegning var ikke klart før året var omme - og det førte til at private barnehager kunne risikere en baksmell dersom hele det foreløpige tilskuddet var brukt opp.

- 20 kommunale driver billigere

Eirik Husby sier at han tar Fylkesmannens konklusjon til etterretning.

Samtidig peker han på problemet med å operere med gjennomsnittstall når det blir spørsmål om tilbakebetaling av tilskudd.

Eirik Husby er styreleder i PBL.
Eirik Husby er styreleder i PBL.

- PBL har i arbeidet med denne saken funnet ut at det er 20 kommunale barnehager i Oslo som har hatt lavere personalkostnader per heltidsplass enn denne barnehagen. Heller ikke det har Fylkesmannen tatt hensyn til i sin vurdering, sier Eirik Husby.

Om dette skriver Fylkesmannen:

«Vi ønsker også å få frem at kommunale barnehager med lavere personalkostnader per heltidsplass enn gjennomsnittet i de kommunale barnehagene, med stor sannsynlighet vil ha lavere driftsutgifter enn gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i de kommunale barnehagene. Den samlede offentlige finansieringen vil således være høyere i Økernly barnehage, enn i disse barnehagene.»

Lavere ansiennitet enn snittet

Økernly barnehage var nystartet i 2011. Dette ga ifølge Husby et noe annerledes kostnadsbilde enn  i gjennomsnittet av Oslos kommunale barnehager.

- Blant annet hadde vi på den tiden lavere ansiennitet og lavere pensjonskostnader enn kommunen, uten at våre ansatte har hatt dårligere betingelser enn sammenlignbare ansatte i Oslo kommune. Barnehagen har selvsagt hele tiden vært medlem av PBL og omfattet av PBLs tariffavtale som sikrer de ansatte lønns- og arbeidsvilkår, inkludert pensjon, på nivå med det ansatte i kommunale barnehager har, sier Husby.

Til dette siste skriver Fylkesmannen:

"Tilskuddet som Økernly barnehage har mottatt baserte seg på driftsutgiftene i alle ordinære kommunale barnehager, både nye og eldre. Verken ordlyden eller uttalelser fra forarbeidene åpner for at det er anledning til å sammenligne personalkostnadene kun med nyere barnehager."

Fylkesmannen viser til at Økernly barnehage hadde sju barn per årsverk, mens kommunale barnehager i Oslo på samme tidspunkt hadde seks barn per årsverk:

"Det er således Fylkesmannens vurdering at Bydel Bjerke har foretatt en vurdering av hvorvidt Økernly barnehage har vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehage."

Ikke bevisst

Eirik Husby er klar på at verken han eller Økernly barnehage bevisst har forsøkt å lure til seg mer penger enn de har krav på og sier at eierne fra starten har vært helt åpne på hvordan barnehagen skulle bli driftet. Han understreker at alle tall om planlagt bemanning kom på bordet før barnehagen ble godkjent:

– Jeg mener vår sak også viser at det er et stort behov for et bedre og tydeligere regelverk som er enklere å forholde seg til, både for barnehagene og kommunene. 

- Er det noe problem for deg å sitte som styreleder i PBL med et slikt vedtak på bordet?

- Jeg synes ikke det, men jeg er forberedt på at det spørsmålet vil bli stilt. Men så er heller ikke dette noe som det er opp til meg å vurdere. Det må i så fall medlemmene si noe om, sier Eirik Husby.

Avslag også til Waldemars barnehage

I et annet vedtak har Fylkesmannen i Oslo og Akershus også avslått en klage fra Waldemars barnehage, som må betale tilbake 700.000 kroner fra tilskuddsåret 2014.

Sakens argumenterer er fra begge sider for en stor del de samme som i tilfellet Økernly barnehage.

Barnehagen eies i dag av Læringsverkstedet.

- Vi overtok Waldemars barnehage i 2016, så dette er en sak som er knyttet til tidligere eier. Vi trenger mer tid til å sette oss inn i vedtaket før vi kan gi utdypende kommentarer, sier Tone Rollve, leder for barnehagedrift i Læringsverkstedet, til barnehage.no.

Hun legger til at barnehager som Læringsverkstedet overtar, automatisk får tilgang på de samme ressursene med tanke på kvalitets- og kompetanseutvikling som de andre barnehagene i konsernet.

Lindboe: Glad for at det blir ryddet opp

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe understreker overfor pbl.no at alle private barnehager har et stort ansvar for å drive innenfor gjeldende regelverk.

– Tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. I de tilfellene der enkeltbarnehager har brukt midler i strid med regelverket, er PBL glad for at det kommer frem og blir ryddet opp, sier Lindboe.

PBL er samtidig opptatt av at det må ryddes opp i uklarheter i dagens regelverk som skaper utfordringer både for kommuner og private barnehager.

– Barnehagene trenger forutsigbarhet, ikke et system der viktige avklaringer om hvordan regelverket skal forstås kommer først flere år etterpå. En sak om tilbakebetaling av midler som er brukt i strid med regelverket rammer ikke bare den aktuelle barnehagen, men kan påvirke omdømmet til hele bransjen, sier Lindboe til pbl.no.

Thorkildsen: Fornøyd

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), er fornøyd med at Fylkesmannen har stadfestet Oslo kommunes vedtak:

- Jeg er fornøyd med at Fylkesmannen har gitt Oslo kommune fullt medhold i disse to sakene og at vår satsing på økonomisk tilsyn gir resultater. Dette er barnehager som har tjent godt på å drive med lavere bemanning enn vi har i våre egne barnehager. Arbeidet med økonomisk tilsyn er ressurskrevende, men nødvendig for å sikre at offentlige midler kommer barna til gode. Vi vil derfor fortsette å føre tilsyn med pengebruken i private barnehager, sier Thorkildsen til barnehage.no.

Powered by Labrador CMS