27 medlemsbarnehager i PBL går nå til sak mot Fredrikstad kommune. Illustrasjon: Google Maps
27 medlemsbarnehager i PBL går nå til sak mot Fredrikstad kommune. Illustrasjon: Google Maps

Går til sak mot kommunen: – Det er alvorlig, og burde vært unødvendig

27 private barnehager mener Fredrikstad kommune har brutt reglene for beregning av tilskudd gjennom flere år. Nå går de rettens vei.

Publisert

Siden august i 2015 har PBL (Private barnehagers landsforbund) forsøkt å få en detaljert gjennomgang av Fredrikstad kommunes barnehageregnskap på vegne av sine 27 medlemsbarnehager i kommunen. 

Nå går de rettens vei for å finne ut om satsene har vært for lave. 

– PBL har over lang tid forsøkt å få klarhet i Fredrikstad kommunes beregningsgrunnlag vedrørende kommunalt tilskudd til private barnehager for 2014. Det er spesielt kommunens skille mellom ordinære driftsutgifter og driftsutgifter relatert til spesialpedagogisk hjelp og barn med særskilte behov PBL ønsker å få klarhet i om er ført riktig av kommunen. Det er funnet differanser som kommunen ikke kan forklare og/eller dokumentere, skriver advokat Hans-Are Nyheim i stevningen, som 18. mai ble oversendt Fredrikstad tingrett og kommunen.

Der kommer det også fram at saksøkerne legger ned påstand om at Fredrikstad kommunes vedtak vedrørende tilskuddssatser til private barnehager for årene 2014, 2015, 2016 og 2017 er ugyldig. 

Burde være unødvendig

– Dette er en kjedelig sak både for oss og kommunen. Det burde være unødvendig å gå rettens vei for å få dette avklart, men dette har dratt i langdrag, sier daglig leder i Samvirkebarnehagene SA, Mette Bakken. 

Hun leder seks barnehager i en kommune som har omlag 60 private og 20 kommunale barnehager.

Daglig leder i Samvirkebarnehagene SA, Mette Bakken. 
Daglig leder i Samvirkebarnehagene SA, Mette Bakken. 

– Vi er opptatt av å ha godt samarbeid og god dialog med kommunen. Samtidig er det flere ting som er uklare og det er grunn til å tro at det er noe som ikke stemmer i måten kommunen beregner tilskuddene på. Vi er selvsagt opptatt av at tilskuddet er korrekt. Det er det vi baserer hele vår virksomhet på, sier Bakken. 

Økonomisk ansvarlighet

Fredrikstad kommune ligger på plass nummer 171 av i alt 202 på lista over kommunene når de rangeres etter tilskuddssatser, og betydelig lavere enn den nasjonale gjennomsnittssatsen.

– De private barnehagene er flinke til å klare seg med de pengene de får, og det er stor grad av økonomisk ansvarlighet i barnehagene. Hadde tilskuddene vært høyere ville det nok vært en annen hverdag for mange av oss, sier Bakken, og legger til:

– Det er lønnskostnadene som drar. Vi ønsker oss hele veien flere hender. 

Kommunen hadde per 15. desember i fjor et snitt på 6,2 voksne per barn i sine barnehager. Kommunalsjef for utdanning og oppvekst, Arne Rekdal Olsen, har tidligere signalisert bekymring for om kommunen vil være i stand til å innfri kravene i den nye bemanningsnormen. 

Store summer

Mette Bakken vet ikke hvor mye penger det kan være snakk om i økte tilskudd om de skulle få medhold i en eventuell rettssak. 

– Det blir uansett fort mye penger når man ganger det opp per barn. Det er også snakk om fire år tilbake i tid. Nå ønsker vi å komme til bunns i dette og få klarhet i om kommunen beregner tilskudd på riktig måte. Vi ønsker ryddige forhold, sier Bakken. 

Bare én gang tidligere har PBL signalisert at de vil gå rettens vei mot en kommune på vegne av medlemsbarnehagene i en tilsvarende sak. Den saken er nå på vei mot en løsning uten at rettsapparatet blir involvert. 

– Det er en alvorlig sak at vi velger å gå til dette skrittet. 

Stiller seg spørrende

Kommunalsjef for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune, Arne Rekdal Olsen, sier han så langt ikke har sett stevningen.

– Men såvidt jeg vet har vi levert inn dokumentasjonen som er etterspurt, og vi stiller oss spørrende til hva det er de mener de mangler, sier Olsen, og henviser til fagsjef barnehage i kommunen, Gunn Glad. 

Fagsjef barnehage i Fredrikstad kommune, Gunn Glad.
Fagsjef barnehage i Fredrikstad kommune, Gunn Glad.

– Det er hun som kjenner saken. 

Gunn Glad sier hun har fått stevningen først i går, onsdag 30. mai. 

– Vi har hatt en god dialog med advokaten i PBL, og det har vært mange runder med innsending av dokumentasjon. Sist gang var i september i fjor. I den forbindelse inviterte jeg til å ta kontakt dersom det var noe advokaten eller medlemsbarnehagene ikke skjønte, eller mente var galt. Deretter hørte jeg ikke noe mer, så da regnet jeg med at alt var ok, og saken ute av verden, sier hun. 

– Ikke fått det siste brevet

I stevningen og den medfølgende bevisoversikten ligger et brev fra PBLs advokat til Fredrikstad kommune ved Gunn Glad, datert 27. oktober 2017. Der etterspørres forklaring og dokumentasjon på fem punkter advokaten mener ikke å ha fått svar på. 

– Jeg har spurt lederen for arkivet i kommunen, som tar imot all post som kommer inn. Hun kunne ikke se at vi hadde mottatt brev fra PBL som var sendt den 27. oktober i fjor. Det siste som ligger registrert i denne saken, er dokumentasjonen som jeg har sendt fra kommunen. Det ligger ingen ting der, sier Glad. 

– Hvordan stiller kommunen seg til innholdet i stevningen, ut over det som handler om korrespondansen? 

FAKTA: DETTE ER SAKEN

26. august 2015 tok PBL kontakt med Fredrikstad kommune med ønske om en detaljert gjennomgang av kommunens barnehageregnskap. 

Bakgrunnen var at PBL mente kommunen skilte seg ut når det gjaldt driftsutgifter ført på funksjon 201 (ordinær drift) og 211 (styrket tilbud) i Kostra (Kommune-stat-rapportering). Mens 201 tas med i beregningen av tilskudd til de private barnehagene, gjør ikke 211 det.

11. september 2015 ble det gjennomført et møte mellom Fredrikstad kommune og PBL, der sistnevnte kom med en detaljert bestilling på hvilke opplysninger de ønsket. Ingen av opplysningene ble levert, og en skriftlig anmodning om utlevering ble deretter sendt 9. oktober samme høst. 

13. november 2015 ble en formell innsynsbegjæring sendt. Deretter fulgte en rekke purringer. 

Av stevningen kommer det fram at PBL mener enkeltvedtakene til barn med spesielle behov tilsier at personalkostnadene innenfor styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211) bør være om lag 24 - 25 millioner kroner, i tillegg til noen kostnader knyttet til administrasjon og andre, mindre driftsutgifter. Fredrikstad kommune har imidlertid utgiftsført over 47 millioner kroner innenfor styrket tilbud.

PBL ba om en redegjørelse på avviket de mente å ha funnet, men fikk beskjed om at det ikke kom til å bli prioritert av kommunen. Svaret ble påklaget til Fylkesmannen i Østfold 27. oktober 2016. 31. oktober fikk Fredrikstad kommune beskjed fra Fylkesmannen om raskt å ta stilling til klagen. 

19. mai 2017 ble Fredrikstad kommune varslet om søksmål, med bakgrunn i at PBL ikke hadde fått god nok dokumentasjon eller redegjørelse for spriket i vedtak. 

12. september 2017 svarer kommunen på spørsmål vedrørende kostnader og årsverk på funksjon 211 for året 2014. PBL mener svaret verken er fullestgjørende eller forståelig, og etterspør forklaring og dokumentasjon. 

I senere svar hevder Fredrikstad kommune for eksempel at lønnsmassen knyttet til enkelte spesialavdelinger er regnskapsført på funksjon 211, men at årsverkene er registrert som grunnbemanning, funksjon 201, etter pålegg fra Fylkesmannen i Østfold. PBL ber om dokumentasjon på dette. Fylkesmannen opplyser at et slikt pålegg ikke er gitt. 

PBL stiller også spørsmål ved flere andre punkter i kommunens barnehageregnskap, blant annet knyttet til lærlingelønn, premieavvik og kostnader knyttet til skyss.

I stevningen legger PBL på vegne av medlemsbarnehagene ned påstand om at kommunens vedtak til tilskuddsatser for 2014, 2015, 2016 og 2017 er ugyldige, og at de må beregnes på nytt. 

– Som sagt har jeg fått stevningen først i dag. Men vi mener at vi følger loven til punkt og prikke. Som i alle lover er det rom for tolkninger, og vi organiserer oss kanskje litt annerledes enn i andre kommuner. 

– Hvordan stiller kommunen seg til en eventuell rettssak? 

– Vi tenker at dette må vi greie å samarbeide om for å finne en god løsning på. Har det skjedd en misforståelse, må vi finne en løsning på det. Vi vil jo gjøre dette riktig, og har ingen intensjon om å lure noen. 

– Vil dere ta initiativ til et møte med saksøkerne? 

– Nå vet jeg ikke helt prosedyren i slike saker, og regner med kommuneadvokaten må kobles på. Men så langt har vi hatt en god dialog med PBL og medlemsbarnehagene, og jeg regner med at vi kommer til å møtes snart, sier Gunn Glad.

Powered by Labrador CMS