Kvalitet i alle ledd: Prosjektleder Sølvi Schei vil ha med alle 110 kommunale og private barnehager i Stavanger i det store kvalitetsløftet.
Kvalitet i alle ledd: Prosjektleder Sølvi Schei vil ha med alle 110 kommunale og private barnehager i Stavanger i det store kvalitetsløftet. 

Slik skal Stavanger gi alle barnehagene et løft

Det finnes mange gode planer for å heve kvaliteten i norske barnehager. I Stavanger gjør de ord om til handling med tidenes satsing for hele sektoren.

Publisert Sist oppdatert

– Barnehagelærerne er en del av en profesjon og vi ønsker oss et sterkt og godt fagmiljø hvor vi skal ha kvalitet i alle ledd i barnehagen, sier prosjektleder Sølvi Schei i Stavanger kommune.

I løpet av en femårsperiode skal alle barnehagene som er med i prosjektet ha gått igjennom en omfattende kompetanseheving hvor nøkkelordet i alt som gjøres er implementering. For dette er ikke et prosjekt som skal ligge og støve ned i en skuff. All den kunnskapen som går ut, skal iverksettes videre i barnehagen.

– Ingen skal ha gått på et kurs hos oss, dra tilbake i barnehagen og si det var et flott kurs. Vi skal sikre at personalet begynner å jobbe med den nye kunnskapen med en gang. Derfor er implementering et veldig viktig arbeid blant barnehagelederne, sier Schei.

Kjent for alle

I mai i fjor gikk startskuddet for Stavangerbarnehagen. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med rådgivere og ledere i både kommunale og private barnehager, som sammen skulle etablere en felles kvalitetsplattform for samtlige barnehager.

– Målet er at alle Stavangers 110 barnehager skal være med. De kommunale er pålagt å være med i prosjektet, men det forventes at også de private barnehagene er med. Tilbakemeldingene så langt har vært veldig positive. En eier uttalte til og med at dette hadde de ikke råd til ikke å være med på.

Ifølge Schei er det to hovedkriterier som ligger til grunn for god kvalitet i barnehagen.

Kompetanse hos personalet og god voksentetthet.

– Vi har fridd til politikerne om at vi ønsker en bemanningsnorm, men det kan vi foreløpig ikke gjøre noe med. Kompetansen kan vi bli bedre på og vi ønsker å legge til grunn en god basiskompetanse som alle barnehagene skal ha og som alle foreldre kan finne igjen uansett hvilken barnehage de har barnet i.

Kompetanseplattform

Prosjektgruppa har derfor utviklet en kunnskapsplattform med fire basiskunnskaper som skal ligge til grunn. Målet er at alle ansatte, uansett hvor de jobber i barnehagen, skal tilegne seg de fire kompetanseområdene i kvalitetsplattformen:

• Relasjonskompetanse

• Språkkompetanse

• Interkulturell kompetanse

• Tidlig innsats kompetanse  

– De fire områdene er plukket ut basert på forskning, samt lokale og nasjonale retningslinjer for kvalitet i barnehagen. I tillegg til disse områdene ønsker vi selvsagt at barnehagene skal utvikle sine egne kompetanseområder, for vi vil ha et mangfoldig tilbud av barnehager i Stavanger, påpeker Sølvi Schei.

Men et slikt løft er ikke gjort over natten.

2000 medarbeidere i kommunale og private barnehager skal tilegne seg den grunnleggende kompetansen og ifølge Schei er det viktig å sette denne i et system som fanger opp at alle blir med.

– Vi ser for oss en implementering over en femårsperiode hvor alle skal igjennom den samme opplæringsmodellen og det skal lages kurs som treffer alle, uansett hvilken rolle du har i barnehagen.

Og etter hvert som det kommer nye ansatte inn i barnehagene, skal disse fortløpende kurses opp i Stavangermodellen.

– Vi vil også hele tiden jobbe med nye kurs etter hvert som det er behov for faglig påfyll. Vi skal ikke sove i timen, men hele tiden være på jakt etter ny kunnskap. Kompetansedelingen skal stå i høysete hele tiden.  

Alle barn skal sees

Et av områdene det vil bli jobbet mye med i tiden framover er språkkompetanse. I tillegg til grunnkurs i språk for alle ansatte, er det er etablert en språkgruppe bestående av fem fagpersoner som skal ut i hver enkelt barnehage og jobber med språkutvikling.

– I løpet av en femårsperiode skal alle barn i alle barnehagene være sett av faggruppen, som kan sette inn tiltak der det er behov for det. Dermed sikrer vi at alle barn blir vurdert i forhold til språkutviklingen i løpet av førskolealderen, forklarer Schei.  

Tidlig innsats er et annet kompetanseområde det vil bli jobbet mye med. I tillegg til en egen språkgruppe, er det også etablert et tverrfaglig korps bestående av fysioterapeuter, ergoterapeuter, samt personer fra PPT, barnevern og helsesøster skal ut og jobbe i barnehagene.

– Korpset skal observere alle barna og sette inn tiltak der man ser det er behov for det. Også her vil alle barn være sett i løpet av førskolealderen slik at de kan få den hjelpen som trengs før barnet begynner på skolen, sier Schei.

Foreldrelæring

Også foreldrene skal gjøres godt kjent med Stavangerbarnehagen og hvordan barnehagene jobber. Det vil også utvikles en felles nettportal for alle og kommunen samarbeider med FUB i Stavanger hvor det blant annet planlegges foreldrekurs innenfor flere av områdene som barnehagene jobber med.  

– Dette for at foreldrene skal kjenne igjen det barnehagene også jobber med. Relasjonskompetanse er et område vi har jobbet mye med – og som også foreldrene får kunnskap om, sier Schei.

Ikke kostbart

Til tross for et omfattende prosjekt med mange personer involvert, bedyrer Sølvi Schei at prosjektet ikke koster veldig mye ekstra.

– Vi har bare gjort noen omstillinger og satt ting mer i system. Vi hadde fagpersonene ansatt i kommunen. Vi har bare omprioritert og fått et samarbeid satt i system, sier Schei.

De meste av kostnadene knyttet til prosjektet er ifølge Schei kompetanse og kurs og tanken er at alle kurs skal dekkes av kommunen og ikke hver enkelt barnehage.

– Det kan hende at vi må ta litt betalt av de private barnehagene som er med, men det er ennå ikke bestemt og vil uansett ikke bli dyrt og en kostnad kommunen i all hovedsak skal ta.  For skal vi ha kvalitet vil det koste og vi vil etter hvert få barnehager med et sterkt og godt fagmiljø som vi vil være godt tjent med på sikt og tanken er at kursene skal dekkes av kommunen.

Om fem år skal plattformen være etablert i alle barnehagene i oljebyen og målet er da å ha på plass en barnehagesektor med høy kunnskapsbasert praksis. Da starter man også oppfølgingsprosessen på nytt med språktiltaket og veiledningskorpset som i fem nye år følger opp alle barn i Stavangerbarnehagene. Slik sikres man at hvert enkelt barn er sett og vurdert før det begynner på skolen.

Et spennende prosjekt

De private barnehageeierne i Stavanger er svært positive til Stavangerbarnehagen og er glade for å kunne være med i prosjektet.

– Jeg opplever at vi har et godt samarbeid med kommunen og det er et spennende prosjekt som så langt ser veldig bra ut. Jeg tror dette kan bidra til et kvalitetsløft for hele sektoren, sier styrer i Egenes barnehage, Ellen Johansen.

Elen Ousland i Huskestua barnehage sitter i arbeidsutvalget for de private barnehagene i Stavanger og kjenner godt til prosjektet.  

– Mitt inntrykk er at det er et ambisiøst prosjekt hvor det er viktig at alle er med for å få den beste effekten. Jeg synes kommunen har vært flinke til både å invitere og involvere oss private.

Videre trekker Ousland fram at det er veldig bra at kommunen tilbyr kompetanseheving for alle i form av felles kurs og planleggingsdager. 

Powered by Labrador CMS