Koronapandemien har ikke uventet også påvirket vinteren for barnehagesektoren. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.
Koronapandemien har ikke uventet også påvirket vinteren for barnehagesektoren. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Høyt fravær og stengte barnehager – slik var barnehagene rammet i vinter

Ferske tall fra Udir viser hvordan barnehagehverdagen har vært i begynnelsen av året.

Publisert

I mars måtte barnehagene levere inn ekstra tall til Utdanningsdirektoratet, slik at de kunne kartlegge hvilke hvilke konsekvenser smitteutbrudd og smitteverntiltakene har hatt, hvilket tilbud barn og unge får, og hvordan tilbudet er sammenlignet med det ordinære tilbudet. Datainnsamlingen dekket i hovedsak perioden 4. januar til 1. mars i år. Nå er tallene offentliggjort.

Kort oppsummert har fraværet blant barn og ansatte vært høyt samtidig som mange barnehager har vært stengt eller har hatt redusert åpningstid. Også de regionale forskjellene har vært store, og ikke uventet har særlig barnehager i Oslo og Viken vært berørt.

– Foreldre skal være trygge på at barna får et godt barnehagetilbud, og vi vet at barnehager og ansatte har stått på for å sikre god oppfølging og fulle åpningstider. Men virusmutasjonene i vinter gjorde det ekstra krevende. Tallene viser at det gikk hardest utover tilbudet i Oslo, Viken og Vestland, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Stengt

Nærmere 1000 barnehager har vært stengt én eller flere dager i perioden mellom 4. januar og 1. mars. Dette utgjør 17 prosent av alle landets barnehager. Sammenlignet med høsten 2020 har betydelig flere barnehager vært stengt.

– Det skyldes nok i hovedsak smittetrykket i denne perioden, men kan også komme av en økt aksept for å stenge barnehagen som virkemiddel ved smitteutbrudd av de muterte virusvariantene, skriver UDIR, og viser til at det under utbruddet i Nordre Follo ble presisert at kommunene kunne stenge barnehager og skoler for å forberede til rødt nivå.

Brutt ned på regionene er det tydelig at det er forskjeller. Mens nesten ingen barnehager i Møre og Romsdal har vært stengt, har nesten halvparten av barnehagene i Oslo vært helt eller delvis stengt (46 prosent). I Viken er andelen 32 prosent.

Samtlige stengt

Innbyggerne i fem kommuner har opplevd at samtlige barnehager har vært helt eller delvis stengt minst en gang i perioden.

– Det gjelder i hovedsak kommuner som vinteren 2021 hadde større utbrudd av det muterte viruset, skriver Udir.

Konkret var det Enebakk, Sarpsborg, Ulvik, Ås og Nordre Follo hvor samtlige barnehager har vært stengt.

– Av de barnehagene som har vært stengt, er det vanlig at de har vært stengt 1 dag. 70 prosent av barnehagene har likevel vært stengt 2 dager eller mer. I gjennomsnitt har barnehagene som har vært stengt, vært stengt 3 dager totalt i perioden. 10 barnehager har vært stengt i 20 dager i løpet av perioden.

Fikk tilbud

Til tross for stengingen har barn av foreldre som er ansatt i samfunnskritiske jobber, og barn med særlige behov fått et tilbud.

– Totalt har 4 500 barn som går i barnehager som har måttet stenge, fått et tilbud i barnehagen mens den var stengt. Det utgjør 8 prosent av barna med plass i disse barnehagene. De fleste av disse er barn av foreldre i yrker med samfunnskritisk funksjon, skriver Udir.

– Det er viktig at vi sikrer alle barn oppfølgingen de trenger, og dette viser at mange barnehager har strukket seg langt. Samtidig er jeg fortsatt bekymret for de barna som ikke har fått et godt nok tilbud. Kommunene og øvrige barnehageeiere må passe på og følge opp fremover, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Åpningstid

Pandemien har også i løpet av vinteren påvirket åpningstiden i barnehagene. De ferske tallene viser at fire av ti barnehager har hatt reduserte åpningstider i hele eller deler av barnehagen, noe som er en økning sammenlignet med i høst.

– De barnehagene som har redusert åpningstid har i gjennomsnitt redusert den fra 9,6 timer per dag til 8,0 timer per dag. Det er kortere åpningstid enn høsten 2020 da den reduserte åpningstiden i snitt var 8,4 timer, skriver UDIR.

I Oslo har 90 prosent av barnehagene hatt redusert åpningstid i perioden.

– Barnehagene i Oslo og Viken har også redusert åpningstiden mer enn i de andre fylkene. Oslo og Vestland har i snitt hatt åpent i 7,7 timer, mens Viken har hatt åpent i gjennomsnitt 8,0 timer.

Fravær

Udir har også sett nærmere på fraværet i uke 7 (15. – 21. februar). Her viser de innrapporterte tallene fra barnehagene at nesten 50.000 barn har vært borte minst én dag denne uken. Dette utgjør 19 prosent av barna med barnehageplass.

– Over halvparten av fraværet skyldes koronasymptomer eller annen sykdom. I tillegg var litt over 2 100 barn borte på grunn av karantene. Under 10 prosent av barna har ukjent fraværsårsak. Det tyder på at barnehagene alt i alt har god oversikt over barnas fravær, skriver Udir

Også blant de ansatte har fraværet vært høyt:

– 85 prosent av barnehagene hadde minst én ansatt med fravær en dag eller mer i uke 7. De fleste av de ansatte som har vært borte, har vært borte på grunn av annen sykdom enn koronasymptomer. Nærmere 8000 ansatte hadde minst en fraværsdag i uke 7, trolig er tallet høyere, skriver Udir, og viser til at det er noe usikkerhet om barnehagene har oppgitt ansattes fravær i dagsverk eller personer.

Powered by Labrador CMS