DEBATT

«Vi lukker øynene og håper på det beste for å holde en voksende fremtidsangst i sjakk. Samtidig vet vi at det å lukke øynene er det siste vi burde gjøre - til det står for mye på spill,» skriver fire barnehagelærerstudenter ved HVL.
«Vi lukker øynene og håper på det beste for å holde en voksende fremtidsangst i sjakk. Samtidig vet vi at det å lukke øynene er det siste vi burde gjøre - til det står for mye på spill,» skriver fire barnehagelærerstudenter ved HVL.

Rammeplanens nye føringer - fra «bør» til «skal»

«Rammeplanen for barnehagen inneholder 98 skal, kun 6 av dem omhandler lek. Legger myndighetene for mye press på barna, slik at de passer inn i et system allerede fra de begynner å stabbe og gå?» spør fire barnehagelærerstudenter ved Høgskulen på Vestlandet.

Publisert

Da den nye rammeplanen kom i 2017 sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at vi skal bygge videre på den norske barnehagemodellen.

For oss som kommende barnehagelærere betyr dette å ta vare på barnehagens verdigrunnlag, barndommens egenverdi.

Når den nye rammeplanen legger føringer for hva vi «skal» og ikke hva vi «bør», kan mye av barndommens egenverdi falle bort. Hvordan skal vi da ha fokus på barns omsorg, lek og danning som er viktig for barns livsmestring og helse?

Rammeplanen inneholder 98 «skal» og kun 6 av disse omhandler lekens egenverdi og betydning, så her er det tid for bekymring.

I barnehageloven §1 står det at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Hvor ligger barnehagens fokus?

Barnehagesektoren har vært i endring de siste årene og konkurransen blant barnehagene har blitt betydelig hardere for å fremstå som en god og læringsrik plattform.

Den nye rammeplanen legger mer press på barnehagene med alle føringene som skal gjennomføres. For å profilere barnehagen best mulig, markedsfører barnehagene seg på ulike måter. Dette er med på å gi foreldrene mulighet til å «shoppe» barnehager, basert på hva de ulike barnehagene vektlegger.

Profil og visjon er under ytterligere vurdering i lys av den nye konkurransesituasjonen. Profilering og markedsføring får særlig stor vekt i sektoren fordi foreldre kan oppleve det vanskelig å gjøre egne vurderinger av kvaliteten. Med full barnehagedekning blir dette en ny problemstilling som foreldrene må forholde seg til, for barnehagesektoren kan dette bli en stor utfordring for å kuppe nok barn. Ulike måter å profilere seg på er Facebook, Instagram, reklameskilt i idrettshaller, egne turbusser og arbeidstøy med reklame, for å nevne noen.

For å få inn nok barn legger styrer til rette for at foreldrene kan komme på omvisning i barnehagen. Velges det tider da barnehagen fremstår som en god læringsarena, eller er det foreldrene som velger tidspunkt ut ifra deres forutsetninger? Legges det vekt på barnehagens verdier eller går det mer på læring fremfor omsorg og lek? Hva er det foreldrene egentlig vektlegger i barnehagen?

«5 på gaten»

I den forbindelse ønsket vi å ha en undersøkelse hvor vi brukte metoden «5 på gaten» der foreldre ble spurt:

«Hva mener du er det viktigste for barnet ditt i barnehagehverdagen»?

Her var foreldrene opptatt av trygge og gode voksne i barnehagen, med gode innarbeidede rutiner i den daglige driften. Det var også viktig for foreldrene at barna ble sett og hørt i barnehagehverdagen, likeledes at de fikk en god mottakelse når de kom om morgenen. Vennskap og lek var noe de satt høyt på listen. Godt og variert mattilbud og at barnehagen hadde et uteområde som ga barna utfordringer i forhold til alder og modning.

For mye press?

I rammeplanen står det at: «Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen».

Som kommende barnehagelærere frykter vi at utviklingen går i feil retning, der det vil være mer fokus på formell læring enn det foreldrene ønsker for sine barn.

Legger samfunnet for mye press på barna, slik at de passer inn i et system allerede fra de begynner å stabbe og gå, for å bli klar til samfunnets utfordringer og krav? Her er vi redd leken kommer til å forsvinne mer og mer, og for at den formelle læringen som kan måles tar over barnas hverdag.

Fare for at man glemmer å se barnet som subjekt

Videre i rammeplanen står det: «Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi og bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek».

Men med tanke på de nye retningslinjene der alt skal dokumenteres, frykter vi at det legges mer og mer opp til formell læring, der vi kan henvise til resultater. På den måten tror vi at vi fremstår som en god læringsarena for barnet. Men med tanke på det foreldrene vektla under «5 på gaten», ser vi at barns trivsel og helse kommer først - noe som ikke er målbart.

Med alt barnehagen skal gjøre kan det være en fare for at barnehagen glemmer å se barnet som subjekt og gi det omsorg og mulighet for lek som er til barnets beste.

Barn lærer gjennom leken, men leker de gjennom læring?

Pedagogisk leder har ansvar for iverksetting og ledelse av det pedagogiske arbeidet, så hvordan pedagogen planlegger i forhold til barns læring, tenker vi har stor betydning for barns verdifulle lek.

Vi lukker øynene og håper på det beste for å holde en voksende fremtidsangst i sjakk. Samtidig vet vi at det å lukke øynene er det siste vi burde gjøre – til det står for mye på spill.

Referanser:

Powered by Labrador CMS