Ordningen med å gjennomføre fireårskonsultasjonen gjennomføres i dag i hovedsak i små kommuner, kommer det fram i en undersøkelse fra Helsedirektoratet.
Ordningen med å gjennomføre fireårskonsultasjonen gjennomføres i dag i hovedsak i små kommuner, kommer det fram i en undersøkelse fra Helsedirektoratet.

Skal undersøkelsen gjennomføres i barnehagen? Nei, sier Helsedirektoratet

Utfordringer knyttet til ressursbruk og ivaretakelse av faglig forsvarlighet og taushetsplikt taler mot at fireårskonsultasjonen skal gjennomføres i barnehagen, viser en fersk rapport fra Helsedirektoratet.

Publisert

Dermed går ikke direktoratet inn for en nasjonal gjennomføring i alle landets kommuner.

Samtidig er de positive til at helsestasjonen og barnehagene samarbeider mer både om barnebefolkningen som helhet, gjennom konkrete konsultasjoner og/eller om oppfølgingen av enkeltbarn og familier, kommer det fram i en artikkel på direktoratets hjemmesider.

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet fikk i juni 2018 i oppdrag å utrede og komme
med en anbefaling om hvordan fireårskonsultasjoner i barnehager kan prøves ut. Oppdraget var todelt, der første del besto av å gjøre en erfaringsinnhenting fra kommuner som gjennomfører ordningen i dag. 

Nå er rapporten klar, og er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet for videre oppfølging og beslutning.

Her kan du lese hele rapporten.

Gjelder 16 kommuner

FAKTA 

Fireårskonsultasjoner er en av 14 konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet.

Hensikten med konsultasjonen er blant annet å bidra til å vurdere barnets utvikling og trivsel, fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling, og avverge, avdekke utviklingsavvik og omsorgssvikt.

Direktoratene har i samarbeid med fylkesmennene innhentet informasjon om at 16 kommuner gjennomfører hele eller deler av fireårskonsultasjonen i barnehagen i dag. 11 kommuner har tidligere gjennomført ordningen eller har en annen type samarbeid knyttet til fireårskonsultasjonen.

Ordningen gjennomføres i hovedsak i små kommuner. Direktoratene har innhentet erfaringer gjennom en spørreundersøkelse, telefonintervjuer, kunnskapssøk og annen datainnsamling.

Positive og negative sider

Bedret samarbeid på individ- og systemnivå ble særlig trukket frem som en positiv effekt av ordningen, sammen med større muligheter til tidlig innsats overfor barn og familier med behov. Flere trakk også frem det positive i å gjennomføre en konsultasjon i en situasjon der barnet er trygg og kjent, og mulighetene til å observere barnet i lek og gruppesammensetning.

Samtidig melder mange om utfordringer knyttet til ressursbruk og manglende tilgjengelighet for å gjennomføre konsultasjonene i barnehagens lokaler. Det er også avdekket utfordringer knyttet til ivaretakelse av faglig forsvarlighet og taushetsplikt ved gjennomføring av ordningen.

Vil ikke anbefale

Direktoratene er positive til at helsestasjonstjenesten og barnehagene i kommunene samarbeider i større utstrekning enn tidligere. På bakgrunn av erfaringsinnhentingen mener vi likevel ikke at det er hensiktsmessig å anbefale en pilotering av en ordning med å gjennomføre fireårskonsultasjonen i barnehagene, blant annet fordi det finnes svært mange og ulike måter å gjennomføre ordningen på, og det vil i stor grad være behov for å gjøre individuelle tilpasninger i tilbudet for å samsvare med kommunestørrelse, geografi, tilgjengelighet i barnehagene og ressurssituasjon.

Direktoratenes vurdering er at ordningen vanskelig kan ses på som bærekraftig for implementering i alle landets kommuner, da det vil kreve mye ressurser for store kommuner og for små kommuner med store avstander å gjennomføre ordningen. Direktoratene anbefaler heller at det fra statlige myndigheter satses på å tilrettelegge for bedre samarbeid på systemnivå, gjennom satsning på Bedre tverrfaglig innsats i 0-24 samarbeidet.

Powered by Labrador CMS