DEBATT

Anne Lindboe om nye tellerutiner i Halden kommune: - I praksis fratar dermed kommunen foreldre med høstbarn muligheten til å velge den barnehagen som de ønsker.
Anne Lindboe om nye tellerutiner i Halden kommune: - I praksis fratar dermed kommunen foreldre med høstbarn muligheten til å velge den barnehagen som de ønsker.

«Uredelig av Halden kommune om telledatoer i private barnehager»

Det er skuffende å registrere at Halden kommune tyr til uredelige midler for å forsvare vedtaket om nye telledatoer i private barnehager.

Publisert

Flere av PBLs medlemsbarnehager i Halden reagerer på at kommunen har vedtatt nye og flere telledatoer i private barnehager. Det har jeg full forståelse for.

Halden kommune har i denne saken ikke søkt noen dialog med de private barnehagene for å finne fornuftige løsninger til beste for barn og ansatte i barnehagene. Deretter har kommunen fattet et vedtak som gir urimelige utslag.

LES OGSÅ: Risikerer å måtte betale for plassen flere måneder før barnehagestart.

LES OGSÅ: «Det er ikke fleksibelt for alle de barna som skal ha barnehageplass når mor og far må tilbake på jobb».

Flere telledatoer er i utgangspunktet et gode ettersom det bidrar til å gi et mer riktig bilde av aktiviteten i kommunale og private barnehager året i gjennom. Men dessverre har Halden kommune innført en ny ordning med telledatoer som ikke gir noe riktig bilde av aktiviteten. Og beklageligvis – i debatten som følger, gjengir kommunen PBLs syn på spørsmålet på en uredelig måte.

La meg derfor oppklare:

Private barnehager får driftstilskudd per barn som er basert på hvor høye kostnader kommunale barnehager i hjemkommunen hadde per barn to år i forveien.

For at tilskuddssatsene skal bli korrekte, er det viktig at kommunen har et riktigst mulig tall på aktiviteten (antall store og små barn) både i de kommunale og private barnehagene.

For å fange opp variasjoner i aktivitet, har Halden kommune nå innført flere telledatoer i de private barnehagene, med en økning fra én til fire tellinger i året.

Det første problemet oppstår når kommunen aktivt motsetter seg å fange opp de samme variasjonene i aktivitet i de kommunale barnehagene.

Kostnadene til de kommunale barnehagene, med naturlige variasjoner som oppstår gjennom hele året, blir dermed delt på det antall barn kommunen har på sin telledato i desember, når barnehagene erfaringsmessig er aller mest fulle.

Slik holder kommunen både tilskuddssatsene per barn, og det antall barn som private barnehager får tilskudd for, på et minimum.

Refererer halve sannheten

Direktør for undervisning og oppvekst i Halden kommune, Kent-Arne Andreassen, skriver i sakens anledning til Halden Arbeiderblad at «det er viktig at man heller ikke glemmer at KS (Kommunenes interesseorganisasjon) og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) sto samlet i å oppfordre kommunene til å ha flere tellinger i løpet av et år.»

Det han beleilig nok unnlater å tilføye, er at KS og PBL i 2011 også var enige om at «Kontrollrutinene for kommunale og private barnehager bør være like.»

Sett fra PBLs side er det alvorlig at kommunen, gjennom å referere halve sannheten, setter oss opp mot våre egne medlemmer.

Det andre problemet oppstår når telledatoen for høsten settes til 1. august, et tidspunkt som på ingen måte er representativt for aktiviteten i en barnehage. Ved å telle denne datoen gir kommunen verken tilskudd for skolestarterne som er sluttet i barnehagen i juli, eller det store antallet barn som har rett på barnehageplass i løpet av august, september og oktober.

Først fra 1. november vil private barnehager kunne få tilskudd for disse barna. Ettersom tilskuddene utgjør mellom 80 og 85 prosent av inntektene til en privat barnehage, kan ikke private barnehager ta inn mange barn uten at det følger tilskudd med. Med andre ord tvinger kommunen, gjennom kreativ bruk av telledatoer, for at private barnehager ikke kan ta inn rettighetsbarn gjennom høsten.

Tomme plasser

På denne måten sørger kommunen for at plasser i private barnehager blir stående tomme ut over høsten, samtidig som kommunens egne barnehager fylles opp frem mot det kommunale telletidspunktet 15.12.

I praksis fratar dermed kommunen foreldre med høstbarn muligheten til å velge den barnehagen som de ønsker.

I praksis vil et stort antall tomme private barnehageplasser også resultere i at foreldre med lovfestet rett på barnehageplass om høsten, ikke får plass når de trenger den.

Og i praksis setter Halden kommune gode barnehager og gode arbeidsplasser i fare.

Powered by Labrador CMS