Undersøkelsen viser videre at barnehageansatte i Norge bruker mer av arbeidstiden sammen med barna enn ansatte i andre land. Men det er store forskjeller i hvordan tiden uten barn brukes.
Undersøkelsen viser videre at barnehageansatte i Norge bruker mer av arbeidstiden sammen med barna enn ansatte i andre land. Men det er store forskjeller i hvordan tiden uten barn brukes.

Ny rapport: Pedagogiske ledere bruker mer tid på planlegging, mens assistenter vasker

Bedre samarbeid, mer kunnskapsdeling og faglig utvikling, det skiller norske barnehageansatte fra andre land, viser resultatene i en ny OECD-rapport. Her kommer det også fram hvordan arbeidsfordelingen er mellom pedagoger og assistenter.

Publisert

Over 2000 norske barnehageansatte har deltatt i undersøkelsen.

Resultatene viser at de norske ansatte skiller seg spesielt ut med høy grad av samarbeid. De gir hverandre også oftere tilbakemeldinger enn i andre land.

– Når det er mer samarbeid mellom de ansatte så øker sannsynligheten for at de ansatte deltar i aktiviteter for faglig utvikling. Denne sammenhengen er særlig sterk for Norge. Funnet tyder på at det ikke er slik at de ansatte enten samarbeider med kolleger eller søker kompetanseutvikling utenfor kollegiet, men at dette kombineres, heter det i den norske rapporten.

– Dette er gode nyheter for de over 275.000 barna som går i norske barnehager. Det er viktig at de ansatte samarbeider godt og deler kunnskap. Det er med på å styrke barnehagenes arbeid med å se og følge opp behovene til alle barna, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

I Norge har 94 prosent av de som har svart på undersøkelsen deltatt i aktiviteter for faglig utvikling i løpet av de siste 12 månedene.

– Andelen som har deltatt i slik aktiviteter er noe høyere blant barnehagelærere enn blant assistenter i de fleste landene, også Norge. Deltakelsen varierer i liten grad etter ansattes ansiennitet.

Mer tid med barna

Undersøkelsen viser videre at barnehageansatte i Norge bruker mer av arbeidstiden sammen med barna enn ansatte i andre land.

– Blant barnehagelærere brukes tiden uten barn først og fremst til administrative ting som møter og til individuell planlegging, mens den blant assistenter først og fremst brukes til klesvask og renhold. Denne arbeidsdelingen er tydeligere i Norge enn i andre land, heter det.

Profesjonelle styrere

Norske barnehager har en tydelig ansvars- og arbeidsfordeling. Sammenlignet med de andre landene oppgir norske barnehagestyrerne å bruke mer tid på administrativ ledelse og mindre tid på samhandling med barna og deres foreldre.

– Island og Norge er de to landene hvor barnehagestyrere oppgir å bruke minst tid på samhandling med barna. Styrere i Norge oppgir at de bruker omtrent 17 prosent av tiden på dette, og rundt 20 prosent av tiden på pedagogisk ledelse. Dette henger trolig sammen med ansvars- og arbeidsfordelingen i norske barnehager, der styrerrollen er relativt spesialisert og avgrenset fra rollen til pedagogisk leder, heter det.

Ansatte deltar i beslutninger

Generelt uttrykker en stor andel barnehagestyrere på tvers av landene i TALIS Starting Strong Survey at barnehagen gir ansatte innflytelse i beslutningsprosesser og at det er en kultur preget av delt ansvar.

– I overkant én av tre ansatte i Norge oppgir at de er svært enig i at deres barnehagestyrer sikrer effektiv ledelse av ansatte. Jo sterkere engasjement barnehagestyrere uttrykker for å utvikle barnehagens pedagogiske kvalitet, jo mer positivt er ansattes inntrykk. Denne sammenhengen ser ut til å være spesielt sterk i Norge, heter det i rapporten.

Du kan lese hele den Norske rapporten her. (ekstern lenke)

Du kan lese hele OECD-rapporten her. (ekstern lenke)

Fakta

TALIS Starting Strong Survey er gjennomført i til sammen ni land: Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland.

Disse ni landene har gjennomført en undersøkelse blant styrere og ansatte som arbeider med barn i alderen 3-5 år, det som også kalles ISCED 0.2.1 Fire av landene (Danmark, Israel, Norge og Tyskland) har i tillegg gjennomført en egen undersøkelse blant styrere og ansatte som arbeider med barn under 3 år.

Det vil si at i Norge består TALIS Starting Strong Survey av til sammen fire undersøkelser: En undersøkelse til styrere og en til ansatte som arbeider med barn i alderen 3-5 år, og en undersøkelse til styrere og en til ansatte som arbeider med barn under 3 år.

Powered by Labrador CMS