Et års fulltidsopphold i norske barnehager, inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter, kostet i gjennomsnitt 31.200 kroner på landsbasis i januar 2019. Det er 1,5 prosent høyere enn på samme tidspunkt i 2018.
Et års fulltidsopphold i norske barnehager, inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter, kostet i gjennomsnitt 31.200 kroner på landsbasis i januar 2019. Det er 1,5 prosent høyere enn på samme tidspunkt i 2018.

Foreldrene betaler 2525 kroner i snitt for barnehageplassene. Se tallene for din kommune!

Statistisk sentralbyrå har igjen gjort en undersøkelse som ser på foreldrebetalingen for fulltidsopphold i kommunale og private barnehager.  Du kan se snittet for din kommune nederst i saken.

Publisert

Per januar 2019 var den gjennomsnittlige månedlige betalingen, inkludert friplassene, 2.525 kroner. I tillegg ble det i snitt krevd inn 312 kroner for å dekke kostpenger og andre utgifter, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Et års fulltidsopphold i norske barnehager, inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter, kostet i gjennomsnitt 31.200 kroner på landsbasis i januar 2019. Det er 1,5 prosent høyere enn på samme tidspunkt i 2018.

Makspris

Datamaterialet til SSB inneholder 5671 barnehager, 2652 kommunale og 3019 private. Tallene er hentet fra BASIL.

Blant de kommunale barnehagene rapporterer nærmere 98 prosent at betalingen tilsvarer den fastsatte maksimalprisen, mens tilsvarende prosentandel for de private er nærmere 96 prosent. Av barnehagene som ikke følger maksprisen, har litt over tre fjerdedeler en foreldrebetaling som ligger under den fastsatte maksprisen.

– Bare 47 barnehager rapporterer en betaling over makspris – 41 av disse private barnehager. Av disse 41 svarer 2 at prisen er høyere grunnet fare for nedleggelse av økonomiske årsaker, 8 at kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes, 14 grunnet spesielle aktiviteter og 17 spesifiserer andre grunner til den høyere foreldrebetalingen, heter det i rapporten.

Kostpenger

97 prosent av barnehagene krever inn kostpenger. Og SSBs undersøkelse viser at private barnehager i snitt krever inn mer kostpenger og andre tilleggsutgifter enn kommunale barnehager. Her er tallene henholdsvis 273 kroner for kommunale barnehager, mens tilsvarende tall for de private barnehagene er 346 kroner.

– I tillegg krever noen barnehager inn utgifter utover selve oppholdsbetalingen og kostpengene. Det kan være til utflukter, ulike aktiviteter og lignende. Rundt 6 prosent av barnehagene opplyser at de krever inn betaling for å dekke slike utgifter, heter det i rapporten.

For hele landet var summen av kostpenger og andre tilleggsutgifter på 302 kroner i januar 2018. Fram til 2019 økte dette til 312 kroner.

Totalt rapporterer 97 prosent av alle barnehagene at foreldrene betaler kostpenger, mens rundt 6 prosent av barnehagene rapporterer at de tar betalt for andre utgifter.

– Andelen barnehager som oppgir at de krever inn kostpenger er noe høyere for kommunale barnehager enn for private, mens det er større andel av private barnehager som krever inn andre tilleggsutgifter.

SSBs beregninger viser at en gjennomsnittshusholdning i snitt betalte 3008 kroner årlig i kostpenger og andre tilleggsutgifter i en kommunal barnehage, mens tallet for en privateid barnehage er 3851 kroner.

Les hele rapporten fra SSB her.

 

Powered by Labrador CMS