Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Her på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Her på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.

Åpner for forsøk med fleksibel skolestart

Regjeringen inviterer nå kommunene til å prøve ut ulike ordninger og modeller for mer fleksibel skolestart.

Publisert

Selv om dagens regelverk gir rom for at barn kan få tidligere eller senere skolestart enn alderen tilsier, er det relativt få som benytter seg av denne muligheten. Under to prosent av elevene får i dag utsatt eller framskyndet skolestarten, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Vi ønsker at kommuner skal prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart. Dette kan være forsøk forankret i dagens regelverk eller modeller med muligheter for å søke unntak fra regelverket. Det kan for eksempel være ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart eller fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Kommuner kan også ha foreldresamarbeid ved overgang fra barnehage til skole som et særlig satsingsområde, foreslår regjeringen.

Uavhengig av hvilken modell kommunene ønsker å prøve ut, må kommunen sikre at utprøvingen ikke får uheldige konsekvenser for barna, skriver departementet i pressemeldingen.

– Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Det er skolen som skal tilpasse seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Alle elevene skal ha det trygt og godt på skolen, og få best mulig utbytte av opplæringen, sier Sanner.

I Stoltenberg-utvalgets utredning om kjønns­forskjeller i skolen, var fleksibel skolestart ett av forslagene som ble diskutert. Her delte utvalget seg i to. Et knapt mindretall anbefalte at fleksibel skolestart bør utredes. Et flertall gikk inn for at dagens ordning med skolestart ved seksårsalderen ikke bør endres fordi de mente fleksibel skolestart ikke har tilstrekkelig støtte i eksisterende forskning.

Utdanningsdirektoratet vil sende ut invitasjon til kommuner om å være med på utprøving av nye modeller for fleksibel skolestart 20. august.

Dagens regelverk for fleksibel skolestart

Grunnskoleopplæring skal til vanlig starte det kalenderåret barnet fyller seks år, jf. opplæringsloven § 2-1 tredje ledd. Loven inneholder tre unntak fra dette utgangspunktet.

  • Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldrene krever det.
  • Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommunen i særlige tilfeller vedta å utsette skolestarten ett år.
  • Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering la et barn starte på skolen ett år før når det innen 1. april fyller fem år.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Powered by Labrador CMS