Sommerly barnehage er en av åtte nominerte i konkurransen om å bli 'Årets barnehage 2016'.
Sommerly barnehage er en av åtte nominerte i konkurransen om å bli "Årets barnehage 2016".

ÅRETS BARNEHAGE: «Trygghet, vennskap og glede - med voksne tilstede»

Sommerly barnehage i Fetsund kommune er en av åtte finalister i konkurransen om å bli «Årets barnehage 2016».

Publisert Sist oppdatert

Sommerly barnehage SA i Fetsund kommune er en foreldreeid barnehage med fire avdelinger og daglig leder Cathrine Vedstesen har en klar formening om hvorfor nettopp hennes barnehage er en av finalistene.

– Hvorfor er dere nominert til «Årets barnehage»?

– Vi har jobbet systematisk i over fire år med å sette oss mål og delmål i en oversiktlig årsplan og kompetanseplan, hvor alle ansatte har vært involvert og ansvarliggjort i prosessen. Gjennom «Kjennetegn på god praksis» øker vi kompetansen, sikrer utvikling og hever kvaliteten i det som er barnehagens viktigste oppgave: Relasjonsarbeid i alle ledd. I 2013 startet også barnehagen med å etablere originale løsninger for å øke og sikre kvaliteten på relasjonsarbeidet, sier daglig leder Cathrine Vedstesen.

Blant annet ved å øke grunnbemanningen i barnehagen. Tiltaket erstatter bruk av eksterne vikarer, noe de ikke har benyttet på hele fire år. Gjennom økt grunnbemanning fikk barnehagen mer voksentetthet på avdelingene, alle barn og foresatte fikk kjennskap til alle ansatte, de sikret systematisk opplæring og hevet kvalitet på det faglige og sikkerheten. Det var nå muligheter for å legge til rette for å etablere systematiske smågrupper utenfor hovedavdelinger på daglig basis.

– Slik fikk vi redusert antall barn inne på avdelingen, samt økt tilbud og mulighet for kroppslig lek. Tiltaket har også vært med på å fremme krav om samarbeid hos de ansatte mellom avdelingene. Dette har styrket samhandlingen i personalgruppen totalt, sier Vedstesen, og tror at også det lave sykefraværet er grunnen til nominasjonen:

Sommerly hadde i 2015 et sykefravær på rundt 3,1 prosent. Effekten av at de er en gruppe uten eksterne vikarer har vært at ansatte føler seg betydningsfulle i hverdagen. Alle har ansvar og oppgaver som de vet barn, ansatte og foresatte setter stor pris på at blir utført med høy grad av engasjement og motivasjon.

– Vi har eksterne grupper for fire og femåringer med faste ansatte og eget utarbeidet planarbeid knyttet til gruppa. For å gjennomføre dette, trenger vi kunnskapen, engasjementet og tilstedeværelsen til menneskene. «Uteliv», som også er en egen gruppe, på midten av alle avdelingene har en betydningsfull ansatt som vi opplever gleden viktigheten av å ha hver dag. De fire siste årene har ansatte jobbet i plenum på personalmøter. De har blitt utfordret til å dele av og sette ord på kunnskap og erfaringer.

– De har opplevd gleden av å være samlet i enighet og å tåle forskjellighet og blitt utfordret til å være lojale mot flertallsbeslutninger. Personalet har utarbeidet «Trivselsregler», som setter forventinger til hvordan vi skal samhandle på en god måte i tråd med våre verdier. Hver enkelt medarbeider har blitt utfordret i forhold til sine etiske vurderinger og bevissthet rundt egne handlingsforpliktelser og vårt samfunnsmandat, sier Vedstesen.

Dette har skapt forståelse for at arbeidsmiljøet fremmer et godt lærings og utviklingsmiljø for barna. Et miljø som fremmer vennskap, samhold og forebygger mot all form for diskriminering og mobbing.

– Vi er alle bevisst vårt viktige ansvar for å være en etisk rollemodell for kloke handlinger, legger Vedstesen til.

I arbeidet med inkludering og forbyggende arbeid mot mobbing har barnehagen også involvert de foresatte, blant annet ved å invitere mobbeforsker Ingrid Lund til foredrag, hvor tema var inkluderende miljø og forebyggende arbeid mot mobbing.

– Vi synes det er viktig å jobbe samlet mot et så aktuelt og viktig arbeid. Vi er stolte av å ha en så engasjert og deltagende foreldregruppe som det vi har i Sommerly!

Sammen har personalet satt opp faglig delmål og utformet strategier for hvordan barnehagen skal jobbe mot langsiktige mål.

– Vi er nå på vei i god prosess og skal bruke tid på å vedlikeholde og kvalitetssikre det vi opplever som gode fremskritt.  Vi skynder oss sakte på veien dit, for det er viktig å forankre verdiene hos alle medarbeiderne våre. Det må settes av tid for refleksjon hos enkeltindividet og for gruppen. Dette er tidkrevende, samt at det krever at vi hele tiden jobber sammen, sier en engasjert daglig leder.

– For oss er det ikke et spørsmål om hvorfor vi er nominert til årets barnehage, men hvordan, sier daglig leder.

Nominasjonen fra de ansatte er klar:

«Det vi ser ut fra vår ekstra bemanning og organisering er en markant nedgang i sykefraværet. Ingen bruk av eksterne vikarer og meget gode tilbakemeldinger fra foreldrene som alltid møter et kjent fjes. Dette skaper en forutsigbarhet for barna, foreldrene og de ansatte.»

«Gode muligheter til egenutvikling, kort tjenestevei og mye humor gjør at vi synes Sommerly er en fantastisk arbeidsplass, og mener vi er en god kandidat til årets barnehage.»

– Hva er barnehagens viktigste oppgave?

– Som ansatt har du en enorm definisjonsmakt og derfor et stort ansvar, særlig i ditt menneskemøte med små barn. Deres biologiske utvikling utvikles og modnes i løpet av den tiden de går i barnehagen. Deres selvbilde og identitet formes i dialogen og menneskemøtet med andre. Derfor er det så viktig at ansatte i vår barnehagen er bevisst sitt eget «jeg» i møte med barnet, sier Vedstesen, og lister opp:

  • At du som voksen skal som tone deg inn mot barnet med nysgjerrighet, ydmykhet, omsorg og lekenhet for å bli kjent med barnets egne verdier og opplevelser.
  • At du som voksen veileder barnet i å finne styrken i sitt eget liv, slik at de kan finne styrken i å stå alene og sammen med andre i et fellesskap.
  • Å ha etiske rollemodeller med kapasitet nok til å ta ansvar for å gi barnet trygghet og styrke til å stå oppreist i seg selv, også når det er sammen med andre.

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

– Vi i Sommerly barnehage har hentet inspirasjon fra forsker Ingrid Lund som vi synes har tenkt klokt og riktig i sitt prosjekt «Hele barnet – hele løpet». I forbindelse med dette arbeidet rettet hun spørsmålene mot barnet selv – ikke mot den voksne. Det er faktisk barna som har hovedrollen i sitt eget liv! Derfor skal den voksne spørre barna i Sommerly, om hva som er det viktigst for dem når du nå skal begynne på skolen høsten 2016? sier Vedstesen.

Svaret var klart: Å få være sammen med vennene sine.

– Barnet skal gjennom sin tid barnehagen ha fått kunnskap og erfaring sammen med andre voksne og barn og vite hvordan det skal komme inn i leken, være i leken og avslutte leken på en god måte, avslutter Vedstesen og legger til:

– Så med å støtte leken i barnet, legger vi grunnlaget for all livslang læring.

Disse åtte barnehagene er nominert til "Årets Barnehage 2016":

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Powered by Labrador CMS