80 prosent av de spurte Fagforbundet-medlemmene i private barnehager i Oslo svarer at barnehageansatte har blitt pålagt oppgaver i forbindelse med renhold i forbindelse med pandemien.
80 prosent av de spurte Fagforbundet-medlemmene i private barnehager i Oslo svarer at barnehageansatte har blitt pålagt oppgaver i forbindelse med renhold i forbindelse med pandemien.

Undersøkelse fra Fagforbundet: Fire av fem barnehageansatte måtte vaske 

I juni ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle Fagforbundets medlemmer innen oppvekstsektoren i Oslo for å kartlegge hvordan de har opplevd smittevernsarbeidet etter at retningslinjene kom.

Publisert

Der kom det fram at to av tre ansatte i oppvekstsektoren er pålagt renholdsoppgaver. Dette gjelder spesielt i barnehagene, der nær 80 prosent svarer at barnehageansatte har blitt pålagt oppgaver i forbindelse med renhold i forbindelse med pandemien..

Det skriver Fagbladet, som omtalte undersøkelsen først.

Av 5.798 utsendte e-poster fra Fagforbundet Oslo, kom det inn 1.385 svar fra ansatte i oppvekstsektoren i Oslo i perioden 9. til 18. juni. Blant de som svarte var det i alt 899 barnehageansatte; 694 ansatte i kommunale barnehager, og 205 ansatte i private barnehager. 

Vasker før og etter arbeidstid

Med retningslinjene for smittevern i oppvekstsektoren kom også strengere krav til renhold. Det har mange av de spurte barnehageansatte merket. På spørsmålet Hvordan har arbeidsplassen løst økte krav til renhold? svarer 78 prosent av de ansatte i de kommunale barnehagene og 80 prosent i de private barnehagene at de øvrige ansatte er pålagt oppgaver i forbindelse med renhold. I tillegg svarer henholdsvis 37 prosent i de kommunale og 38 prosent i de private barnehagene at renhold utført av renholdspersonale har økt. 

– Det er vanskelig å få barna til å hjelpe til med vasking, spesielt i barnehagen. Det har gjort at de øvrige ansatte har måtte vaske både før og etter arbeidstid noen steder, sier leder i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo, Berit Tevik, til Fagbladet, og legger til at det er viktig å få fram at renhold er et yrke og en profesjon.

– At barnehageansatte gjør rent er en uting og kan gjøre det vondt verre. Jeg blir provosert og mener det er en hån mot faget vårt, sier renholder og styremedlem i Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, Ann-Elisabet Sandvold, til Fagbladet når hun får høre om funnene i undersøkelsen i Oslo.

Hun sier samtidig at hun tror smittevern og renhold fortsatt kommer til å være ekstra viktig i lang tid fremover, og håper kommunene setter inn ekstra ressurser der det trengs.

Pålagt overtid - mange får ikke betalt

Ekstraarbeidet har også ført til at de ansatte ble pålagt overtid for i alt 17 prosent av de spurte i de kommunale barnehagene, og 28 prosent av de spurte i de private barnehagene. 

Samtidig oppgir 10 prosent av de ansatte i de kommunale barnehagene og 15 prosent i de private barnehagene nei på spørsmål om de får overtidsbetalt. 28 prosent i de private barnehagene og 15 prosent i de kommunale oppgir at de får avspasering time for time for utført overtid. 

Problemet virker å være større i private enn kommunale barnehager, men enda større igjen i AKS og skolen, oppsummeres det i undersøkelsen. I AKS svarer 23 prosent og i skolen hele 29 prosent at de ikke får betalt for utført overtidsarbeid. 

I oppsummeringen til undersøkelsen står det blant annet: 

Det området det virker å være viktigst å følge opp for Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo, er antakelig praktiseringen av overtidsarbeid, hvor hele 4 av 10 oppgir å ikke få korrekt overtidsbetalt, og hvor 1 av 5 istedet får avspasering og mange ingenting i det hele tatt. Dette problemet er særlig stort i skolen hvor hele 2 av 3 oppgir å ikke få korrekt betalt for overtidsarbeidet de gjør. Når vi også tar med at de ansatte i stor grad er pålagt ekstra arbeidsoppgaver knyttet til renhold, er det åpenbart at de ansatte ikke får kompensert for den ekstra belastningen. Arbeidsgiver nyter godt av at medlemmene våre er pliktoppfyllende og oppofrende i arbeidet.

Barnehagene var godt forberedt

Flertallet av de som deltok i undersøkelsen opplevde at smittevernrutinene var godt forberedt. På spørsmålet Hvor godt forberedt opplevde du rutinene var?, opplevde flertallet av respondentene at smittevernrutinene var godt forberedt, mens 1 av 3 syntes de var ok. Noen flere oppgir at rutinene var svært godt forberedt i skolen og de private barnehagene. Barnehagelærerne er litt mindre positive til hvor godt forberedt rutinene var, sammenliknet med andre grupper, kommer det fram i undersøkelsen.

Et av spørsmålene i undersøkelsen tar for seg tilgangen til tilstrekkelig smittevernutstyr da pandemien brøt ut. 1 av 4 oppga at de hadde det nødvendige smitteutstyret på deres arbeidsplass. Noen flere i skolen og AKS oppgir at de ikke hadde nødvendig utstyr, nærmere 1 av 3. Det er også noe færre som oppgir mangel på utstyr i de private barnehagene (15 prosent) enn de kommunale barnehagene (23 prosent), kommer det fram i undersøkelsen.

Der står det også at mens endel manglet smittevernutstyr i begynnelsen av krisa, virker det å være få som gjør det nå. Det er noen flere som savner smittevernutstyr kommunale barnehager i bydeler som Frogner, Gamle Oslo og Nordre Aker, men ingen av disse tallene er dramatiske.

Forskjeller mellom yrkesgruppene

Deltagerne blir også spurt om Føler du at du har fått god nok opplæring i smittevern?

Flertallet av respondentene opplever at de i stor grad eller svært stor grad har fått tilstrekkelig opplæring i smittevern, mens 1 av 3 oppgir at opplæringen var ok. Det er kun 13 prosent som er misfornøyd med opplæringen. Om vi ser på resultatene fordelt på yrkesgrupper ser vi imidlertid at 1 av 4 barnehagelærere ikke fornøyd med opplæringen, og blant de ansatte i de kommunale barnehagene i Bydel St. Hanshaugen er det
nesten halvparten som er misfornøyde, kommer det fram i undersøkelsen.

Der kommer det også fram at assistentene mener de har fått bedre opplæring i smittevern enn barnehagelærerne. Mens 12 prosent av assistentene svarer svært dårlig eller dårlig på spørsmålet om de har fått god nok opplæring, svarer i alt 25 prosent av barnehagelærerne det samme. 

Undersøkelsen viser også at det er forskjell på hvordan opplæringen har foregått. På spørsmålet Hvordan fikk du opplæring i smittevern? svarer 53 prosent i de kommunale barnehagene at de har fått den tilsendt, mens 41 prosent har hatt gjennomgang av de nye rutinene med leder. De tilsvarende tallene er henholdsvis 57 prosent og 36 prosent i de private barnehagene. Både i de kommunale og de private barnehagene svarer tre prosent at de ikke har fått opplæring. 

Også her er det forskjeller mellom yrkesgruppene: Mens to prosent av barnehageassistentene svarer at de ikke har fått opplæring, svarer sju prosent av barnehagelærerne det samme. Det kommer også fram at opplæringen har vært ulik i de kommunale barnehagene i de ulike bydelene: Mens bare to prosent svarer at de ikke har fått opplæring i bydelene Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka, Grorud og Nordstrand, svarer 14 prosent det samme i bydel St. Hanshaugen. 

Samtidig svarer 9 av 10 av de spurte i undersøkelsen at smittevernveilederen overholdes ok, godt eller svært godt - mens 14 prosent i de kommunale barnehagene og 10 prosent i de private barnehagene svarer at smittevernveilederen overholdes i svært liten eller liten grad. 

Frykter å bli syke

På tross av at de fleste barnehagene både har tilgjengelig smittevernutstyr på plass, og at smittevernveilederen overholdes, er det mange som frykter å bli smittet på jobb.

I alt svarer 4 av 10 at de frykter å bli syke på jobb, og tallet er naturlig nok høyere for medlemmer i risikogruppa, der 6 av 10 svarer at de frykter å bli syk, kommer det fram i undersøkelsen. 

I barnehagene er det også her forskjell mellom yrkesgruppene: Mens 45 prosent av barnehageassistentene svarer nei på spørsmålet om de er redde for å bli syke, svarer 60 prosent av barnehagelærerne det samme. 

I oppsummeringen til undersøkelsen står det blant annet: 

1 av 4 medlemmer frykter å bli syke, og 2 av 3 av de i risikogruppa gjør det. Å stå i første linje under en pandemi er utvilsomt krevende, og mange av medlemmene våre frykter, med rette, at det skal gjøre dem syke. Samtidig er de fleste (7 av 10) fornøyd med hvordan arbeidsgiver ivaretar dem, og de virker stort sett fornøyd med praktiseringen av smittevernet.

  • Barnehage.no har ikke lyktes i å få tak i Berit Tevik. 
Powered by Labrador CMS