Rune Stølan er pedagogisk leder og tillitsvalgt i Læringsverkstedet Hammersborg barnehage i Trondheim.
Rune Stølan er pedagogisk leder og tillitsvalgt i Læringsverkstedet Hammersborg barnehage i Trondheim.

Her byttet 16 fagforening: – De jobber mot arbeidsplassen vår

De ville ikke være en del av en politisk kamp mot sin egen arbeidsplass. I sommer meldte 16 ansatte i Læringsverkstedet barnehage Hammersborg seg ut av Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

– Venter de at vi skal være organisert i et forbund som jobber mot arbeidsplassen som vi elsker og eierne som vi har god kontakt med og som legger alt til rette for oss i hverdagen? Jeg skjønner ikke at de tør å holde på slik de gjør, sier Rune Stølan.

Han er pedagogisk leder i Læringsverkstedet barnehage Hammersborg i Trondheim. Og han har sammen med en rekke kolleger tatt konsekvensen av det de oppfatter som en ensidig negativ holdning til såkalte kommersielle barnehager fra enkelte fagforbund.

Inn i Delta

I sommer fikk Delta 21 nye medlemmer fra denne barnehagen som teller 23 årsverk. Sju kom fra Utdanningsforbundet. Ni kom fra Fagforbundet. Fem var fra før uorganisert.

– Bakgrunnen er det som kom fram i forbindelse med at bystyret i Trondheim kommune bestemte at private ikke skal få etablere barnehager i kommunen lenger. I ettertid har det kommet fram at kommunen i forkant av vedtaket hadde hatt møte med Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Og etter det jeg har hørt, har de ikke snakket fint om barnehager som min, sier Rune Stølan til barnehage.no.

Stølan reagerer på at de organiserte som faktisk jobber i private barnehager ikke ble invitert til å delta i diskusjonene. Han mener det er uredelig all den tid forbundene skal jobbe på vegne av ansatte både i offentlig og privat sektor.

Gjør det utrivelig

– De sier at de skal jobbe for våre interesser, og så har de et hemmelig møte der det de egentlig mener om arbeidsplassene våre kommer fram, sier Rune Stølan.

– Utdanningsforbundet hevder selv at de ikke vil bli kvitt noen barnehager?

– Ja, de sier at de snakker på vegne av oss. Men det er vanskelig å tro på det når de jobber så hardt mot arbeidsplassen din. De vil hive ut arbeidsplassen, men ta vare på oss. Jeg skjønner ikke hvordan de skal klare å balansere de to standpunktene, sier Rune Stølan.

Han mener Utdanningsforbundet og Fagforbundet har bidratt til at det blir utrivelig å jobbe i en privat barnehage.

– Politikerne skuler. Forbundene skuler. Foreldre begynner også å lure på om hva som foregår i barnehagen når det jobbes så hardt for å stoppe barnehager som vår. Vi merker skepsisen også når vi får besøk, sier Rune Stølan.

Fornøyd med eieren

Hans erfaring med å være ansatt i Læringsverkstedet står i skarp kontrast til bildet som deler av venstresiden tegner.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg kan ikke komme på noe negativt. Jeg har alle gode forutsetninger for å gjøre en god jobb. Vi har et fint bygg og flotte lekeområder. Vi har gode kolleger. Vi har bra materiell, og er det noe jeg trenger, får jeg aldri nei. Derfor gjør det så vondt å høre fra utenforstående at dette ikke er noen bra plass, sier Rune Stølan.

– Vil ha møte

Etter den nærmest kollektive utmeldelsen har både Fagforbundet og Utdanningsforbundet, ifølge Rune Stølan, gjort sine forsøk på å få de ansatte tilbake.

– Utdanningsforbundet har ringt og vil gjerne ha et møte, men det er ingen som er interessert i det. Vi vet hva de har sagt og hva som står på hjemmesiden deres. Fagforbundet troppet opp her noen dager etter at de første meldte seg ut. De har vært innom for å legge igjen materiell. Men åpner du brosjyren deres, står det at de er imot private barnehager, sier Rune Stølan.

Brikke i politisk spill

Han registrerer at Utdanningsforbundets leder Steffen Handal nylig tok til orde for å dempe diskusjonen om eierskap og heller rette søkelyset mot hvordan man kan øke kvaliteten i barnehagene.

– Det er bra. Men det er det som skulle ha vært holdningen hele veien, sier han.

Som medlem i Delta føler Stølan ikke lenger at han er en brikke i et politisk spill.

– Delta bruker ikke pengene på valgkamp eller på å sponse idrett. De bruker pengene på å ivareta mine interesser som organisert, sier pedagogisk leder Rune Stølan.

Fagforbundet: Kamp for de ansatte

Edvin Helland, leder i Fagforbundet i Trondheim, sier til barnehage.no at han beklager utmeldelsene.

– Vi har vært tydelige, både fra Utdanningsforbundets og Fagforbundets side, på at dette er ikke noen kamp mot de ansatte i de private barnehagene. Dette er en kamp for lik lønn, likt arbeid og lik pensjon, og en kamp for at offentlige penger bevilget til barnehage skal komme de ansatte og barna til gode, sier Helland.

– Har ikke Fagforbundets medlemmer i private barnehager like gode tariffavtaler som i de kommunale barnehagene?

– Når det gjelder lønn, har de med fagbrev som er ansatt i Trondheim kommune 10.000 kroner mer enn tariff, noe de som jobber i private barnehager ikke har. I tillegg vet vi at vi har en bedre pensjonsordning.

– Nå offentliggjorde PBL nylig en rapport som viser at deres ordning gir minst like god pensjonsutbetaling som KS-ordningen?

– Ja, men den utregningen forutsetter at du står i jobben sammenhengende fram til du er 67 år i barnehagen. Du må ha 100% opptjening. Permisjoner av ulik karakter, lange sykemeldinger, eller at du skifter arbeidsgiver vil redusere framtidige pensjoner betraktelig. De offentlige ordningene garanterer full pensjon på en mye bedre måte, sier Edvin Helland.

– Sprer usannheter

Han antyder at noen forsøker å spre usannheter om Fagforbundets politikk i spørsmål om de private barnehagene.

– Hvem da?

– Om det er fra arbeidsgiversiden eller fra enkeltpersoner vet jeg ikke. Men det er uheldig dersom det skjer et bevisst forsøk på å svekke oss i fagbevegelsen foran kommende tariffoppgjør. Vi vil alltid jobbe for å bedre medlemmenes lønns og arbeidsvilkår og trygge arbeidsplassene, i både offentlig og privat sektor.

Forsvarer valgkamp

– Men er det ikke et poeng at Fagforbundet, gjennom å gå aktivt inn i valgkampen, jobber for å svekke en arbeidsgiver som de ansatte sier de er fornøyde med?

– Det poenget kan jeg jo se. Men det er en kjensgjerning at det er gjennom et samarbeid mellom fagbevegelsen og venstresiden i politikken at vi har fått gjennomslag for mange av våre kampsaker som folketrygden, sykelønnsordningen og arbeidsmiljøloven. Da er det naturlig at vi i en valgkamp samarbeider med dem som jobber med oss og ikke mot oss, sier leder Edvin Helland i Fagforbundet i Trondheim.

Imot kommersiell drift

Leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet i Trondheim mener det er feil at Utdanningsforbundet ikke ønsker at Læringsverkstedet eller andre private barnehager skal få eksistere.

– Vi har aldri sagt at vi er imot private barnehager. Tvert imot. Men vi er imot at det tas ut profitt og at velferdstjenester skal være kommersielt drevne, sier Geir Røsvoll til barnehage.no.

– I stedet for å ta kampen om selskapsformer, burde ikke en fagforening konsentrere seg om kun å ivareta medlemmenes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår?

– Det er vår primære oppgave. Men så er Utdanningsforbundet en aktiv samfunnsaktør, og vi ønsker å se til at alle offentlige midler brukes slik de er tenkt. Og de senere år har det vært mange medieoppslag som viser at mye penger brukes til andre ting enn barn og ansatte. I de tilfellene dette skjer, kan det gå ut over tilbudet til barna og arbeidsforholdene til de ansatte. Som stort forbund er vi nødt til å si ifra hvis driftsformen ikke er bra, sier Geir Røsvoll.

Fire hovedkrav

Han peker på at Utdanningsforbundet sentralt nylig listet opp fire hovedkrav for barnehagesektoren. Disse berører ikke selskapsform direkte:

1. En minstenorm for bemanning og barnehagelærere.

2. Kommunene må få mulighet til å stille krav om for eksempel åpningstid, og opptak av barn med særskilte behov, til barnehager som mottar offentlig støtte.

3. Det må innføres et lovkrav, tilsvarende friskoleloven, som sikrer at alle ansatte i private barnehager kan kreve lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager.

4. Tilskudd til pensjon i private barnehager bør justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske utgiftene.

– Så lenge alle kriteriene vi har satt opp blir etterlevd, er det etter vårt skjønn lite rom for å hente ut profitt, sier Røsvoll.

– Ikke representativt

Når det gjelder den konkrete utmeldelsen av medlemmer i Læringsverkstedet Hammersborg barnehage, sier Geir Røsvoll at han ikke kan kommentere dette konkret, men at det ikke er representativt for utviklingen til Utdanningsforbundet i Trondheim.

– Fra private barnehager har vi i den senere tid opplevd en ganske vesentlig medlemsvekst, påpeker han og legger til:

– Dersom noen velger å melde seg ut, er dette veldig beklagelig, for når kampene som kommer om pensjon og lønn framover, er det viktig å være store og sterke. Vi har allerede vært igjennom flere runder hvor pensjonsordningene har vært under angrep. Og er det en ting som er sikkert, så er det at det kommer nye angrep på en livslang, trygg og god pensjonsordning.

– Snakker aldri ned andre

Regionleder Reidun Flatås i Delta bekrefter at forbundet har presentert seg på et møte med de ansatte i Læringsverkstedet Hammersborg barnehage, og at innmeldingene skjedde både før og etter dette.

– For oss er det viktig å presentere at vi er partipolitisk uavhengig YS-forbund som jobber for de sakene som medlemmene synes er viktig. Så forsøker vi å påvirke lokalt og sentralt i forhold til sak, sier Flatås.

Hun avviser imidlertid at Delta har spredt ufordelaktig informasjon om Utdanningsforbundet eller Fagforbundet for å kapre nye medlemmer.

– Vi ansatte i Deltas Regionkontor snakker aldri ned andre forbund. For oss er det imidlertid viktig å fronte Deltas fordeler, og en av dem er at vi ikke er bundet av noe partipolitisk mandat, sier Flatås.

PBL: Påpeker det de selv skriver

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) avviser at PBL har bidratt til å skape et uriktig bilde av Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Han synes antydningen om desinformasjon fra eksterne vitner om en kraftig undervurdering av de barnehageansattes evne til selv å resonnere seg fram til hva som er best for dem.

– Vi har en avtale med Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundet, og vi har ikke noe med hvor folk er organisert. Men vi har påpekt hva for eksempel Fagforbundet selv skriver om private løsninger. Og hvis det er å spre desinformasjon, så vet ikke jeg, sier Arild M. Olsen.

I Utdanningsforbundets strategi mot privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene heter det blant annet:

"Utdanningsforbundet mener at private barnehager må drives på ideelt grunnlag for å ha rett til støtte fra det offentlige."

I Fagforbundets prinsipprogram heter det blant annet:

"Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester raserer velferdsstaten og er ikke løsningen på framtidas utfordringer."

Olsen sier at han synes det er rart at Fagforbundet tydelig sier at de er imot eksistensen til arbeidsgiverne til deler av sin egen medlemsmasse.

– De har jo også gått inn et eget PR- og lobbyselskap (Alliansen For Velferdsstaten) som arbeider aktivt mot private løsninger innenfor velferdssektoren. Vi lever i et demokrati, og det er fullt lovlig og fullt mulig å leie inn lobbyister. PBL gjør det ikke, men vi registrerer at Fagforbundet gjør det, sier Arild M. Olsen.

  • Marit Rasmussen, som er leder for marked og kommunikasjon i Læringsverkstedet, avviser på det sterkeste at Læringsverkstedet har gjort noe for å påvirke de ansatte i denne eller andre barnehager til å melde seg ut av Fagforbundet eller Utdanningsforbundet. Fram til barnehage.no onsdag tok kontakt, var utmeldelsene i Trondheim helt ukjente for Læringsverkstedet sentralt. 

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS