DEBATT

«Tar man vare på sine medarbeidere, vil de ta vare på barna og deres foreldre,» skriver Roger Husby.
«Tar man vare på sine medarbeidere, vil de ta vare på barna og deres foreldre,» skriver Roger Husby.

God ledelse skaper utvikling

«En leder må sørge for at alle får et eierforhold til barnehagen, slik at de har lyst til at barnehagen skal videreutvikle seg,» skriver Roger Husby.

Publisert

Motiverte og kompetente ansatte er viktig for å skape gode barnehager.

En god leder legger til rette for at de ansatte skal bli motivert og har et ønske om å forbedre seg. Men hva ligger i «en god leder», og hva skal til for å få de ansatte til å prestere på sitt beste?

Det finnes mange ulike lederstiler, men ikke alle egner seg i en barnehage.

En menneskeorientert leder har tillit, viser at han/hun bryr seg, og kan være en kilde til motivasjon og utvikling for sine ansatte. Tar man vare på sine medarbeidere, vil de ta vare på barna og deres foreldre. Får ansatte oppgaver der de kan utvikle seg, kan dette føre til økt mestringsfølelse og kan være en kilde til økt motivasjon og kunnskap. Dette kan blant annet oppnås gjennom relasjonsbygging og veiledning. Lederen må derfor ha kompetanse for å veilede og utvikle personalet, for å jobbe mot en god kvalitetsbarnehage, der barns utvikling og progresjon står i fokus.

Roger Husby, daglig leder i Tomter FUS barnehage.
Roger Husby, daglig leder i Tomter FUS barnehage.

Forskning viser at høykvalitetsbarnehager er viktig for barnets utvikling og videre liv. Det er ingen hemmelighet at kvaliteten er variabel i hver enkelt barnehage, derfor har daglig leder/styrer et ekstra ansvar for å sørge for at personalet har lik forståelse av hva som er kvalitet og hvordan vi som personal skal bidra til å utvikle dette.

Eierforhold til barnehagen

Daglig leder må i ulike settinger være klar og tydelig for å få til endringer og at budskapet kommer fram. Da er det ikke rom for tolkning, men det er også viktig med menneskerelatert ledelse, der man skal få med sine medarbeidere på endringene. En leder må sørge for at alle får et eierforhold til barnehagen, slik at de har lyst til at barnehagen skal videreutvikle seg.

En leder styrer ikke en gruppe, men individer i en gruppe.

Roger Husby, daglig leder i Tomter FUS barnehage

En leder bør ha kunnskap om ulike ledelsestiler. Hvilken ledelsesstrategi er mest gunstig å ha, for å få best effekt av hver enkelt ansatt. Det handler om å møte personalet som individer, da alle sammen utvikler seg ulikt. En leder styrer ikke en gruppe, men individer i en gruppe. Dette for å få de ansatte til å prestere og utvikle seg på sin måte, som igjen bidrar til barns utvikling og progresjon.

Må trene ledelse

Gjennom presentasjonsledelse, bidrar lederen til at hver enkelt ansatt utvikler seg og øker sin kunnskap og sine ferdigheter. Leder må derfor ha en selvinnsikt på hva en selv er god på og hva en selv bør utvikle.

En leder må trene ledelse, for å tilnærme seg mer kunnskap innen emnet. For barnets beste, ønsker man et mangfold av ulike bakgrunner. Hvis daglig leder blir kjent med hele mennesket/ansatt, vil han/hun ha mulighet til å kartlegge den totale kompetansen, og enklere kunne finne utviklingsmulighetene, gi støtte og veiledning til hver enkelt ansatt.

En god leder har relasjonsmot, ved å ta den vanskelige samtalen, stå i det når det stormer som verst, spørre om den ansatte er på rett plass, håndtere konfliktene som kommer og vise en klar retning. En leder som er relasjonsfeig og snakker nedsettende om andre, kan føre til utrygghet, ustabilitet og føre til et dårlig arbeidsmiljø. Å jobbe med det psykososiale arbeidsmiljøet er lederens sitt ansvar, men alle medarbeiderne skal bidra til å medvirke til et godt arbeidsmiljø.

Unner andre suksess

Ledelse er å skape resultater ved hjelp av andre. Det betyr at du er avhengig av andre for å kunne lykkes. For å kunne skape resultater må styrer sørge for at personalet utfører arbeid med tanke på utvikling og progresjon hos barn. Lederen må sørge for å få alle med i prosessen og legge til rette for at personalet kan gjøre jobben sin på tilfredsstillende måte, der de har fokus på barnet først.

Når man lykkes med oppdraget, må lederen sørge for at de som jobber med barna hver dag, er de som mottar rosen og applausen. En god leder unner andre suksess. Derfor er jeg glad for at jeg er daglig leder i FUS, der de har fokus på ledelse og utvikling av den faglige kompetansen. De samarbeider med andre eksterne institusjoner eller foredragsholdere, for å videreutvikle det arbeidet som allerede gjøres i dag.

Kilder:

Relasjonsledelse v/ Jan Spurkland, Trene ledelse v/ Palle Lundquist, Ledelse v/ Arnulf, Hva vi vet om kvalitet i barnehage v/ Ratib Lethal m.fl

Powered by Labrador CMS